Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

Zadania Wydziału Rynku Pracy

Uprzejmie informujemy,  że na mocy zarządzenia nr 928 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2018  r. w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13018) został utworzony Wydział Rynku Pracy.

Do zakresu działania Wydziału Rynku Pracy należy realizacja zadań Wojewody wynikających z:

1)      ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2)      ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) prowadzenia spraw związanych z nadawaniem i stwierdzaniem utraty statusu zakładu pracy chronionej;

b) analizy półrocznych sprawozdań z zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej pod kątem poziomu zatrudnienia, wskaźników zatrudnienia  oraz liczby osób niepełnosprawnych w poszczególnych grupach niepełnosprawności;

c) prowadzenia rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;

d) kontroli zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej, ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;

4)      ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

5)      ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

6)      ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji w zakresie prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem powiatom środków na aktywizację zawodową repatriantów;

7) obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;

8) realizacja spraw związanych z powoływaniem przez Wojewodę Mazowieckiej Rady Terenowej do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

 

Obsługa pracodawców w zakresie zezwoleń na pracę cudzoziemców odbywa się bez zmian na stanowiskach obsługi zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 (piętro I) oraz w delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Korespondencję proszę kierować na dotychczasowy adres na ul. Marszałkowskiej 3/5, wskazując jako adresata Wydział Rynku Pracy:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Rynku Pracy

Oddział Zezwoleń na Pracę

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa 


Jednocześnie informujemy, że pod numerem infolinii: 22 695 67 73 nie są już udzielane informacje w zakresie zezwoleń na pracę.
Bez zmian pozostają pozostałe adresy do komunikacji w tych sprawach, w tym adres formularza kontaktowego: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

Podziel / Share
11.01.2019, Ilość wejść: 29386, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry