Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia

BIP

Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia WSC-I

e-mail: obywatelstwo@mazowieckie.pl
faks: (22) 695-66-05

Zakres działania:

1) prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem obywatelstwa polskiego oraz uznawaniem za obywatela polskiego;

2) przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego i wyrażenie zgody na zrzeczenie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przygotowywanie wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej;

4) udzielanie dotacji gminom, które zaprosiły nieokreślonych imiennie repatriantów oraz zapewniły lokal mieszkalny z zasobów komunalnych;

5) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na remont lub adaptację lokalu mieszkalnego dla repatrianta;

6) przekazywanie starostom środków finansowych z budżetu Państwa przeznaczonych na udzielenie jednorazowej pomocy repatriantom;

7) rozpatrywanie, jako organ II instancji, odwołań od decyzji starostów w sprawie zwrotu części kosztów, poniesionych przez repatrianta w związku z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Polsce;

8) współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu obywatelstwa;

9) wydawanie zaświadczeń, a także udzielanie informacji organom: administracji rządowej i samorządowej, sądom oraz organom ścigania;

10) wykonywanie czynności kontrolnych w gminach, którym udzielono dotacji w związku z zaproszeniem  nieokreślonych imiennie repatriantów i członków ich najbliższej rodziny oraz zapewnieniem lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych.

Podziel / Share
Opublikowane przez Paweł Sierocki, 30.03.2009, Ilość wejść: 61888, Rejestr zmian