Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

12.09.2017

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - nowe zadania Wojewody

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera podpisał w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie porozumienie w sprawie określenia zakresu i warunków realizacji zadań w zakresie desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Proces desygnacji ma na celu zapewnienie sprawności funkcjonowania instytucji zarządzających funduszami unijnymi, w pełnej zgodności z aktualnym unijnym i krajowym porządkiem prawnym. Zadanie to wiąże się z monitorowaniem właściwego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego.

Do zadań Wojewody Zdzisława Sipiery będą należały kontrole planowe i doraźne w instytucji zarządzającej lub instytucjach pośredniczących Regionalnym Programem Operacyjnym w regionie Mazowsza. Rolę instytucji zarządzającej w ramach RPO WM 2014-2020 pełni Zarząd Województwa Mazowieckiego, zaś instytucjami pośredniczącymi są: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Wojewódzki Urząd Pracy i Miasto Stołeczne Warszawa pełniące funkcję instytucji pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Ponadto Wojewoda lub jego przedstawiciel będzie uczestniczyć w charakterze obserwatora w pracach komitetu monitorującego i komisji oceniającej projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Porozumienia dotyczące realizacji przez wojewodę zadań z zakresu desygnacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych podpisało w poniedziałek w Ministerstwie Rozwoju piętnaścioro Wojewodów. Resort reprezentował Wiceminister Jerzy Kwieciński.

Nowe zadania wojewodów ustanowiono na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 poz. 1475).

Regionalny Program Operacyjny to dokument planistyczny, który przy absorpcji środków unijnych, określa obszary i szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu.

Podziel / Share
Igor Piwowarski, 12.09.2017, Ilość wejść: 1651, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry