Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Polityki Społecznej w Ciechanowie

BIP

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Kierownik
Jolanta Truszewska
tel. 23 671 93 47
faks 23 671 93 46
pokój nr 216 b
e-mail jtruszewska@mazowieckie.pl

Stanowiska ds. nadzoru i kontroli nad zadaniami z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
23 671 93 48, pokój nr 213

Stanowiska ds. nadzoru i kontroli z zakresu polityki rynku pracy
23 671 93 44, pokój nr 214
23 671 93 45, pokój nr 215

Stanowiska nadzoru i kontroli ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i sprawozdawczości
23 671 93 49, pokój nr 216a
23 671 93 32, pokój nr 216a
23 671 93 44, pokój 214

Zadania Oddziału:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu terytorialnego, w tym nad jakością działań i przestrzeganiem wymaganego standardu świadczonych usług oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej; 
 2. prowadzenie kontroli w powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjnych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych oraz mieszkaniach chronionych; 
 3. prowadzenie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób; 
 4. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 5. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań zleconych tym organizacjom;
 8. sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z zakresu polityki społecznej;
 9. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek oraz podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli;
 10. sprawowanie kontroli i nadzoru nad realizacją zadań powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów w zakresie stosowania standardów usług rynku pracy, spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
 11. prowadzenie postępowania administracyjnego w II instancji w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia oraz w sprawach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 8218, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry