Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Współpracy Instytucjonalnej, Statystyki Medycznej i Analiz

BIP

Oddział Współpracy Instytucjonalnej, Statystyki Medycznej i Analiz

Kierownik
Judyta Szostak
tel. 22 695 64 96
faks 22 695 69 01
wejście B, II piętro, pokój 278,
e-mail jszostak@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału

 1. obsługa administracyjno-organizacyjna wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w tym:
  1. powoływanie i odwoływanie członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  2. prowadzenie rejestru wniosków wpływających do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, rejestru zakończonych postępowań ze wskazaniem rodzaju wydanego orzeczenia, rejestru postanowień o zasięgnięciu opinii specjalisty w danej dziedzinie medycyny, a także rejestru posiedzeń komisji,
  3. przekazywanie kwartalnych informacji dotyczących działalności wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Rzecznikowi Praw Pacjenta;
  4. obsługa korespondencji wojewódzkiej komisji;
  5. obsługa posiedzeń wojewódzkiej komisji.
 2. realizacja programu badań statystycznych statystyki publicznej w dziale 1.29 Zdrowie
  i ochrona zdrowia, gromadzenie, kontrola, przetwarzanie danych i przekazywanie uprawnionym organom niżej wymienionych sprawozdań statystycznych:
  1. MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami
   w szkołach,
  2. MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
  3. MZ-13 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc,
  4. MZ-14 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej,
  5. MZ-15 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób
   z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
  6. MZ-19 sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego,
  7. MZ-24 roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
  8. MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego,
  9. MZ-29A sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej,
  10. MZ-30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą
   w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej,
  11. MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  12. MZ-89 sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 3. udział w ogólnopolskim badaniu chorobowości szpitalnej realizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny;
 4. gromadzenie kwartalnych sprawozdań finansowych z publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, dla których organem tworzącym jest Wojewoda i spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 5. sporządzanie publikacji, raportów, analiz i zestawień z zakresu ochrony zdrowia na terenie województwa;
 6. sporządzanie analiz i materiałów niezbędnych do opracowywania priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej;
 7. współpraca z konsultantami wojewódzkimi w zakresie udostępniania danych statystycznych;
 8. współpraca z jednostkami i instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia w zakresie realizowanych zadań.
Podziel / Share
Anna Tokarska, 31.12.2010, Ilość wejść: 15333, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry