Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE

Jestem członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, jednak sam nie posiadam obywatelstwa państwa unijnego. Zamierzam przebywać z obywatelem UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  przez okres dłuższy niż 3 miesiące

 

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

O wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej może się starać cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa:

 • państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej jest:

 • bezpośredni zstępny obywatela UE lub dziecko  jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
 • bezpośredni wstępny obywatela UE lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka. 

Wniosek o wydanie/ wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE cudzoziemiec składa OSOBIŚCIE, do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku  nie dotyczy małoletniego.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Osobiście w Oddziale Obsługi Klienta przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (numerek z literą I), godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek).

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • dokument podróży cudzoziemca,
 • 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DODATKOWE DOKUMENTY:

 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
 • zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
 • wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.

Co warto wiedzieć?

 • niedopełnienie obowiązku uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny;
 • wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego;
 • oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu lub załączyć ich notarialne poświadczenie;
 • bezpośrednim zstępnym obywatela UE jest jego dziecko lub dziecko jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
 • bezpośrednim wstępnym obywatela UE jest jego rodzic lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jest ważne bezterminowo.

Czy mogę ustanowić pełnomocnika?

Wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE cudzoziemiec składa OSOBIŚCIE.

W toku postępowania Strona może być reprezentowana przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Odbioru karty pobytu członka rodziny obywatela UE Storna dokonuje osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Jak długo będę czekać na kartę pobytu?

Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydanie się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, albo w tym terminie odmawia się jej wydania

Jaki jest okres ważności karty pobytu członka rodziny obywatela UE?

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna przez 5 lat, a w przypadku gdy zamierzony okres pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego członek rodziny dołącza lub z którym przebywa, jest krótszy niż 5 lat – dokument ten jest ważny przez okres zamierzonego okresu pobytu obywatela UE; 

Jakie opłaty muszę wnieść?

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2011r. Nr 92, poz. 532) w powyższych sprawach nie pobiera się opłat.

Kiedy należy wymienić kartę pobytu członka rodziny obywatela UE?

W przypadku:

 • zmiany danych w niej zamieszczonych,
 • zniszczenia,
 • zmiany wyglądu jej posiadacza utrudniającej ustalenie jego tożsamości,
 • upływu terminu ważności (tylko w przypadku gdy karta pobytu członka rodziny obywatela UE została wydana na okres 5-ciu lat. W przypadku kart pobytu wydanych na okres krótszy niż 5 lat, należy złożyć wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE).

W przypadku utraty karty pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nową kartę.

Dokumenty wymagane do wymiany/ wydania nowej karty pobytu członka rodziny obywatela UE:

 • wniosek o wymianę lub wydanie nowej karty pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • ważny dokument podróży,   
 • 2 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry,
 • karta pobytu członka rodziny obywatela UE.   

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 900)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 154, poz. 1105 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców- za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego- w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Gdzie mógłbym zadzwonić w razie dodatkowych pytań?

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numer 022 695 67 52

Podziel / Share
31.03.2014, Ilość wejść: 2329, Rejestr zmian
do góry