Pomoc dla niepełnosprawnych

Podziękowania

 Podziękowania dla wojewody mazowieckiego

Rok 2010

 

 

     
   od Teresy Melech, sołtysa wsi Chlebczyn, w imieniu mieszkańców - za determinację i zaangażowanie w zdobywanie funduszy oraz wykonanie modernizacji drogi, a także wybudowanie przy niej chodników i wjazdów na posesje we wsi    
 

 od Anny Marzec-Borkowskiej, dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS - za wsparcie
i zaangażowanie MUW w kampanię społeczną Wróć bez HIV

 
15.01  od Lecha Chodkowskiego, prezesa Zarządu Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, Stanisława Podwójciego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, i Janusza Żółtowskiego, Przewodniczącego Kapituły - Odznaka Za Zasługi dla Spółdzielni    

 

 

 

 luty

   
 8.02  od pani Dominiki Sawczuk, prezesa Fundacji Bank Żywności w Warszawie - za wkład w promowanie Świątecznej Zbiórki Żywności  
11.02  od pani Elżbiety Ostrowskiej, sekretarza generalnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oraz pani Elżbiety Arciszewskiej, przewodniczącej PZERI - za słowa uznania dla Związku  
22.02  od pani A. Imianowskiej, dyrektora XLII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Warszawie, i pana G. Gęsikowskiego, Animatora Koła Misyjnego - za charytatywne wsparcie 4. Tygodnia Misyjnego organizowanego w liceum  

 

 

 marzec

   
    od Pana Andrzeja Witkowskiego Prezesa Polskiego Związku Motorowego za udział w tworzeniu 60-letniej histroii Polskiego Związku Motorowego    
 4.03  od panów Tomasza Grembowicza - przewodniczącego Rady Miasta Ciechanowa i Waldemara Wardzińskiego - prezydenta Miasta Ciechanowa - za współpracę z władzami miasta  
 29.03  od  Państwa Janusza Budnego - Dyrektora Półmaratonu Wiązowskiego, Marka Małek - Prezesa Klubu Sportowego "ADVIT" Wiązowna, Magdaleny Łukomskiej - Przedwodniczącej Rady Mniny Wiązowna, Marka Jędrzejczaka - Wójta Wiązowna    
 31.03  od Pana Macieja Żywno, Wojewody Podlaskiego - za współpracę i zaangażowanie w organizację wycieczki do Warszawy dzieci z Domu Dziecka w Podgrodziu na Litwie    
       
  kwiecień      
 10.04  Panowie Michał Boszko - Starosta Płocki i Adam Sierocki - Przewodniczący Rady Powiatu, za udzieloną pomoc i wsparcie powiatu płockiego w akcji powodziowej w okresie od 27 grudnia 2009 r. do 10 marca 2010 r.    
 10.04  Panowie Michał Boszko - Starosta Płocki i Adam Sierocki - Przewodniczący Rady Powiatu, za osobisty wkład, zaangażowanie i okazaną pomoc w akcji powodziowej na terenie powiatu płockiego    
 19.04  od Pana Jacka Wojciechowicza - Z-cy Prezydenta m.st. Warszawy za przyłączenie się do akcji Godzina dla Ziemi 2010    
 23.04  od Pani dr n. med. Marii Zwierko - Kierownika Samodzielnej Pracowni Warszawski Rejest Nowotworów za rzetelną, sumienną i staranną pracę pracowników WSO, Oddziału Ewidencji Obywateli    
 25.04   od  Pana Arkadiusz Kosińskiego - Prezesa Stowarzyszenia Projekt Brwinów, za objęcie projektku Gra Miejska honorowym patronatem    
 29.04  od Pana Janusza Zemke - Posła do Parlamentu Europejskiego za wsparcie, życzliwość pomoc w organizowaniu uroczystości pogrzebowych Pani minister Jolanty Szymanek-Deresz, Pani Premier  Izabeli Jarugi-Nowackiej i Pana Marszłka Jerzego Szmajdzińskiego    
       
   maj      
 7-8.05  Pan Bogumił Czubacki - Burmistrz Sochaczewa, za pomoc i wsparcie w realizacji 48 edycji Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka w Sochaczewie    
 08.05  Nuncjusz Apostolski w Polsce Józef Kowalczyk - podziękowanie    
 12.05   Pan Sylwestrer Sokolnicki - Burmistrza Miasta i Gminy Serock, za możliwość nieodpłatnego nabycia nieruchomości we wsi Wierzbica    
16.05  Pan Jan Nowak - Dyrektor Domu Dziecka w Równem, za patronat honorowy nad I Międzypowiatowym Konkursem Plastycznym Tęczowy Świat Krzysia    
 23.05  Pan Andrzej Zygarski - Prezes Radomskiego Stowarzyszenia Sportowego, za pomoc i współpracę przy organizacji XIII Królewskiego Gambitu Radomia im. Jacka Żemantowskiego Międzynarodowego Trunieju Szachowego    
 25.05  Państwo Teresa Lutyńska - Dyrektor Zespołu Szkół w Sochaczewie, Agata Malińska - Prezes Stowarzyszenia Rodzina Szkół Chopinowskich za gesty dobroci i życzliwości w uświetnieniu obchodów Roku Chopinowskiego 2010    
 26.05  Pan Andrzej Mańkowski - p.o. Z- cy Dyrektora Biura Promocji m.st. Warszawy, za zaangażowanie w organizację Nocy Muzeów    
 28.05  Panowie Wiesław Przedpełski - Wójt Baboszewa i Tadeusz Kowalkowski - Przewodniczący Rady Gminy, za dotychczasową współpracę i wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi Gminy i społecznośći lokalnej    
       
 czerwiec      
 01.06  Pan Romuald Chałas Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego na Mazowszu, za pomoc oraz współudział w organizacji cykli Eliminacji Powiatowych i Rejonowych w 2010 r. na Mazowszu oraz Finałów wojewódzkich    
 01.06  Pan wz.płk dypl. Marek Sokołowski - Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, za pomoc okazaną podczas akcji powodziowej    
 16.06  Pan Phillip A.Min - konsul Generalny, za udział Pana Pawła Witkowskiego, w spotkaniu zorganizowanym przez Sekcję Obywateli Amerykańskich dla łączników Ambasady    
 16-18.06  Panowie Jerzy Rekosz - Komandor Mistrzow i Artur Kameci - Dyrektor WSPRiTS Mediatrans w Warszawie, za objęcie honorowym patronatem II Mistrzow Ziemi Mazowieckiej w Ratownictwie Medycznym oraz za pomoc w ich organizacji    
 30.06  Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszek - Przewodniczący Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, za ufundowanie nagród dla laureata 51 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym    
 30.06  Pani Agata Sosińska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, za wsparcie w zakresie organizacji XI Mazowieckich Dni Rolnictwa    
 lipiec      
 03.07  Panowie Jacek Oglęcki - Wójt Gminy Grudusk i Marek Piotrowicz - Przewodniczący Rady Gminy Grudusk, za długoletnią współpracę z władzami Samorządu Gminy Grudusk    
 06.07  Panowie Roman Ochyński - Starosta, Janusz Szylar - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, za pomoc i wsparcie w czasie prowadzonej akcji powodziowej w miesiącu maju i czerwcu 2010 r.    
 07.07  Pan Marek Kiwit - Wójt Gminy Ciechanów, za dotychczasową współpracę, zaangażowanie oraz działania na rzecz rowoju Gminy Ciechanów    
 08.07  Pan Mieczysław Marian Barański - Konsultant Honorowy Republiki i Słowenii, za udzial w Komitecie Honorowym VII Wielkiego Pikniku Regiony Europy i Świata    
  sierpień      
 02.08  Pan Romuald Woźniak - Wójt Gminy Załuski, za współpracę z samorządem    
 20-22.08  Pan Marek Hołubicki - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich, za pomoc w realizacji III Słonecznego Zlotu w Strzelnie    
 wrzesień      
   Pan Artur Frankiewicz - Sekretarz Kapituły Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Niepełnosprawnej, za wsparcie przeprowadzeniu Olimpiady    
 10.09  Pan Marek Frąckowiak- Prezes Fundacji Przyjaciół Sztuk "Aurea Porta", za możliwość zorganizowania wystawy plastyczno-literackiej "Sekrety Życia"    
 26.09  Pan Zygmunt Blankiewicz - Prezes Zarządu Obwodu Ciechanów ŚZŻ AK, za okazaną pomoc i wsparcie przy budowie pomnika AK i WP w Ciechanowie    
 30.09  Pani Eleonora Rosmańska - Prezes PTSR O/Radom, za przekazanie fantów na loterię w ramach ogolnopolskiej akcji na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane SyMfonia Serc    
 październik      
 07.10  Pani Irena Peszko - Dyrektor Centrum Mazowsze Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, za obecność na IV kadencji samorządu FRDL    
 13.10  Ks. dr Zbigniew Rostkowski - Kanclerz Kurii, za apel w sprawie tzw. dopalaczy    
 14.10  Pan Waldemar Siwiński Prezes Zarządu, za udział w Komitecie Honorowym Warszawskiego Salonu Maturzystów    
 15.10  Pan Piotr Okienczyc - Prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o., za przesłane gratulacje w związku z uroczystym rozpoczęciem prac budowlanych na terenie lotniska Warszawa/Modlin    
 15.10  Pan Zenon Szczepankowski - Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, za pełną zaangażowania w współpracę z Konwentem Powiatów Województwa Mazowieckiego    
25.10  Pan Janusz Reszelewski - Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica, za pomoc i wsparcie organizacyjne w związku z katastrofą drogową w Nowym Mieście nad Pilicą    
25.10  Prof. dr hab. Stanisław Sulowski - Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW, za zaangażowanie w wypełniane zapisów zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy kierowanymi przez Wojewodę Mazowieckiego jednostkamia, a Uniwersytetem Warszawskim    
 27.10  Pan Zbigniew Włosowicz - Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej MON, za przygotowanie i realizację przedsięwzięć związanych z ćwiczeniem operacyjnym z wojskami    
 27.10  Pan Jan Zychliński - Starosta Warszawski Zachodni, Przemysław Laudański - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Sławomir Zduniak - Prezes RSP Duchnice, za pomoc w uruchomieniu produkcji w fermie kur niosek w RSP w Duchnicach    
 listopad      
   Pan Tomasz Grembowicz - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, za współpracę z Radą Miasta    
   Pan Stanisław Pora - Wójt Gminy Sienno, za pomoc w pozyskaniu środków na modernizację
ul. Szkolnej w Siennie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
   
 4.11  Pani Teresa Olędzka - Prezes Fundacji Praca dla Niewidomych, za zaangażowanie w realizację Konferencji Polsko-Ukraińskie dośw. w rehabilitacji i aktywizacji osób z dysfunkcją narządu wzroku    
 4.11  Pani Anny Dąbrowskiej - Dyrektora YKP Warszawa, za objęcie patronatem honorowym nad regatami żeglarskimi finału Pucharu Polski w Narodowej klasie Omega    
 9.11  Pan Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki, za wsparcie finansowe udzielone z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych    
 12.11  Pan Ryszard Kowalski, za honorowy patronat nad XII Festiwaluem Nauki i Sztuki    
 16.11  Pani Monika Jagodzińska - Wiceprezes TPD ZMOW, Dyrektor Ośrodka A-O TPD, za honorat nad obchodami Jublileuszu 50-lecia działalności placówki    
 17.11  Biskup Płocki, za pismo dotyczące problemu prewencji wobec zażywania tzw. dopalaczy    
 17.11  Pani Marta Wiśniewska Prezes PSTIS SI, za objęcie patronatem honorowym I międzynarodowego sympozjum naukowego Neurologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej - Ujęcie Interdyscyplinarne    
 17.11  Panie Anna Aksamit i Maria Tuczyńska - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, za uznanie pracy zawodowej w zakresie promocji zatrudnienia i przeciwdzialania bezrobociu    
 19.11  Pan gen. broni Edward Gruszka - Dowódca Operacyjnych Sił Zbrojnych, za pomoc
w przygotowaniu i przeprowadzeniu Połączonego Ćwiczenia Sił Zbrojnych i Układu Pozamilitarnego
pk. Anakonda 2010
   
 23.11  Ks.Tadeusz Wojdat - Proboszcz Parafii Wniebostąpienia Pańskiego na Ursynowie, za odznaczenie Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej    
 24.11  Pan Antoni Grudziński - Dyrektor Generalny Towarzystwa im. fryderyka Chopina, za pomoc i współpracę przy organizacji koncertów chopinowskich    
 26.11  Państwo Wiktoria i Lucjan Chomiukowie, za pomoc w realizacji działań związanych w wodą opadową    
 29.11  Pan Henryk Klusiewicz - Burmistrz Gminy i Maiasta w Wyszogrodzie, za współpracę i pomoc
w realizacji zadań gminnych
   
       
 grudzień      
 1.12  Pan Roman Prąchenka - Wójt Gminy Zbuczyn, za wspołpracę, zrozumienie i życzliwość    
 8.12  Pani Barbara Derbin - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Ciechanowie, za materiały dotyczące bezpieczeństwa zabawek oraz bezpieczeństwa na placu zabaw    
 21.12  Pani Miry Stanisławskiej-Meysztowicz - Prezesa Zarządu Fundacja Nasza Ziemia, za zaangażowanie w kampanię Sprzątanie Świata - Polska 2010    
 20.12

 Albert Grudziński - Dyrektor XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, za ufundowanie nagrody

   
 24.12  Pani Agata Stefanowicz - stypendystka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, za wsperanie Fundacji    
 27.12   Sabina Włodarska - Dyrektor Generalny XI Europejskich Spotkań Chóralnych 2010, za objęcie wydarzenia honorowym patronatem oraz udzieloną pomoc w jego organizacji    
 29.12  Józef Stradomski - Wójt Gminy Staroźreby, za dotychczasową owocną współpracę z Gminą Staroźreby    
Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Walasik, 24.11.2009, Ilość wejść: 3209, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry