Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oddział Dróg Krajowych

BIP

Kierownik:

Karolina Kruszewska
tel. 22 695 61 30
wejście F, III piętro, pokój 706
email kkruszewska@mazowieckie.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Oddziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Oddziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.


Zakres działania:


  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w przedmiocie ustalania odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne zakwalifikowane do kategorii dróg krajowych, na podstawie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
  3. rozpatrywanie wniosków i przeprowadzanie w pierwszej instancji postępowań w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w sprawach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji;
  4. prowadzenie postępowań w sprawach nabycia przez gminy, z mocy prawa, prawa własności nieruchomości rolnych Skarbu Państwa;
  5. prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
  6. prowadzenie postępowań w zakresie rozstrzygania, jako organ II instancji oraz jako organ wyższego stopnia, w sprawach objętych decyzjami o przekazaniu nieruchomości Skarbu Państwa państwowym osobom prawnym w zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste;
  7. prowadzenie spraw w zakresie potwierdzania decyzją Wojewody nabycia przez kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe, z mocy prawa, własności nieruchomości, które pozostają w ich władaniu;
  8. prowadzenie postępowań w zakresie protokolarnego przekazywania Lasom Państwowym w zarząd nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa;
  9. ocena wniosków złożonych do Komisji (Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Regulacyjnej do spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Regulacyjnej do spraw Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, Międzykościelnej) i kompletowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości będących przedmiotem postępowań oraz uczestnictwo w rozprawach przed tymi Komisjami;
  10. prowadzenie spraw w zakresie roszczeń majątkowych zgłoszonych do Wojewody przez Kościół Chrześcijan Baptystów.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 9487, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry