Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Polityki Społecznej w Ciechanowie

BIP

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Kierownik
Jolanta Truszewska
tel. 23 671 93 47
faks 23 671 93 46
pokój nr 216 b
e-mail jtruszewska@mazowieckie.pl

Stanowiska ds. nadzoru i kontroli nad zadaniami z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
23 671 93 48, pokój nr 213

Stanowiska ds. nadzoru i kontroli z zakresu polityki rynku pracy
23 671 93 44, pokój nr 214
23 671 93 45, pokój nr 215

Stanowiska nadzoru i kontroli ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i sprawozdawczości
23 671 93 49, pokój nr 216a
23 671 93 32, pokój nr 216a
23 671 93 44, pokój 214

Zadania Oddziału:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu terytorialnego, w tym nad jakością działań i przestrzeganiem wymaganego standardu świadczonych usług oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej; 
 2. prowadzenie kontroli w powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjnych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych oraz mieszkaniach chronionych; 
 3. prowadzenie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób; 
 4. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 5. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań zleconych tym organizacjom;
 8. sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z zakresu polityki społecznej;
 9. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek oraz podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli;
 10. sprawowanie kontroli i nadzoru nad realizacją zadań powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów w zakresie stosowania standardów usług rynku pracy, spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
 11. prowadzenie postępowania administracyjnego w II instancji w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia oraz w sprawach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 7947, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry