Pomoc dla niepełnosprawnych

Prawo stałego pobytu obywatela UE

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i mieszkam w Polsce ponad 5 lat

 

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej po upływnie 5 lat nieprzerwanego pobytu nabywa prawo stałego pobytu.

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatel Unii Europejskiej  składa OSOBIŚCIE, do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Wymóg osobistego złożenia wniosku  nie dotyczy małoletniego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Osobiście w Oddziale Obsługi Klienta przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (numerek z literą I), godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek).

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
 • dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
 • 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od   wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
 • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Przed upływem 5-letniego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie prawo stałego pobytu nabywa się przez:

1. Zakończenie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek oraz  osiągnięcie wieku emerytalnego określonego przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego albo zakończenie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP lub w innym państwie członkowskim przez okres 12 miesięcy przed przejściem na emeryturę  lub na wcześniejszą emeryturę,
 • dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 lata,

2. Zaprzestanie wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP z powodu trwałej niezdolności do pracy.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP lub w innym państwie członkowskim,
 • dokumenty potwierdzające zaprzestanie pracy z powodu trwałej niezdolność do pracy,
 • dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terytorium RP przez okres dłuższy niż 2 lata,

3.Zaprzestanie wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP z powodu trwałej niezdolności do pracy  wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP lub w innym państwie członkowskim,
 • dokumenty potwierdzające trwałą niezdolność do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

4. Małżeństwo z obywatelem polskim osoby, która zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek oraz  osiągnęła wiek emerytalny określony przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego albo zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa,
 • kopia dokumentu tożsamości małżonka,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcie wieku emerytalnego określonego przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego,
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP,

5. Małżeństwo z obywatelem polskim osoby, która zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek z powodu trwałej niezdolność do pracy.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa,
 • kopia dokumentu tożsamości małżonka,
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności   zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP lub w innym państwie członkowskim,
 • dokumenty potwierdzające trwałą niezdolność do pracy,

6. 3 letni nieprzerwany pobyt i wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP przez osobę, która wykonuje pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim, przebywając nadal na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokąd powraca co najmniej raz w tygodniu.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt w Polsce przez 3 lata,
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP przez okres 3 lat,
 •  dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim,
 •  dokumenty potwierdzające pobyt na terytorium RP,
 • dokumenty potwierdzające powrót do innego państwa członkowskiego co najmniej raz w tygodniu.

Co warto wiedzieć?

 • pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku. Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż wskazany powyżej z powodu:
  odbycia obowiązkowej służby wojskowej;
  ważnej sytuacji rodzinnej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem, że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.
 • pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przerywa wykonanie decyzji o wydaleniu obywatela UE.
 • złożenie wniosku jest możliwe jedynie osobiście bez pośrednictwa pełnomocnika. Wymóg osobistego złożenia wniosku  nie dotyczy małoletniego;
 • odbioru dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE może dokonać pełnomocnik.
 • wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami.
 • oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu w urzędzie.
 • w przypadku załączania do wniosku dokumentów sprawdzonych języku innym niż język polski należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego lub konsula.

Czy mogę ustanowić pełnomocnika?

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatel Unii Europejskiej  cudzoziemiec składa OSOBIŚCIE.

W toku postępowania Strona może być reprezentowana przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Odbioru o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatel Unii Europejskiej  Storna dokonuje osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Jak długo będę czekać na dokument?

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE wydanie się niezwłocznie po złożeniu wniosku o jego wydanie.

Jakie opłaty muszę wnieść?

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2011r. Nr 92, poz. 532) w powyższych sprawach nie pobiera się opłat.

Kiedy należy wymienić dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatel Unii Europejskiej?

Obywatel Unii Europejskiej powinien zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

 • zmiany danych w nim zamieszczonych;
 • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenia tożsamości posiadacza;

W przypadku utraty dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu wydaje się nowy dokument.

WYMAGANE  DOKUMENTY :

 • wniosek o wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu;
 • ważny dokument podróży lub inny dokumentu potwierdzający tożsamość i obywatelstwo;
 • 2 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE - w przypadku jego wymiany.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 900)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006r. Nr 154, poz. 1105 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców- za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego- w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Gdzie mógłbym zadzwonić w razie dodatkowych pytań?

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numer 022 695 67 52.

Podziel / Share
31.03.2014, Ilość wejść: 4181, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry