Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne Stanowiska Radców Prawnych

BIP

Samodzielne Stanowiska Radców Prawnych LEX-II

Tel. 22 695 65 18,
Faks 22 695 60 71.

Zakres działania:

 1. Zastępstwo procesowe w imieniu Wojewody i Dyrektora Generalnego przed sądami, w tym sądami polubownymi przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
 2. Realizacja zadań dotyczących współpracy z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa;
 3. Wykonywanie obsługi prawnej Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz Wydziałów Urzędu, w tym:
  • wydawanie opinii i udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne,
  • sporządzanie wszelkich pism procesowych w postępowaniach sądowych przed I i II instancją w tym w postępowaniach ugodowych i wznowieniowych, składanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz występowanie o stwierdzenie prawomocności wyroków
  • opiniowanie projektów aktów prawnych ministrów i centralnych organów administracji rządowej
  • opiniowanie umów , porozumień , w tym w sprawach zamówień publicznych;
  • opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych;
  • informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym;
 4. Obsługa prawna Wojewody w zakresie przygotowywania pod obrady rządu projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa mazowieckiego;
 5. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym odpowiedzi na wystąpienia w ramach prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa, kontroli Najwyższej Izby Kontroli oraz Urzędu Kontroli Skarbowej i Rzecznika Praw Obywatelskich;
 6. Przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozporządzenia Wojewody stanowiące przepisy prawa miejscowego;
 7. Udzielanie pomocy prawnej w sprawach skomplikowanych i precedensowych związanych z zaskarżaniem do sądu administracyjnego ostatecznych decyzji administracyjnych, postanowień oraz innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - na wniosek dyrektora właściwego Wydziału Urzędu.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 9349, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry