Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

BIP

Kierownik
Barbara Potocka
tel. 22 695 69 87
faks 22 695 69 01
wejście B, II piętro, pokój 274,
e-mail bpotocka@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału

1. realizacja programu badań statystycznych statystyki publicznej w dziale 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia, gromadzenie, kontrola, przetwarzanie danych i przekazywanie uprawnionym organom niżej wymienionych sprawozdań statystycznych:

 1. MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach
 2. MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
 3. MZ-13 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
 4. MZ-14 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej
 5. MZ-15 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
 6. MZ-19 sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego
 7. MZ-24 roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
 8. MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego
 9. MZ-29A sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej
 10. MZ-30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej
 11. MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 12. MZ-89 sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 13. MZ-BFA kwartalna informacja o sytuacji finansowej zakładu opieki zdrowotnej

2. udział w ogólnopolskim badaniu chorobowości szpitalnej realizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
3. gromadzenie kwartalnych danych o strukturze zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, dla których organem tworzącym jest Wojewoda i spółek kapitałowych utworzonych przez skarb państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
4. sporządzanie analiz i materiałów niezbędnych do opracowywania priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej
5. współpraca z konsultantami wojewódzkimi w ramach powołanych zespołów
w celu realizacji zadań z obszaru zdrowia publicznego
6. prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia na terenie województwa;
7. przygotowywanie dla ministra właściwego do spraw zdrowia rocznych informacji o zrealizowanych w danym roku programach zdrowotnych oraz o planowanych programach zdrowotnych na rok przyszły
8. prowadzenie spraw związanych z realizacją Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie
9. prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu "Regionalne Partnerstwo dla Transplantacji w województwie mazowieckim"
10. prowadzenie spraw dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
11. prowadzenie spraw związanych z realizacją programów i działań w zakresie zdrowia publicznego, w tym w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz opieki nad seniorami
12. monitorowania sytuacji w szpitalach funkcjonujących na terenie województwa w zakresie występowania m.in. sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych czy strajkowych
13. współpraca z jednostkami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zdrowia publicznego.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 31.12.2010, Ilość wejść: 12407, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry