Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Oddział Zabezpieczenia Technicznego

BIP

Oddział Zabezpieczenia Technicznego

p.o. kierownika

Ryszard Nowakowski
tel. 22 695 60 12
faks 22 695 60 62
wejście B, parter, pokój nr 47
e-mail rnowakowski@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Zabezpieczenia Technicznego:

 1. przygotowanie i terminowa realizacja harmonogramów drobnych prac remontowych, tj. malarskich, ślusarsko-stolarskich czy elektrycznych na podstawie zapotrzebowań zgłaszanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu w systemie OTRS
 2. bieżące załatwianie zgłaszanych awarii i usterek, w tym instalacji sanitarnych, elektrycznych i innych
 3. zabezpieczenie pod względem technicznym przeprowadzek i przemieszczeń wewnątrz urzędu
 4. zapewnienie, we współpracy z Biurem Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych, sprawnej łączności telefonicznej, internetu bezprzewodowego oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie
 5. zapewnienie ochrony fizycznej, koordynacja i nadzór nad ochroną osób i mienia oraz nadzór nad realizacją planu ochrony urzędu
 6. udzielanie instruktażu pracownikom ochrony w zakresie prawidłowego wykonywania zadań, ustalanie sposobów postępowania pracowników ochrony w przypadku wystąpienia awarii lub innego miejscowego zagrożenia mającego wpływ na bezpieczeństwo obiektów urzędu oraz przebywających w nich osób
 7. prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i kontrolą stanu zabezpieczenia obiektów urzędu
 8. prowadzenie ewidencji wydawanych przepustek uprawniających do wjazdu na parking urzędu oraz bieżącej kontroli przestrzegania zasad wjazdu na teren urzędu, wejść i wyjść do jego budynków oraz dostępu do pomieszczeń urzędu
 9. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do pobierania kluczy i dostępu do pomieszczeń służbowych
 10. wyposażanie budynków i pomieszczeń urzędu w środki zabezpieczenia fizycznego i technicznego oraz nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem
 11. opracowywanie zasad i procedur mających na celu zapobieganie próbom zakłócania porządku na terenie budynków Urzędu oraz nadzór nad ich wdrażaniem
 12. zgłaszanie właściwym organom ścigania informacji o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo osób i obiektów urzędu
 13. koordynacja działań ochronnych oraz współpraca z właściwymi służbami podczas manifestacji i pikiet organizowanych przed budynkami urzędu
 14. szkolenie pracowników z zakresu procedur bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia fizycznego i technicznego urzędu
 15. monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez Oddział
 16. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań realizowanych przez Oddział, w tym projektów umów;
 17. prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Organizacji, spraw związanych z wyposażeniem pracowników urzędu w identyfikatory
 18. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odzieżą ochronną i roboczą
 19. wykonywanie tablic informacyjnych i tablic urzędowych zgodnie z zapotrzebowaniami poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu
 20. prowadzenie rejestru użytkowników sprzętu RTV w urzędzie oraz sporządzanie wniosków o rejestrację odbiorników i zapłatę abonamentów.
Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Bereda, 02.11.2016, Ilość wejść: 322, Rejestr zmian