Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Legalizacji Pobytu II

BIP

Kierownik:

Anna Kamińska

faks: 22 831 53 73

e-mail: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl

 

Do zakresu działania Oddziału Legalizacji Pobytu II należy:

 1. realizacja zadań wynikających z przepisów o cudzoziemcach, związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • przygotowywanie wystąpień do organów opiniodawczych: komendanta oddziału Straży Granicznej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu,
  • dokonywanie czynności sprawdzających w Systemie Informatycznym Pobyt i Systemie Informacyjnym Schengen w celu ustalania legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dokonywanie wpisów w Systemie Informatycznym Pobyt i  sprawdzeń w systemie Syriusz ZC,
  • prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia udzielonych zezwoleń,
  • unieważnienie w Systemie Informatycznym Pobyt kart pobytu w przypadku cofnięcia zezwolenia,
  • umieszczanie informacji w Systemie Informacyjnym Schengen o zastrzeżeniu karty,
  • rejestracja decyzji w Systemie Informatycznym Pobyt i EOD oraz wysyłka decyzji odmownych;
 2. prowadzenie rejestrów Wojewody w zakresie realizowanych w oddziale zadań;
 3. przeprowadzanie kontroli w związku z realizacją porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą a jednostkami samorządu terytorialnego;
 4. współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców;
 5. współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców;
 6. przygotowywanie zawiadomień do prokuratur o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wniosków o ukaranie do sądów.

 Informacje o rodzajach zezwoleń - kliknij

Podziel / Share
Opublikowane przez Bogdan Wojtów, 14.03.2017, Ilość wejść: 61229, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry