Pomoc dla niepełnosprawnych

Podziękowania

 Podziękowania dla wojewody mazowieckiego

Rok 2010

 

 

     
   od Teresy Melech, sołtysa wsi Chlebczyn, w imieniu mieszkańców - za determinację i zaangażowanie w zdobywanie funduszy oraz wykonanie modernizacji drogi, a także wybudowanie przy niej chodników i wjazdów na posesje we wsi    
 

 od Anny Marzec-Borkowskiej, dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS - za wsparcie
i zaangażowanie MUW w kampanię społeczną Wróć bez HIV

 
15.01  od Lecha Chodkowskiego, prezesa Zarządu Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, Stanisława Podwójciego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, i Janusza Żółtowskiego, Przewodniczącego Kapituły - Odznaka Za Zasługi dla Spółdzielni    

 

 

 

 luty

   
 8.02  od pani Dominiki Sawczuk, prezesa Fundacji Bank Żywności w Warszawie - za wkład w promowanie Świątecznej Zbiórki Żywności  
11.02  od pani Elżbiety Ostrowskiej, sekretarza generalnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oraz pani Elżbiety Arciszewskiej, przewodniczącej PZERI - za słowa uznania dla Związku  
22.02  od pani A. Imianowskiej, dyrektora XLII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Warszawie, i pana G. Gęsikowskiego, Animatora Koła Misyjnego - za charytatywne wsparcie 4. Tygodnia Misyjnego organizowanego w liceum  

 

 

 marzec

   
    od Pana Andrzeja Witkowskiego Prezesa Polskiego Związku Motorowego za udział w tworzeniu 60-letniej histroii Polskiego Związku Motorowego    
 4.03  od panów Tomasza Grembowicza - przewodniczącego Rady Miasta Ciechanowa i Waldemara Wardzińskiego - prezydenta Miasta Ciechanowa - za współpracę z władzami miasta  
 29.03  od  Państwa Janusza Budnego - Dyrektora Półmaratonu Wiązowskiego, Marka Małek - Prezesa Klubu Sportowego "ADVIT" Wiązowna, Magdaleny Łukomskiej - Przedwodniczącej Rady Mniny Wiązowna, Marka Jędrzejczaka - Wójta Wiązowna    
 31.03  od Pana Macieja Żywno, Wojewody Podlaskiego - za współpracę i zaangażowanie w organizację wycieczki do Warszawy dzieci z Domu Dziecka w Podgrodziu na Litwie    
       
  kwiecień      
 10.04  Panowie Michał Boszko - Starosta Płocki i Adam Sierocki - Przewodniczący Rady Powiatu, za udzieloną pomoc i wsparcie powiatu płockiego w akcji powodziowej w okresie od 27 grudnia 2009 r. do 10 marca 2010 r.    
 10.04  Panowie Michał Boszko - Starosta Płocki i Adam Sierocki - Przewodniczący Rady Powiatu, za osobisty wkład, zaangażowanie i okazaną pomoc w akcji powodziowej na terenie powiatu płockiego    
 19.04  od Pana Jacka Wojciechowicza - Z-cy Prezydenta m.st. Warszawy za przyłączenie się do akcji Godzina dla Ziemi 2010    
 23.04  od Pani dr n. med. Marii Zwierko - Kierownika Samodzielnej Pracowni Warszawski Rejest Nowotworów za rzetelną, sumienną i staranną pracę pracowników WSO, Oddziału Ewidencji Obywateli    
 25.04   od  Pana Arkadiusz Kosińskiego - Prezesa Stowarzyszenia Projekt Brwinów, za objęcie projektku Gra Miejska honorowym patronatem    
 29.04  od Pana Janusza Zemke - Posła do Parlamentu Europejskiego za wsparcie, życzliwość pomoc w organizowaniu uroczystości pogrzebowych Pani minister Jolanty Szymanek-Deresz, Pani Premier  Izabeli Jarugi-Nowackiej i Pana Marszłka Jerzego Szmajdzińskiego    
       
   maj      
 7-8.05  Pan Bogumił Czubacki - Burmistrz Sochaczewa, za pomoc i wsparcie w realizacji 48 edycji Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka w Sochaczewie    
 08.05  Nuncjusz Apostolski w Polsce Józef Kowalczyk - podziękowanie    
 12.05   Pan Sylwestrer Sokolnicki - Burmistrza Miasta i Gminy Serock, za możliwość nieodpłatnego nabycia nieruchomości we wsi Wierzbica    
16.05  Pan Jan Nowak - Dyrektor Domu Dziecka w Równem, za patronat honorowy nad I Międzypowiatowym Konkursem Plastycznym Tęczowy Świat Krzysia    
 23.05  Pan Andrzej Zygarski - Prezes Radomskiego Stowarzyszenia Sportowego, za pomoc i współpracę przy organizacji XIII Królewskiego Gambitu Radomia im. Jacka Żemantowskiego Międzynarodowego Trunieju Szachowego    
 25.05  Państwo Teresa Lutyńska - Dyrektor Zespołu Szkół w Sochaczewie, Agata Malińska - Prezes Stowarzyszenia Rodzina Szkół Chopinowskich za gesty dobroci i życzliwości w uświetnieniu obchodów Roku Chopinowskiego 2010    
 26.05  Pan Andrzej Mańkowski - p.o. Z- cy Dyrektora Biura Promocji m.st. Warszawy, za zaangażowanie w organizację Nocy Muzeów    
 28.05  Panowie Wiesław Przedpełski - Wójt Baboszewa i Tadeusz Kowalkowski - Przewodniczący Rady Gminy, za dotychczasową współpracę i wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi Gminy i społecznośći lokalnej    
       
 czerwiec      
 01.06  Pan Romuald Chałas Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego na Mazowszu, za pomoc oraz współudział w organizacji cykli Eliminacji Powiatowych i Rejonowych w 2010 r. na Mazowszu oraz Finałów wojewódzkich    
 01.06  Pan wz.płk dypl. Marek Sokołowski - Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, za pomoc okazaną podczas akcji powodziowej    
 16.06  Pan Phillip A.Min - konsul Generalny, za udział Pana Pawła Witkowskiego, w spotkaniu zorganizowanym przez Sekcję Obywateli Amerykańskich dla łączników Ambasady    
 16-18.06  Panowie Jerzy Rekosz - Komandor Mistrzow i Artur Kameci - Dyrektor WSPRiTS Mediatrans w Warszawie, za objęcie honorowym patronatem II Mistrzow Ziemi Mazowieckiej w Ratownictwie Medycznym oraz za pomoc w ich organizacji    
 30.06  Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszek - Przewodniczący Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, za ufundowanie nagród dla laureata 51 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym    
 30.06  Pani Agata Sosińska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, za wsparcie w zakresie organizacji XI Mazowieckich Dni Rolnictwa    
 lipiec      
 03.07  Panowie Jacek Oglęcki - Wójt Gminy Grudusk i Marek Piotrowicz - Przewodniczący Rady Gminy Grudusk, za długoletnią współpracę z władzami Samorządu Gminy Grudusk    
 06.07  Panowie Roman Ochyński - Starosta, Janusz Szylar - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, za pomoc i wsparcie w czasie prowadzonej akcji powodziowej w miesiącu maju i czerwcu 2010 r.    
 07.07  Pan Marek Kiwit - Wójt Gminy Ciechanów, za dotychczasową współpracę, zaangażowanie oraz działania na rzecz rowoju Gminy Ciechanów    
 08.07  Pan Mieczysław Marian Barański - Konsultant Honorowy Republiki i Słowenii, za udzial w Komitecie Honorowym VII Wielkiego Pikniku Regiony Europy i Świata    
  sierpień      
 02.08  Pan Romuald Woźniak - Wójt Gminy Załuski, za współpracę z samorządem    
 20-22.08  Pan Marek Hołubicki - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich, za pomoc w realizacji III Słonecznego Zlotu w Strzelnie    
 wrzesień      
   Pan Artur Frankiewicz - Sekretarz Kapituły Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Niepełnosprawnej, za wsparcie przeprowadzeniu Olimpiady    
 10.09  Pan Marek Frąckowiak- Prezes Fundacji Przyjaciół Sztuk "Aurea Porta", za możliwość zorganizowania wystawy plastyczno-literackiej "Sekrety Życia"    
 26.09  Pan Zygmunt Blankiewicz - Prezes Zarządu Obwodu Ciechanów ŚZŻ AK, za okazaną pomoc i wsparcie przy budowie pomnika AK i WP w Ciechanowie    
 30.09  Pani Eleonora Rosmańska - Prezes PTSR O/Radom, za przekazanie fantów na loterię w ramach ogolnopolskiej akcji na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane SyMfonia Serc    
 październik      
 07.10  Pani Irena Peszko - Dyrektor Centrum Mazowsze Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, za obecność na IV kadencji samorządu FRDL    
 13.10  Ks. dr Zbigniew Rostkowski - Kanclerz Kurii, za apel w sprawie tzw. dopalaczy    
 14.10  Pan Waldemar Siwiński Prezes Zarządu, za udział w Komitecie Honorowym Warszawskiego Salonu Maturzystów    
 15.10  Pan Piotr Okienczyc - Prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o., za przesłane gratulacje w związku z uroczystym rozpoczęciem prac budowlanych na terenie lotniska Warszawa/Modlin    
 15.10  Pan Zenon Szczepankowski - Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, za pełną zaangażowania w współpracę z Konwentem Powiatów Województwa Mazowieckiego    
25.10  Pan Janusz Reszelewski - Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica, za pomoc i wsparcie organizacyjne w związku z katastrofą drogową w Nowym Mieście nad Pilicą    
25.10  Prof. dr hab. Stanisław Sulowski - Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW, za zaangażowanie w wypełniane zapisów zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy kierowanymi przez Wojewodę Mazowieckiego jednostkamia, a Uniwersytetem Warszawskim    
 27.10  Pan Zbigniew Włosowicz - Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej MON, za przygotowanie i realizację przedsięwzięć związanych z ćwiczeniem operacyjnym z wojskami    
 27.10  Pan Jan Zychliński - Starosta Warszawski Zachodni, Przemysław Laudański - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Sławomir Zduniak - Prezes RSP Duchnice, za pomoc w uruchomieniu produkcji w fermie kur niosek w RSP w Duchnicach    
 listopad      
   Pan Tomasz Grembowicz - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, za współpracę z Radą Miasta    
   Pan Stanisław Pora - Wójt Gminy Sienno, za pomoc w pozyskaniu środków na modernizację
ul. Szkolnej w Siennie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
   
 4.11  Pani Teresa Olędzka - Prezes Fundacji Praca dla Niewidomych, za zaangażowanie w realizację Konferencji Polsko-Ukraińskie dośw. w rehabilitacji i aktywizacji osób z dysfunkcją narządu wzroku    
 4.11  Pani Anny Dąbrowskiej - Dyrektora YKP Warszawa, za objęcie patronatem honorowym nad regatami żeglarskimi finału Pucharu Polski w Narodowej klasie Omega    
 9.11  Pan Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki, za wsparcie finansowe udzielone z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych    
 12.11  Pan Ryszard Kowalski, za honorowy patronat nad XII Festiwaluem Nauki i Sztuki    
 16.11  Pani Monika Jagodzińska - Wiceprezes TPD ZMOW, Dyrektor Ośrodka A-O TPD, za honorat nad obchodami Jublileuszu 50-lecia działalności placówki    
 17.11  Biskup Płocki, za pismo dotyczące problemu prewencji wobec zażywania tzw. dopalaczy    
 17.11  Pani Marta Wiśniewska Prezes PSTIS SI, za objęcie patronatem honorowym I międzynarodowego sympozjum naukowego Neurologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej - Ujęcie Interdyscyplinarne    
 17.11  Panie Anna Aksamit i Maria Tuczyńska - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, za uznanie pracy zawodowej w zakresie promocji zatrudnienia i przeciwdzialania bezrobociu    
 19.11  Pan gen. broni Edward Gruszka - Dowódca Operacyjnych Sił Zbrojnych, za pomoc
w przygotowaniu i przeprowadzeniu Połączonego Ćwiczenia Sił Zbrojnych i Układu Pozamilitarnego
pk. Anakonda 2010
   
 23.11  Ks.Tadeusz Wojdat - Proboszcz Parafii Wniebostąpienia Pańskiego na Ursynowie, za odznaczenie Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej    
 24.11  Pan Antoni Grudziński - Dyrektor Generalny Towarzystwa im. fryderyka Chopina, za pomoc i współpracę przy organizacji koncertów chopinowskich    
 26.11  Państwo Wiktoria i Lucjan Chomiukowie, za pomoc w realizacji działań związanych w wodą opadową    
 29.11  Pan Henryk Klusiewicz - Burmistrz Gminy i Maiasta w Wyszogrodzie, za współpracę i pomoc
w realizacji zadań gminnych
   
       
 grudzień      
 1.12  Pan Roman Prąchenka - Wójt Gminy Zbuczyn, za wspołpracę, zrozumienie i życzliwość    
 8.12  Pani Barbara Derbin - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Ciechanowie, za materiały dotyczące bezpieczeństwa zabawek oraz bezpieczeństwa na placu zabaw    
 21.12  Pani Miry Stanisławskiej-Meysztowicz - Prezesa Zarządu Fundacja Nasza Ziemia, za zaangażowanie w kampanię Sprzątanie Świata - Polska 2010    
 20.12

 Albert Grudziński - Dyrektor XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, za ufundowanie nagrody

   
 24.12  Pani Agata Stefanowicz - stypendystka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, za wsperanie Fundacji    
 27.12   Sabina Włodarska - Dyrektor Generalny XI Europejskich Spotkań Chóralnych 2010, za objęcie wydarzenia honorowym patronatem oraz udzieloną pomoc w jego organizacji    
 29.12  Józef Stradomski - Wójt Gminy Staroźreby, za dotychczasową owocną współpracę z Gminą Staroźreby    
Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Walasik, 24.11.2009, Ilość wejść: 2952, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry