Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

BIP

Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Kierownik
Barbara Potocka
tel. 22 695 69 87
faks 22 695 69 01
wejście B, II piętro, pokój 274,
e-mail bpotocka@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału

1. realizacja programu badań statystycznych statystyki publicznej w dziale 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia, gromadzenie, kontrola, przetwarzanie danych i przekazywanie uprawnionym organom niżej wymienionych sprawozdań statystycznych:

 1. MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach
 2. MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
 3. MZ-13 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
 4. MZ-14 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej
 5. MZ-15 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
 6. MZ-19 sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego
 7. MZ-24 roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
 8. MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego
 9. MZ-29A sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej
 10. MZ-30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej
 11. MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 12. MZ-89 sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 13. MZ-BFA kwartalna informacja o sytuacji finansowej zakładu opieki zdrowotnej

2. udział w ogólnopolskim badaniu chorobowości szpitalnej realizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
3. gromadzenie kwartalnych danych o strukturze zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, dla których organem tworzącym jest Wojewoda i spółek kapitałowych utworzonych przez skarb państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
4. sporządzanie analiz i materiałów niezbędnych do opracowywania priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej
5. współpraca z konsultantami wojewódzkimi w ramach powołanych zespołów
w celu realizacji zadań z obszaru zdrowia publicznego
6. prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia na terenie województwa;
7. prowadzenie spraw związanych z realizacją Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie
8. prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu "Regionalne Partnerstwo dla Transplantacji w województwie mazowieckim"
9. prowadzenie spraw dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
10. prowadzenie spraw związanych z realizacją programów i działań w zakresie zdrowia publicznego, w tym w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz opieki nad seniorami
11. monitorowania sytuacji w szpitalach funkcjonujących na terenie województwa w zakresie występowania m.in. sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych czy strajkowych
12. współpraca z jednostkami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zdrowia publicznego.

Podziel / Share
Anna Tokarska, 31.12.2010, Ilość wejść: 14880, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry