Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Polityki Społecznej w Siedlcach

BIP

ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce

Kierownik:

Ewa Łubianka
Tel. 25 644 71 75, Fax: 25 632 80 80
pok. 302
E-mail elubianka@mazowieckie.pl

Stanowisko ds. rynku pracy
25 632 35 72, pokój nr 303
Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i sprawozdawczości
25 644 20 84, pokój nr 306

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz sprawozdawczości
25 644 71 75, pokój 305

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
25 644 71 75, pokój 306

25 632 20 84, pokój 306

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych
25 644 71 75, pokój 301

 

Zadania Oddziału:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu terytorialnego, w tym nad jakością działań i przestrzeganiem wymaganego standardu świadczonych usług oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów, w tym w zakresie stosowania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
 3. prowadzenie kontroli w powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej;
 4. prowadzenie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób;
 5. prowadzenie kontroli w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz innych podmiotach, którym zlecono realizację usług rynku pracy;
 6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 7. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego w II instancji w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia oraz w sprawach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań zleconych tym organizacjom;
 11. wykonywanie sprawozdawczości dotyczącej zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 12. rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących funkcjonowania jednostek oraz podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 8614, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry