Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

04.01.2018

Zezwolenia na pracę w 2018 r. – zmiany w przepisach

Pracodawca musi dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań wskazanych w informacji starosty, obowiązuje nowy formularz wniosku, wymagane jest również oświadczenie o niekaralności pracodawcy – to tylko niektóre zmiany, które obowiązują od 2018 r.

Zmiany obowiązujące od 2018 r.:

  •  pracodawca ma obowiązek dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wszystkich wymagań stawianych kandydatom do pracy, wskazanych przez niego w informacji starosty,
  • nowy formularz wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę – wzór do pobrania (nowe zezwolenie, przedłużenie zezwolenia)
  •  do każdego wniosku należy załączyć oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu podpisane przez pracodawcę (tego oświadczenia za pracodawcę nie może podpisać pełnomocnik),
  • zwolnienie z obowiązku załączenia informacji starosty w przypadku pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy tylko na podstawie umowy o pracę,
  • nowa definicja zezwolenia typu B – od 1 stycznia 2018 r. prokurent i komplementariusz wymagają uzyskania zezwolenia na pracę typu B.

Wyjątkiem są oświadczenia zarejestrowane w PUP przed 1 stycznia 2018 r. – do nich stosuje się przepisy dotychczasowe.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia na pracę tutaj.

 

Nowy rodzaj zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonową wydawane przez starostę

Od 2018 r. pracodawca chcąc zatrudnić cudzoziemca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (typ S). Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane maksymalnie na 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Przed umówieniem się na termin złożenia wniosku lub złożeniem wniosku za pośrednictwem poczty czy też biura podawczego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim należy sprawdzić, czy rodzaj prowadzonej działalności nie znajduje się w klasyfikacji PKD, dla której przewidziane zostało zezwolenie na pracę sezonową

Wykaz kategorii PKD, których dotyczy zezwolenie na pracę sezonową znajduje się tutaj.

Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy

Wprowadzona została opłata za wpisanie oświadczenia do ewidencji w wysokości 30 zł, a pracodawca jest zobowiązany do poinformowania właściwego PUP o podjęciu/niepodjęciu pracy przez cudzoziemca dla którego zarejestrował „nowe” oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Cudzoziemiec, dla którego pracodawca zarejestrował oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na starych zasadach może na podstawie „starego” oświadczenia uzyskać wizę wyłącznie do 31 października 2018 r.

Wygaśnięcie zezwolenia na pracę

Zezwolenie na pracę wygasa zgodnie z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt stały albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.

 

Podziel / Share
Natalia Lech, 04.01.2018, Ilość wejść: 1420, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry