Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Rynku Pracy

BIP

Kierownik:

Zbigniew Rusin

Tel. 22 695 71 60
e-mail zrusin@mazowieckie.pl

Stanowisko ds. odwołań od decyzji administracyjnych oraz aktywizacji zawodowej repatriantów
22 695 71 64, pokój nr 5

Stanowisko ds. odwołań od decyzji administracyjnych
22 695 71 69, pokój nr 8

Stanowisko ds. kontroli i nadzoru nad realizacją zadań w zakresie rynku pracy.
22 695 71 70, pokój nr 7

Stanowisko ds. odwołań od decyzji administracyjnych oraz Centrów Integracji Społecznych
22 695 71 67, pokój nr 6

Stanowisko ds. odwołań od decyzji administracyjnych oraz organizacji szkoleń dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia
22 695 71 61, pokój nr 3

Stanowisko ds. kontroli i nadzoru nad realizacją zadań w zakresie rynku pracy oraz skarg na działalność powiatowych urzędów pracy
22 695 71 71, pokój nr 9


Zakres działania:

1.  wykonywanie zadań Wojewody w zakresie rynku pracy poprzez sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzki lub powiatowe urzędy pracy, oraz inne podmioty w zakresie:
a) sposobu prowadzenia przez urzędy pracy usług rynku pracy,
b) spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników
urzędów pracy,
c) przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy,
d) prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy lub zlecania działań
aktywizacyjnych,
e) kontroli realizacji innych zadań wynikających z przepisów, wykonywanych przez
samorząd terytorialny lub inne podmioty,
f) realizowania przez podmioty, którym udzielono akredytacji, zobowiązań
wynikających z przepisów oraz umowy akredytacyjnej;

2. wykonywanie zadań Wojewody w zakresie rynku pracy dotyczących:
a) organizowania i finansowania szkoleń pracowników urzędu oraz wojewódzkiego
i powiatowych urzędów pracy,
b) realizowania zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym
w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia,
c) realizowania zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym
w sprawach dotyczących pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę;

3. sporządzanie sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw pracy z realizacji w roku poprzednim nadzoru i kontroli realizacji zadań wykonywanych przez marszałka województwa, starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty;

4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem powiatom środków na aktywizację
zawodową repatriantów;

5. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem, przedłużaniem i utratą statusu Centrum Integracji Społecznej;

6.prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych posiadających status Centrum Integracji Społecznej oraz rejestr Klubów Integracji Społecznej;

7. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych;

8. sporządzanie informacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego o liczbie zarejestrowanych Klubów Integracji Społecznej.

9. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu prowadzenia bez zezwolenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku.


Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 7987, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry