Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne Stanowiska Radców Prawnych

BIP

Samodzielne Stanowiska Radców Prawnych LEX-II

Tel. 22 695 65 18,
Faks 22 695 60 71.

Zakres działania:

 1. Zastępstwo procesowe w imieniu Wojewody i Dyrektora Generalnego przed sądami, w tym sądami polubownymi przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
 2. Realizacja zadań dotyczących współpracy z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa;
 3. Wykonywanie obsługi prawnej Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz Wydziałów Urzędu, w tym:
  • wydawanie opinii i udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne,
  • sporządzanie wszelkich pism procesowych w postępowaniach sądowych przed I i II instancją w tym w postępowaniach ugodowych i wznowieniowych, składanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz występowanie o stwierdzenie prawomocności wyroków
  • opiniowanie projektów aktów prawnych ministrów i centralnych organów administracji rządowej
  • opiniowanie umów , porozumień , w tym w sprawach zamówień publicznych;
  • opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych;
  • informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym;
 4. Obsługa prawna Wojewody w zakresie przygotowywania pod obrady rządu projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa mazowieckiego;
 5. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym odpowiedzi na wystąpienia w ramach prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa, kontroli Najwyższej Izby Kontroli oraz Urzędu Kontroli Skarbowej i Rzecznika Praw Obywatelskich;
 6. Przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozporządzenia Wojewody stanowiące przepisy prawa miejscowego;
 7. Udzielanie pomocy prawnej w sprawach skomplikowanych i precedensowych związanych z zaskarżaniem do sądu administracyjnego ostatecznych decyzji administracyjnych, postanowień oraz innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - na wniosek dyrektora właściwego Wydziału Urzędu.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 8666, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry