Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Legalizacji Pobytu

BIP

Oddział Legalizacji Pobytu


Oddział Legalizacji Pobytu WSC-II
Kierownik

Agata Ewertyńska


tel.  22 695 65 75

faks 22 695 66 03

e-mail: wsc@mazowieckie.plzastępca kierownika

Anna Kamińska


tel.  22 695 65 75

faks 22 695 66 03

e-mail: wsc@mazowieckie.pl

 Zadania Oddziału:

 1. realizacja zadań wynikających z przepisów o cudzoziemcach, związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  2. przygotowywanie wystąpień do organów opiniodawczych: komendanta oddziału Straży Granicznej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu,
  3. dokonywanie czynności sprawdzających w Systemie Informatycznym Pobyt i Systemie Informacyjnym Schengen w celu ustalania legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. dokonywanie wpisów w Systemie Informatycznym Pobyt i  sprawdzeń w systemie Syriusz ZC,
  5. prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia udzielonych zezwoleń,
  6. unieważnienie w Systemie Informatycznym Pobyt kart pobytu w przypadku cofnięcia zezwolenia,
  7. umieszczanie informacji w Systemie Informacyjnym Schengen o zastrzeżeniu karty,
  8. rejestracja decyzji w Systemie Informatycznym Pobyt i EOD oraz wysyłka decyzji odmownych;
 2. prowadzenie rejestrów Wojewody w zakresie realizowanych w oddziale zadań;
 3. przeprowadzanie kontroli w związku z realizacją porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą a jednostkami samorządu terytorialnego;
 4. współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców;
 5. współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców;
 6. przygotowywanie zawiadomień do prokuratur o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wniosków o ukaranie do sądów.
 7. kierowanie zawiadomień do prokuratur o domniemaniu popełnienia przestępstwa i wniosków o ukaranie do sądów;
 8. przeprowadzanie czynności mających na celu stwierdzenie, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pobyt stały;
Podziel / Share
Magdalena Kubis, 28.02.2018, Ilość wejść: 180968, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry