Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Podsumowanie roku 2018 w Wydziale Spraw Cudzoziemców

Coraz większa liczba cudzoziemców chcących mieszkać i pracować w Polsce oraz uzyskać obywatelstwo naszego kraju sprawiła, że rok 2018 był kolejnym, w którym wzrosła liczba spraw rozpatrywanych w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dzięki przyjmowanym w WSC usprawnieniom, możliwie jest obsłużenie znacznie większej w porównaniu do lat ubiegłych liczby wniosków, choć niestety, dalej mogą występować opóźnienia w realizowanych  postępowaniach. Na ich prowadzenie duży wpływ ma również aktywna współpraca wnioskodawcy z urzędem, przede wszystkim terminowe składanie kompletnej, aktualnej dokumentacji, dlatego zachęcamy do zapoznania się z umieszczonymi dalej zaleceniami.

 

Sprawy obywatelstwa polskiego i repatriacji

 

W sprawach z zakresu obywatelstwa polskiego i repatriacji łączna liczba wniosków złożonych w 2018 roku wzrosła o ok. 7 % w porównaniu z rokiem 2017. W 2018 roku wpłynęło (w nawiasie liczby za rok 2017): 11509 wniosków o potwierdzenie obywatelstwa polskiego (10582), 1399 o uznanie za obywatela RP (1120), 897 o nadanie obywatelstwa przez Prezydenta (1296), 129 (61) o repatriację oraz 3 (8) o zgodę Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Wzrosła liczba złożonych wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka (2190 w porównaniu do 2183 złożonych w 2017 roku).      

 

Legalizacja pobytu cudzoziemców

 

W 2018 roku do wojewody mazowieckiego wpłynęło łącznie 67554 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt, w tym: 60168 o pobyt czasowy, 6049 o pobyt stały i 1338 rezydenta długoterminowego UE. Dodatkowo, część spraw była przekazywana z innych województw lub do innych wojewodów, jeśli cudzoziemcy zmieniali miejsce zamieszkania.

W porównaniu do 2017 roku, kiedy wpłynęło łącznie 62561 wniosków, oznacza to wzrost o 8 %. W stosunku do roku 2016, kiedy złożono łącznie 45302 wniosków, w 2018 roku przyjęto aż o 50 % więcej wniosków.

W 2018 roku niemal 40 tysięcy wniosków, tj. ok. 60 %, złożonych było podczas wizyty umówionej za pośrednictwem kalendarza internetowego lub maila: wniosekrodzina@mazowieckie.pl . Urząd każdego dnia udostępnia 253 miejsca w Warszawie i Radomiu do bezpośredniego złożenia wniosków. Niestety, pomimo zapisu, nie stawia się od 20% do 30% klientów, którzy blokują w ten sposób terminy na złożenie wniosku dla innych osób (co oznacza około 50 miejsc zablokowanych i niewykorzystanych dziennie).

Podczas pilotażowego projektu wniosków ekspresowych – 95% wnioskodawców, którzy złożyli wnioski osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej, po uzupełnieniu dokumentacji w ciągu 7 dniowego terminu wskazanego w wezwaniu lub złożeniu KOMPLETU PRAWIDŁOWYCH dokumentów, otrzymała decyzje o udzieleniu zezwolenia przed upływem 45 dni.

W 2018 roku 7409 wniosków (tj. 11 % z liczby ogólnie złożonych) pozostawionych zostało bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia wymaganych dokumentów- braków formalnych- w wymaganym terminie. Ta liczba pokazuje, jak ważne jest terminowe składanie do Urzędu kompletnej dokumentacji w sprawie. I co najważniejsze – składanie wniosków osobiście, a nie za pośrednictwem pośredników, pełnomocników, kancelarii lub poczty! Co raz większa liczba oferowanych miejsc na złożenie wniosku o legalizację pobytu pozwala na zapisanie się Z DNIA NA DZIEŃ! ( W chwili obecnej wolne są jeszcze miejsca w Radomiu na każdy dzień w perspektywie 3 tygodni oraz w Warszawie na początku marca!)

Chociaż Urząd przez cały 2018 rok podejmował szereg działań, mających na celu usprawnienie procedury udzielania zezwoleń na pobyt, tak znaczący wzrost liczby składanych wniosków wiąże się z opóźnieniami w wydawaniu decyzji i przy realizacji innych czynności w toku postępowania. Ogromna liczba składanych wniosków powoduje również wydłużenie czasu opiniowania przez organy opiniujące w sprawach zezwoleń na pobyt. Ciągle także, o czym prosimy pamiętać, w WSC znajduje się około 20 tysięcy spraw w toku.

Informacje na temat wydłużenia postępowań podawane są na stronie: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/aktualnosci

Informację o długości postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia na pobyt znaleźć można na stronie: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-pobyt/zezwolenia-na-pobyt-inf/36777,Jak-dlugo-bede-czekac-na-decyzje.html

 

Zaproszenia

 

W 2018 roku spadła liczba wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń – z 16 915 złożonych w 2017r. do 14733. Liczba ta spada sukcesywnie od 2015 roku, kiedy to złożono rekordową ilość 20 418 wniosków, na co wpływ ma m.in. wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy w czerwcu 2017 roku.

Ponadto usprawnienie trybu składania wniosków sprawiło, że w 2018 roku spadła liczba wniosków składanych przez biuro podawcze ( 1563 wnioski w porównaniu do 5230 w 2017 roku). W przypadku złożenia kompletnego wniosku podczas umówionej wizyty, możliwe jest uzyskanie decyzji jeszcze tego samego dnia. Dziennie Urząd udostępnia 48 wolnych miejsc na złożenie wniosku.

Podkreślenia wymaga fakt, że zwiększeniu uległa liczba postanowień o odmowie wszczęcia postepowania w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Przyczyną powyższego jest deklaracja przez osobę zapraszającą PRACY, jako głównego celu pobytu cudzoziemca.

Wobec powyższego przypominamy, że zaproszenie NIE SŁUŻY świadczeniu pracy. Intencją zaproszenia jest krótkotrwały pobyt cudzoziemca w celu ODWIEDZIN. Jednocześnie ustawodawca nakłada na osobę zapraszającą zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

UWAGA! Zaproszenie nie stanowi dokumentu umożliwiającego pojęcie zatrudnienia na terytorium Polski Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Rejestracja obywateli Unii Europejskiej

 

Wydział Spraw Cudzoziemców realizuje również zadania związane z rejestracją pobytu obywateli innych państw Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które korzysta ze swobody przepływu osób na podstawie umów oraz członków ich rodzin. W 2018 roku przyjęto ponad 2300 wniosków: 1762 wnioski o rejestrację pobytu obywateli ww. państw oraz 153 wnioski w sprawie wymiany/wydania zaświadczenia o zarejestrowania pobytu; 178 osób złożyło wnioski o prawo stałego pobytu obywatela UE, 64 o wymianę tego dokumentu, złożono również 136 wniosków o kartę członka rodziny obywatela UE i 9 o jej wymianę i 12 wniosków o kartę stałego pobytu członka rodziny.

 

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

 

W zakresie zezwoleń na pracę, w 2017 roku wpłynęło łącznie  85359 wniosków, z czego niemal połowa złożona była przez biuro podawcze, bez umawiania wizyty. 25395 wniosków złożonych było podczas umówionej wizyty w Warszawie, a 17848 w delegaturach. Umożliwienie składania kompletnych wniosków w delegaturach w ramach procedury ,,zezwolenie na pracę w jeden dzień” znacząco odciążyło OZP w Warszawie i pozwoliło na obsłużenie większej ilości wniosków w trybie przyśpieszonym podczas umówionych wizyt. Dodatkowym uproszczeniem było wprowadzenie możliwości wysyłania wniosków za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl. Oznaczało to w praktyce uproszczenie procedury i ograniczenie korespondencji w przynajmniej kilku tysiącach spraw.

W 2018 roku liczba składanych wniosków wyniosła 93161, co oznaczało wzrost o ponad 9 %. Dzięki zwiększeniu liczby wniosków przyjmowanych na umawianych wizytach w Warszawie i w delegaturach oraz elektronicznie, spadła zarazem liczba wniosków składanych przez biuro podawcze, która wyniosła 18222, tj. 20 %. Zwiększony napływ wniosków i pojawiające się trudności z zapisami wiązały się z koniecznością wprowadzenia dalszych usprawnień. Dlatego też system składania i rozpatrywania wniosków został udoskonalony w 2018 roku przez wdrożenie w październiku trybu koordynowanego. W trybie koordynowanym od października do grudnia 2018 roku złożono 16691 wniosków i chociaż miesiące te miały proporcjonalnie najmniej dni roboczych w porównaniu z resztą roku, stanowiło to aż 18 % wniosków przyjętych w tym roku w ogóle.

Przypominamy, że od 1.01.2019 roku zadania związane z wydawaniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców realizowane są przez nowoutworzony Wydział Rynku Pracy (szczegóły: kliknij).

 

Inne działania Wydziału Spraw Cudzoziemców w 2018 roku

 

W WSC realizowane są również 4 projekty z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej (szczegóły: kliknij):

 • „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych”;
 • „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług dla obywateli państw trzecich na Mazowszu”;
 • ,,Cudzoziemiec w centrum uwagi";
 • „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”.

Od maja 2018 roku w siedzibie WSC na ul. Marszałkowskiej 3/5 działa punkt konsultacyjny , prowadzony przez pracownika Fundacji Polskie Forum Migracyjne w ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”.  W ramach tego samego projektu Urząd współpracuje z 4 partnerami z organizacji pozarządowych:

- Fundacją Polskie Forum Migracyjne;

- Fundacją dla Somalii;

- Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”;

- Caritas Polska,

którzy organizują szereg bezpłatnych działań na rzecz cudzoziemców, takich jak nauka języka polskiego, doradztwo prawne i zawodowe, warsztaty integracyjne. 

Informację na temat działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców znaleźć można na stronie: Kliknij. 

 

Szczegółowe informacje na temat pozostałych projektów realizowanych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej oraz działań na rzecz obywateli państw trzecich znaleźć można na stronie Urzędu: Kliknij. 

 

W 2018 roku w Wydziale Spraw Cudzoziemców zorganizowano również szereg wydarzeń dedykowanych dla różnych grup naszych klientów. 25 sierpnia i 22 września zorganizowano akcję ,,Sobota dla gospodarki”, kiedy pracodawcy w dodatkowych terminach mogli składać swoje wnioski o udzielenie zezwoleń na pracę. 15 września odbyła się dedykowana studentom ,,Sobota akademicka”, podczas której przyjmowane były ich wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Z kolei 13 października miał miejsce ,,Dzień Otwarty WSC”,  kiedy klienci mogli w dodatkowym terminie uzupełniać swoje dokumenty, jak również uzyskać szereg pożytecznych informacji na temat obowiązujących przepisów i procedur. Wszystkie te akcje spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym oddźwiękiem.

 

Wnioski i zalecenia 

 

Powyższe dane pokazują, jak wiele rożnych spraw trafia do Wydziału Spraw Cudzoziemców. Z tego względu, poza rozwiązaniami organizacyjnymi, usprawnieniami technicznymi i innymi działaniami podejmowanymi przez Urząd, niezmierne ważna jest również współpraca ze strony wnioskodawców.

 

Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe kwestie:

 

1. Uzyskiwanie informacji na temat procedur

 • Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej Urzędu, aby lepiej zrozumieć wszystkie procedury w swojej sprawie. Na stronie: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy , krok po kroku można uzyskać pełną informację na temat procedur, wymaganych dokumentów, opłat, czasu postępowania, zasad umawiania wizyt i składania pism. Informacje te znajdują się również w ulotkach i schematach informacyjnych, dostępnych w siedzibie Wydziału.
 • W razie wątpliwości, dodatkowe informacje można uzyskać przez formularz kontaktowy (Kliknij) lub w punkcie konsultacyjnym, czynnym w poniedziałki i czwartki w siedzibie Wydziału.   
 • Bezpłatne konsultacje uzyskać można w punktach prowadzonych przez Caritas Polska, Fundację dla Somalii oraz Fundację Polskie Forum Migracyjne, partnerów w projekcie „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. (link)

 

2. Zgromadzenie kompletnej dokumentacji

 • Przed złożeniem wniosku, prosimy pamiętać o zgromadzeniu wymaganych w danej sprawie dokumentów. W toku postępowania można uzupełniać dodatkowe pisma, jednak  dołączenie wszystkich wymaganych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.
 • Wszystkie wnioski i pisma należy wypełniać czytelnie w języku polskim, podając prawdziwe dane. Powinny być podpisane przez właściwe, uprawnione do tego osoby.  Dokumenty załączane do wniosku należy składać w języku polskim lub z załączonym tłumaczeniem przysięgłym.

 

3. Poprawne podawanie danych

 • Wszędzie, gdzie jest to wymagane, należy starannie podawać wszystkie swoje dane. Imię i nazwisko, datę urodzenia należy podawać zgodnie z zapisem w paszporcie.
 • Tam, gdzie nie jest możliwe podanie danych (np. jeśli ktoś nie posiada poprzedniego nazwiska, a informacja na ten temat jest wymagana w formularzu), należy wpisać NIE DOTYCZY.
 • Dane na pismach, wnioskach i formularzach powinny być napisane czytelnie, drukowanymi literami.
 • W formularzu kontaktowym lub kalendarzu internetowym należy wypełniać wszystkie wymagane pola, podając dane osoby, której dotyczy wniosek.

 

4. Umawianie wizyt z odpowiednim wyprzedzeniem

 • Ilość miejsc na składanie wniosków podczas umówionych wizyt jest ograniczona, bardzo duża jest również liczbę chętnych na umówienie wizyty. Dlatego warto z odpowiednim (co najmniej miesiąc przed planowanym złożeniem wniosku) wyprzedzaniem, zacząć szukać wolnych terminów w kalendarzu internetowym. Zwiększa to szansę na umówienie wizyty.
 • Złożenie kompletnego wniosku na umówionej wizycie pozwala od razu wszcząć postępowanie w danej sprawie, ogranicza ilość korespondencji i zmniejsza ryzyko pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • Szczegółowa informacja na temat zasad składania wniosków i umawiania wizyt podana jest na stronie: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/umow-sie-na-wizyte/33238,Umow-sie-na-wizyte.html
 • Umawiając wizytę przez kalendarz internetowy należy zapoznać się ze wszystkimi regulaminami oraz starannie wypełnić wszystkie wymagane pola, podając prawdziwe dane osobowe.
 • Uwaga! Tylko przy składaniu dokumentów na umawianych wizytach, ich kopie są poświadczane za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu!

 

5. Składanie dokumentów przez Biuro Podawcze lub pocztą

 • Jeśli nie będzie już wolnych miejsc w kalendarzu internetowym i nie uda umówić się wizyty w Urzędzie - wniosek i inne dokumenty można złożyć przez biuro podawcze lub wysłać pocztą, listem poleconym.
 • Również wtedy prosimy o zachowanie należytej staranności. Pisma powinny być uporządkowane i z danymi, umożliwiającymi przypisanie ich do konkretnej sprawy. Kopie dokumentów składanych na biurze podawczym lub pocztą nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem - należy tam składać albo oryginały, albo kopie notarialne.
 • Uwaga! Przypominamy, że nie przy wszystkich postępowaniach możliwy jest zwrot oryginałów dokumentów załączonych do sprawy, dlatego czasem lepszym rozwiązaniem może być złożenie kopii notarialnej. 

 

6. Terminowe uzupełnianie dokumentów w sprawie

 • W toku postępowania Urząd może wzywać do uzupełnienia dodatkowych dokumentów, które zostaną uznane za konieczne do rozpatrzenia sprawy. Po odebraniu pisma wysłanego przez Urząd należy dokładnie zapoznać się z informacją na temat wymaganych dokumentów, terminu i zasad ich składania.

 

7. Aktualizacja adresu, numeru telefonu i innych danych

 • każdej zmianie adresu do korespondencji, numeru telefonu i innych danych należy niezwłocznie poinformować  Urząd. Informację należy złożyć w formie papierowej, przez biuro podawcze lub pocztą.  

 

8. Informacje o statusie sprawy

 • Stan sprawy o legalizację pobytu sprawdzi można na stronie: https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWSC/pl . Dane do logowania podawane są przy składaniu wniosku na umówionej wizycie. Login i hasło można uzyskać również pisząc prośbę kontakt przez formularz kontaktowy (link). Brak aktualizacji informacji na stronie może oznaczać opóźnienie w postępowaniu. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy. (link)
 • W przypadku wniosków o: wydanie/wymianę karty pobytu,  nabycie lub potwierdzenie obywatelstwa, wpis zaproszenia do ewidencji, rejestrację obywateli UE informacje o swojej sprawie można również uzyskać przez formularz kontaktowy  (link) . 

Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków, mogą wstępować opóźnienia w wydawaniu decyzji i przy innych czynnościach. Prosimy o zrozumienie i cierpliwe oczekiwanie na dalsze informacje ze strony Urzędu w wypadku przedłużania się postepowania.  Informację o długości postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia na pobyt znaleźć można na stronie: Kliknij

 

Przypominamy, że w siedzibie WSC nie mamy stanowisk informacyjnych na temat toczących się postepowań.
 

 

Dodatkowo przypominamy:

1. Karta pobytu jest dokumentem wydawanym na podstawie udzielonego cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt.

2. Jeśli kończy się ważność zezwolenia na pobyt czasowy- należy wnioskować o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt. Zezwolenia na pobyt czasowy nie są ,,przedłużane” .

3. Cudzoziemiec chcący pracować w Polsce musi:

I. mieć podstawę pobytu umożliwiającą jego zatrudnienie

oraz

II. możliwość wykonywania pracy u konkretnego pracodawcy.

Szczegółowe informacje na ten temat pracy cudzoziemców podane są w ulotce: Pobierz

4. Brak wolnych miejsc w kalendarzu internetowym nie oznacza, że on ,,nie działa”. Jeśli wszystkie wolne terminy zostały zarezerwowane, należy zaczekać na udostępnienie kolejnych dni.

5. Wszystkie istotne informacje o zmianach w przepisach i procedurach publikowane są na stronie w zakładce ,,Aktualności” : Kliknij.    

6. Zasady uzupełniania dokumentów w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt podane są na stronie:

7. Zasady składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt oraz uzyskiwania stempla w paszporcie podane są na stronie: (link).   

8. Ostrzeżenie przed nieuczciwymi pośrednikami oraz informacja o podstawowych opłatach: Kliknij.

9. Faktyczna data otrzymania decyzji oraz karty pobytu może być inna, niż termin wyznaczony przez Urząd. Należy to uwzględnić, planując zakup biletów, podjęcie pracy, wyjazdy.

Podziel / Share
11.02.2019, Ilość wejść: 1184, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry