Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych

BIP

Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych

Kierownik
Anna Pietrzak
tel. 22 695 72 48
ul. Floriańska 10, pokój 013
e-mail apietrzak@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału

 1. kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym prowadzona  z udziałem konsultantów wojewódzkich, szczególnie
   a)      jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej; 
   b)      stosowanego u pacjentów postępowania diagnostycznego i leczniczego;
   c)      zapewnienia świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w ciąży, w trakcie porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem w warunkach ambulatoryjnych bądź szpitalnych;
  d)      odbywania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
 2. kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa;
 3. kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;
 4. kontrola jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 5.  kontrola spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 6. prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania skarg i  wniosków, petycji oraz innych sygnałów obywateli wpływających do Wydziału Zdrowia;
 7. przygotowywanie imiennych upoważnień do kontroli;
 8. prowadzenie rejestru upoważnień do kontroli;
 9. prowadzenie rejestru kontroli;
 10. sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej Wydziału Zdrowia;
 11. monitoring realizacji kontroli prowadzonych przez wydział;
 12. monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do jednostek kontrolowanych,
 13. opracowanie okresowych planów kontroli zewnętrznych Wydziału Zdrowia;
 14. zamieszczanie informacji o kontrolach wydziału na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;
 15. opracowywanie projektów zawiadomień do właściwych organów w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa, w przypadku dokonania takich ustaleń w wyniku przeprowadzonych kontroli.


Podziel / Share
Przemysław Mirka, 23.03.2018, Ilość wejść: 347, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry