Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości w Siedlcach

BIP

Kierownik Oddziału:

Maria Pietrulewicz
tel. 25 644 81 78
e-mail: mpietrulewicz@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

 1. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w I instancji:
  a) dotyczących potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) na podstawie dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  c) na podstawie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  d) dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia ogólnonarodowego (państwowego) na rzecz właściwych gmin,
  e) dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatów i województwa,
  f) dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998 r. nie stanowiących ich własności, a zajętych pod drogi publiczne,
  g) dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność gmin, państwowych nieruchomości rolnych nieprzekazanych do dnia 30 czerwca 2000 r., do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w oparciu o przepisy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
  h) dotyczących podziałów nieruchomości,
  i) dotyczących aktów własności ziemi,
  j) dotyczących zarzutów przejęcia nieruchomości rolnych przez Państwo z naruszeniem prawa,
  k) jako organ wyższego stopnia w stosunku do decyzji wydanych przez organ I instancji w sprawach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami z zakresu:
  - zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
  - odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości,
  - wywłaszczenia nieruchomości;
 2. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w II instancji w sprawach określonych przepisami o gospodarce nieruchomościami z zakresu:
  a) wywłaszczenia i odszkodowania,
  b) zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
  c) zezwoleń na przeprowadzenie inwestycji liniowych i zezwoleń na zajęcie nieruchomości;
 3. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w II instancji w zakresie odszkodowań:
  a) w związku z nabyciem z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntów pozostających w ich władaniu a zajętych pod drogi publiczne,
  b) za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w wyniku podziałów nieruchomości na wniosek właściciela,
  c) za nieruchomości przeznaczone pod drogi powiatowe lub gminne, przejęte z mocy prawa na własność powiatu lub gminy, w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 4. przekazywanie lasów i gruntów do zalesienia w zarząd Lasów Państwowych;
 5. nadzór nad prowadzonymi przez starostów postępowaniami w zakresie:
  a) dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
  b) dekretu z dnia 28 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym;
 6. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w I instancji w zakresie odszkodowań w sprawach wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 7. współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych i jednostkami samorządowymi w zakresie roszczeń reprywatyzacyjnych;
 8. prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 9. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz przyjmowanie korespondencji urzędowej.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 15.04.2009, Ilość wejść: 6069, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry