Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości w Siedlcach

BIP

Kierownik Oddziału:

Maria Pietrulewicz
tel. 25 644 81 78
e-mail: mpietrulewicz@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

 1. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w I instancji:
  a) dotyczących potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) na podstawie dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  c) na podstawie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  d) dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia ogólnonarodowego (państwowego) na rzecz właściwych gmin,
  e) dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatów i województwa,
  f) dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998 r. nie stanowiących ich własności, a zajętych pod drogi publiczne,
  g) dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność gmin, państwowych nieruchomości rolnych nieprzekazanych do dnia 30 czerwca 2000 r., do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w oparciu o przepisy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
  h) dotyczących podziałów nieruchomości,
  i) dotyczących aktów własności ziemi,
  j) dotyczących zarzutów przejęcia nieruchomości rolnych przez Państwo z naruszeniem prawa,
  k) jako organ wyższego stopnia w stosunku do decyzji wydanych przez organ I instancji w sprawach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami z zakresu:
  - zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
  - odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości,
  - wywłaszczenia nieruchomości;
 2. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w II instancji w sprawach określonych przepisami o gospodarce nieruchomościami z zakresu:
  a) wywłaszczenia i odszkodowania,
  b) zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
  c) zezwoleń na przeprowadzenie inwestycji liniowych i zezwoleń na zajęcie nieruchomości;
 3. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w II instancji w zakresie odszkodowań:
  a) w związku z nabyciem z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntów pozostających w ich władaniu a zajętych pod drogi publiczne,
  b) za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w wyniku podziałów nieruchomości na wniosek właściciela,
  c) za nieruchomości przeznaczone pod drogi powiatowe lub gminne, przejęte z mocy prawa na własność powiatu lub gminy, w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 4. przekazywanie lasów i gruntów do zalesienia w zarząd Lasów Państwowych;
 5. nadzór nad prowadzonymi przez starostów postępowaniami w zakresie:
  a) dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
  b) dekretu z dnia 28 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym;
 6. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w I instancji w zakresie odszkodowań w sprawach wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 7. współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych i jednostkami samorządowymi w zakresie roszczeń reprywatyzacyjnych;
 8. prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 9. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz przyjmowanie korespondencji urzędowej.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 15.04.2009, Ilość wejść: 5918, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry