Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Oddział Współpracy Społeczno-Samorządowej

BIP

Kierownik:tel.  ,
faks ,
wejście B, I piętro, pokój nr 
e-mail: Zadania oddziału:

 1. organizacja i obsługa, w tym protokolarna, oficjalnych wizyt Wojewody, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego;
 2. organizacja współpracy Wojewody z parlamentarzystami, organami jednostek samorządu terytorialnego, partiami politycznymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi;
 3. organizacja współpracy Wojewody ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, w tym współpracy wynikającej z udziału Wojewody w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
 4. koordynacja i organizacja współpracy wojewody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. koordynacja funkcjonowania zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej;
 6. współpraca z Wydziałem Prawnym w zakresie opiniowania uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach przystąpienia do międzynarodowych społeczności lokalnych;
 7. prowadzenie rejestru zespołów opiniodawczo-doradczych tworzonych przez Wojewodę;
 8. obsługa Kolegium Wojewody i spotkań kadry kierowniczej z Wojewodą;
 9. realizacja zadań Wojewody dotyczących przeprowadzenia i organizacji naboru na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim;
 10. nadzór i koordynacja zadań wojewody w obszarze przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz zasad równego traktowania;
 11. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych oraz Patentu „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”; 
 12. prowadzenie spraw dotyczących przekazywania listów gratulacyjnych Prezesa Rady Ministrów jubilatom, obchodzącym 100. rocznicę urodzin;
 13. organizacja uroczystości wręczenia przez Wojewodę odznaczeń państwowych i zaświadczeń o nadaniu obywatelstwa polskiego; 
 14. koordynowanie organizacji wystaw artystycznych prezentowanych za zgodą Wojewody na terenie Urzędu;
 15. współpraca z pozostałymi wydziałami w zakresie wypełniania przez Urząd obowiązku statystycznego wobec Głównego Urzędu Statystycznego, w tym pełnienie roli użytkownika zarządzającego sprawozdawczością poprzez portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego; 
 16. przyjmowanie klientów w sprawach z zakresu skarg, wniosków i petycji zgłaszanych do Wojewody i Wicewojewodów;
 17. rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do biura oraz sporządzanie informacji o sposobie ich rozpatrywania;
 18. gromadzenie i przetwarzanie informacji o działalności Wojewody dotyczących Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.
 • W skład oddziału wchodzi Pełnomocnik Wojewody do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na terenie województwa mazowieckiego, którego zakres działania określa pełnomocnictwo Wojewody.
 • W skład oddziału wchodzi Pełnomocnik Wojewody do spraw Równego Traktowania oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych na terenie województwa mazowieckiego, którego zakres działania określa pełnomocnictwo Wojewody.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 12760, Rejestr zmian