Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

SOBOTA AKADEMICKA 05.10.2019 r. - ZŁÓŻ KOMPLETNY WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY NA UMÓWIONEJ WIZYCIE

ACADEMIC SATURDAY - SUBMIT A COMPLETE APPLICATION FOR A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT AT THE APPOINTMENT АКАДЕМИЧЕСКАЯ СУББОТА - ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЗАКАЗАНОЙ ВСТРЕЧИ

Sobota AKADEMICKA

W dniu 5 października 2019 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców odbędzie się wydarzenie ,,Sobota AKADEMICKA", w ramach którego cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia wyższe w Polsce będą mogli, po wcześniejszej rezerwacji wizyty, złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

 

 

Sobota AKADEMICKA skierowana jest do wszystkich cudzoziemców podejmujących studia na terytorium Polski zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Złożenie wniosku będzie możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się na wizytę za pośrednictwem kalendarza internetowego, który zostanie udostępniony od dnia 01.09.2019 r. na stronie internetowej Urzędu.  

Uprzejmie informujemy, że limit miejsc jest ograniczony liczbą stanowisk przyjmowania wniosków.

Po otrzymaniu terminu wizyty należy skompletować wymagane dokumenty i stawić się na wskazanym stanowisku w Urzędzie 10 minut przed wyznaczonym czasem. 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 
 • 2 wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, kompletnie wypełnione w języku polskim 

w części: A, B, C, D (wzór podpisu) oraz E (data i czytelny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem)

/wzór wniosku zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 779/

(do pobrania ze strony Urzędu:  https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-pobyt/zezwolenie-na-pobyt-cz/studia/14910,Jakie-dokumenty-musze-zlozyc.html);

 • okazanie do wglądu oryginału ważnego dokumentu podróży (paszportu) oraz przedłożenie kserokopii wszystkich jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy;
 • 4 fotografie 

nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości, mające wymiary 35 mm x 45 mm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry, przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy

(340 PLN na rachunek: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa, nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038, tytułem: opłata za zezwolenie na pobyt czasowy + imię i nazwisko cudzoziemca).

 

Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postępowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd.

UWAGA: Dołączenie WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW do wniosku przy jego składaniu ograniczy ilość korespondencji urzędowej I SKRÓCI CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego. 

 

Pozostałe WYMAGANE dokumenty  niezbędne w celu otrzymania DECYZJI POZYTYWNEJ:

 
 
 

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów/kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach w języku polskim wskazujące: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które go wydało; nazwę i adres jednostki prowadzącej studia, termin rozpoczęcia studiów, okres kształcenia na studiach, na jaki cudzoziemiec został przyjęty, kierunek studiów, określenie formy, poziomu studiów i informację o ich odpłatności, informację w jakim języku odbywają się studia oraz o poziomie biegłości językowej wymaganym do ich odbycia, informację, czy cudzoziemiec jest objęty programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną oraz nazwę programu lub porozumienia i nazwę oraz adres jednostek prowadzących studia, objętych tym porozumieniem oraz jeżeli zaświadczenie dotyczy kontynuacji studiów – informację dotyczącą dotychczasowej realizacji toku studiów i zaliczenia przez niego wymaganych programem studiów przedmiotów;
 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę za cały rok akademicki 2019/2020 oraz semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021
 • dowód uiszczenia opłaty za naukę ze wskazaniem daty uiszczenia opłat czesnego lub jego części (w przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów odpłatnych);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę ubezpieczenia zdrowotnego

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (np. deklaracja ZUS RCA za ostatni miesiąc, aktualny wpis w legitymacji ubezpieczeniowej, polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem uiszczenia ostatniej składki;

 • dokumenty wskazujące wysokość kosztów zamieszkania

zawierające informację o wysokości stałych opłat eksploatacyjnych, opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych (np. umowa najmu wraz z ostatnim rachunkiem za gaz, prąd oraz za czynsz administracyjny luz zaświadczenie z domu studenckiego o wysokości opłat)

 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce

(tj. 701 zł x 15 miesięcy = 10515 zł),  kosztów nauki (czesne za rok akademicki 2019/2020 i semestr letni 2020/2021) i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania (tj. 200 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Rzeczypospolitą Polską, 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż wskazanego wyżej, 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej) oraz koszty zamieszkania, np. aktualne zaświadczenie o wysokości środków finansowych na posiadanym przez Cudzoziemca/kę rachunku bankowym  lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia.

Aktualne saldo konta bankowego – koszty nauki, koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia -  koszty zamieszkania = minimum 10515 zł

 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o podjęciu bądź kontynuacji nauki,

wskazujące termin rozpoczęcia i zakończenia nauki, kierunek, rok, semestr, poziom oraz wysokość;

 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat
  za naukę za cały rok akademicki 2019/2020;
 • dowód uiszczenia opłaty za naukę ze wskazaniem daty uiszczenia opłat lub ich części;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę ubezpieczenia zdrowotnego

 w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem uiszczenia ostatniej składki, deklaracja ZUS RCA za ostatni miesiąc, aktualny wpis w legitymacji ubezpieczeniowej);

 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(np. umowa najmu, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie z hotelu, zaświadczenie  o zakwaterowaniu z domu studenckiego);

 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce

(tj. 701 zł x 12 miesięcy = 8412 zł), kosztów nauki (czesne za rok akademicki 2019/2020) i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania (tj. 200 złotych, jeżeli Cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską, 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż wskazanego wyżej, 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej), np. aktualne zaświadczenie o wysokości środków finansowych na posiadanym przez Cudzoziemca/kę rachunku bankowym  lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia.

 

Aktualne saldo konta bankowego – koszty nauki oraz koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia = minimum 8412 zł

Podziel / Share
02.08.2019, Ilość wejść: 4491, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj
do góry