Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oddział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa

BIP

 


Zakres działania:

 1. rozpatrywanie wniosków starostów o wyrażenie zgody w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa dotyczącymi:
  a) zbywania nieruchomości (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, darowizna, zamiana) oraz nabywania nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa,
  b) bonifikat przy sprzedaży, oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz w trwałym zarządzie,
  c) wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania,
  d) obciążenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi,
  e) zwolnienia z przetargu,
  f) wyrażania zgody na odstąpienie od odwołania darowizny;
 2. nadzór nad starostami w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie przepisów o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomość Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 3. rozpatrywanie wniosków państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających
  osobowości prawnej o wyrażenie zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu oraz najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości;
 4. rozstrzyganie, jako organ II instancji oraz jako organ wyższego stopnia w sprawach
  trwałego zarządu przysługującego państwowym jednostkom organizacyjnym do nieruchomości Skarbu Państwa;
 5. prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami, wynikających z przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
 6. realizacja zadań wynikających z przepisów o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego, w zakresie dotyczącym lotnisk i lądowisk wojskowych lub ich części;
 7. rozstrzyganie, jako organ II instancji oraz jako organ wyższego stopnia, w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 13949, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry