Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Dokumenty do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) należy złożyć w białej, niepodpisanej teczce:

 • przed sesją wiosenną do 31 grudnia każdego roku,
 • przed sesją jesienną do 31 lipca każdego roku.

Wykaz podstawowych dokumentów, które lekarz jest zobowiązany przedłożyć przed dopuszczeniem do egzaminu specjalizacyjnego (dotyczy lekarzy, którzy występują o dopuszczenie do egzaminu po raz pierwszy) :

 • zgłoszenie do PES - wypełnione na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych, wydrukowane i własnoręcznie podpisane;
 • podanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyjęcie kompletu dokumentów;
 • indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji - zaakceptowany przez kierownika specjalizacji - opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny; 
 • opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji;
 • karta szkolenia specjalizacyjnego z:
  - decyzją kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia (stażu) specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem, 
  - wymaganymi wpisami z potwierdzeniami i zaliczeniami - staży, kolokwiów, dyżurów itd.;
 • indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych) - w przypadku lekarzy, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne przed postępowaniem kwalifikacyjnym 1-31.03.2013r. wymagane jest również zestawienie zbiorcze wszystkich procedur zaakceptowane przez kierownika specjalizacji;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, w tym kursu „Zdrowie Publiczne”;
 • praca poglądowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji zaakceptowana przez kierownika specjalizacji;
 • zaświadczenie o znajomości języka obcego ze Studium Języków Obcych AM (dotyczy lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne we wszystkich dziedzinach medycyny);
  Zaświadczenie z języka obcego obowiązuje lekarzy, którzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zakwalifikowali się przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmiane ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ta nie zawiera przepisów obowiązujących lekarzy do wykazania się praktyczną znajomością języka.
 • kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji (oryginały do wglądu);
 • kserokopia świadectwa pracy (tylko lekarze rezydenci).     

  Uwaga: jeżeli programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.
Informacja dotycząca języka obcego:
 • Celem egzaminu jest sprawdzenie opanowania języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się oraz korzystanie z literatury medycznej,
 • Specjalizujący się jest zobowiązany do zdawania egzaminu z jednego języka obcego, w trakcie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego,
 • Uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych: 
       Angielskiego 
       Francuskiego 
       Niemieckiego 
       Hiszpańskiego
W przypadku lekarzy, którzy byli już dopuszczeni do PES i:
 • go nie zdali
 • nie przystąpili do egzaminu
 • nie zdali jego części
 • nie podeszli do części egzaminu
konieczne jest jedynie elektroniczne wypełnienie wniosku, jego wydrukowanie i przesłanie do CEM. Nie ma więc potrzeby ponownego składania dokumentów do wojewody.

Załączniki do strony

 • Podanie do PES
  23 KB
  Data dodania 05.07.2016 15:03
  Data modyfikacji 05.07.2016 15:04
Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 22.01.2010, Ilość wejść: 39975, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie