Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Polityki Społecznej w Siedlcach

BIP

ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce

Kierownik:

Ewa Łubianka
Tel. 25 644 71 75, Fax: 25 632 80 80
pok. 302
E-mail elubianka@mazowieckie.pl

Stanowisko ds. rynku pracy
25 632 35 72, pokój nr 303
Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i sprawozdawczości
25 644 20 84, pokój nr 306

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz sprawozdawczości
25 644 71 75, pokój 305

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
25 644 71 75, pokój 306

25 632 20 84, pokój 306

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych
25 644 71 75, pokój 301

 

Zadania Oddziału:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu terytorialnego, w tym nad jakością działań i przestrzeganiem wymaganego standardu świadczonych usług oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów, w tym w zakresie stosowania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
 3. prowadzenie kontroli w powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej;
 4. prowadzenie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób;
 5. prowadzenie kontroli w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz innych podmiotach, którym zlecono realizację usług rynku pracy;
 6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 7. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego w II instancji w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia oraz w sprawach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań zleconych tym organizacjom;
 11. wykonywanie sprawozdawczości dotyczącej zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 12. rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących funkcjonowania jednostek oraz podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 8875, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry