Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Programów i Projektów

BIP

Oddział Programów i Analiz

Kierownik
Edyta Wanko
tel. 22 695 71 80 I piętro, pokój 13
e-mail: ewanko@mazowieckie.pl

 

Stanowiska ds. realizacji Resortowego Programu „Maluch +"
22 695 71 85, pokój nr 12
22 695 71 84, pokój nr 12
22 695 71 32, pokój nr 12
22 695 71 25, pokój nr 12

 

Stanowisko ds. realizacji rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce
22 695 71 82, pokój nr 11

 

Stanowisko ds. Programu Senior + 
22 695 71 07, pokój nr 22A

 

Koordynator Mazowieckiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
22 695 71 07, pokój nr 22A

 

Stanowisko ds. realizacji indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców
22 695 71 85, pokój nr 12

 

Stanowiska ds. realizacji otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
22 695 71 82, pokój nr 11

 

Stanowisko ds. koordynowania realizacji projektów, w tym współfinansowanych z funduszy europejskich 
22 695 71 25, pokój nr 12
22 695 71 85, pokój nr 12

 

Zadania Oddziału:

1. prowadzenie spraw związanych z realizacją lub zlecaniem jednostkom samorządu terytorialnego i podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych, w tym: - rządowego Programu integracji społeczności romskiej, - resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”, - Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności, - Programu „Senior +”;
2. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem, w trybie konkursowym, zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom niepublicznym;
3. koordynowanie działań w zakresie integracji ze społeczeństwem osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
4. prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji;
5. koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi poprzez prowadzenie Mazowieckiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi;
6. przeprowadzanie kontroli z zakresu realizacji indywidualnych programów integracji oraz kontroli merytorycznych z zakresu zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego i podmiotom niepublicznym realizującym zadania w ramach programów rządowych oraz zlecanych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej;
7. koordynowanie realizacji projektów, w tym współfinansowanych z funduszy europejskich.

Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 10102, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry