Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Polityki Społecznej w Radomiu

BIP

ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom

Kierownik Oddziału:

Edyta Węglicka


48 362 04 13
48 362 02 44
faks 48 362 03 65,
pokój nr 214
e-mail eweglicka@mazowieckie.pl

Stanowiska ds nadzoru i kontroli nad zadaniami z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
48 362 07 03, pokój nr 217
48 362 03 53, pokój nr 216

Stanowiska ds. polityki rynku pracy
48 362 02 25, pokój nr 215

Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i sprawozdawczości
48 362 07 21, pokój nr 214


Zadania Oddziału:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu terytorialnego, w tym nad jakością działań i przestrzeganiem wymaganego standardu świadczonych usług oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów, w tym w zakresie stosowania standardów usług rynku pracy, spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
 3. prowadzenie kontroli w powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjnych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
 4. prowadzenie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób;
 5. prowadzenie kontroli powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz innych podmiotów, którym zlecono realizację usług rynku pracy;
 6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 7. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego w II instancji w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia oraz w sprawach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań zleconych tym organizacjom;
 11. wykonywanie sprawozdawczości, dotyczącej zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 12. rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących funkcjonowania jednostek oraz podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 12696, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry