Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oddział Dróg Krajowych

BIP

Kierownik:

Karolina Kruszewska
tel. 22 695 61 30
wejście F, III piętro, pokój 706
email kkruszewska@mazowieckie.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Oddziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Oddziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.


Zakres działania:


  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w przedmiocie ustalania odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne zakwalifikowane do kategorii dróg krajowych, na podstawie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
  3. rozpatrywanie wniosków i przeprowadzanie w pierwszej instancji postępowań w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w sprawach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji;
  4. prowadzenie postępowań w sprawach nabycia przez gminy, z mocy prawa, prawa własności nieruchomości rolnych Skarbu Państwa;
  5. prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
  6. prowadzenie postępowań w zakresie rozstrzygania, jako organ II instancji oraz jako organ wyższego stopnia, w sprawach objętych decyzjami o przekazaniu nieruchomości Skarbu Państwa państwowym osobom prawnym w zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste;
  7. prowadzenie spraw w zakresie potwierdzania decyzją Wojewody nabycia przez kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe, z mocy prawa, własności nieruchomości, które pozostają w ich władaniu;
  8. prowadzenie postępowań w zakresie protokolarnego przekazywania Lasom Państwowym w zarząd nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa;
  9. ocena wniosków złożonych do Komisji (Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Regulacyjnej do spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Regulacyjnej do spraw Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, Międzykościelnej) i kompletowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości będących przedmiotem postępowań oraz uczestnictwo w rozprawach przed tymi Komisjami;
  10. prowadzenie spraw w zakresie roszczeń majątkowych zgłoszonych do Wojewody przez Kościół Chrześcijan Baptystów.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 9197, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry