Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Jestem członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, jednak sam nie posiadam obywatelstwa państwa unijnego. Mieszkam w Polsce wraz z obywatelem UE ponad 5 lat

 

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

O wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej może się starać cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa:

 • państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej jest:

 • bezpośredni zstępny obywatela UE lub dziecko  jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 • bezpośredni wstępny obywatela UE lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka. 

Wniosek o wydanie/ wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE cudzoziemiec składa OSOBIŚCIE, do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, przed terminem upływu ważności karty pobytu członka rodziny obywatela UE. Wymóg osobistego złożenia wniosku  nie dotyczy małoletniego.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Osobiście w Oddziale Obsługi Klenta przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (numerek z literą I), godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek).

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • dokument podróży,
 • 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
 • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z obywatelem UE,
 • dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Unii Europejskiej, np. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej, 

 Dodatkowo należy złożyć:

 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
 • zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
 • wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.

Co warto wiedzieć?

 • Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku. Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż wskazany powyżej z powodu:
  odbycia obowiązkowej służby wojskowej,
  ważnej sytuacji rodzinnej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem, że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.
 • pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przerywa wykonanie decyzji o wydaleniu obywatela UE;
 • złożenie wniosku jest możliwe jedynie osobiście bez pośrednictwa pełnomocnika. Wymóg osobistego złożenia wniosku  nie dotyczy małoletniego;
 • odbioru karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE może dokonać pełnomocnik,
 • wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami;
 • oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu w urzędzie w przypadku załączania do wniosku dokumentów sprawdzonych języku innym niż język polski należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego lub konsula.

Czy mogę ustanowić pełnomocnika?

Wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE cudzoziemiec składa OSOBIŚCIE.

W toku postępowania Strona może być reprezentowana przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Odbioru karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE Storna dokonuje osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Jak długo będę czekać na kartę pobytu?

Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydanie się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, albo w tym terminie odmawia się jej wydania.

Jakie opłaty będę muszę wnieść?

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2011r. Nr 92, poz. 532) w powyższych sprawach nie pobiera się opłat.

Kiedy należy wymienić dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatel Unii Europejskiej ?

Członek rodziny obywatela Unii Europejskiej powinien zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

 • zmiany danych zamieszczonych w karcie,
 • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenia tożsamości posiadacza,
 • upływu terminu ważności.

W przypadku utraty karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej  wydaje się nową kartę.

WYMAGANE  DOKUMENTY :

 • wniosek o wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 • ważny dokument podróży,
 • 2 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej - w przypadku ich wymiany.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 900)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006r. Nr 154, poz. 1105 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców- za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego- w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Gdzie mógłbym zadzwonić w razie dodatkowych pytań?

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numer 022 695 67 52.

Podziel / Share
31.03.2014, Ilość wejść: 3764, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry