Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacyjno-Legislacyjny

BIP

Oddział Organizacyjno–Legislacyjny LEX-III

Rejestr rozporządzeń Wojewody, pokój 252
Rejestr zarządzeń Wojewody, pokój 252          
Rejestr porozumień zawieranych przez Wojewodę, pokój 252
Rejestr obwieszczeń Wojewody, pokój 252
Rejestr skarg do sądu administracyjnego, pokój 250


Zakres działania:


 1. Uzgadnianie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji niezespolonej,
 2. Opiniowanie pod względem  formalno - prawnym i legislacyjnym projektów aktów prawnych Wojewody, w tym aktów prawa miejscowego,  porozumień z udziałem  Wojewody oraz zarządzeń Dyrektora Generalnego,
 3. Opiniowanie pod względem formalno - prawnym i legislacyjnym projektów statutów i regulaminów jednostek podporządkowanych Wojewodzie oraz regulaminów zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich,
 4. Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi,
 5. Prowadzenie rejestrów skarg kierowanych do sądów administracyjnych oraz nadzór nad terminowością załatwiania skarg,
 6. Współpraca z Komisarzami Wyborczymi działającymi na terenie województwa, w zakresie wyborów do organów samorządu terytorialnego,
 7. Wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych,
 8. Prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
 9. Prowadzenie rejestrów zarządzeń i rozporządzeń Wojewody, 
 10. Prowadzenie rejestru porozumień zawieranych przez Wojewodę,
 11. Prowadzenie rejestru obwieszczeń Wojewody,
 12. Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych gmin i powiatów,
 13. Udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych do powszechnego wglądu,
 14. Prowadzenie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobów komunikowania się osób głuchoniemych.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 7761, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry