Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 

 Pamiętaj!:

Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski urząd stanu cywilnego składasz w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w postaci uwierzytelnionych kopii.

Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz (tj. notariusz w rozumieniu polskich przepisów o notariacie) lub bezpłatnie urzędnik Wydziału Spraw Cudzoziemców w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu).

 • Występując o nadanie obywatelstwa polskiego, składasz:
 1. Wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym (1 szt.) (formularz wniosku , formularz aneksu do wniosku , wzór wypełnionego wniosku );
 2. Zdjęcie biometryczne, czyli kolorową fotografię (1szt.) o wym. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami;
 3. Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki; 
 4. Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu małżeństwa – nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski urząd stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim (jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa łącznie z odpisem aktu zgonu współmałżonka); 
 5. Stronę Twojego ważnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo;
 6. Kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane przez Wojewodę Mazowieckiego;
  - jeśli legitymujesz się kartą pobytu lub zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydanymi przez innego wojewodę, to przed złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego koniecznie wymień je na kartę pobytu Wojewody Mazowieckiego lub wydane przez niego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE;
 7. Decyzję zezwalającą Ci na pobyt w Polsce;
 8. Stronę ważnego paszportu zagranicznego Twojego małżonka z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający tożsamość i obywatelstwo małżonka;
 9. Dokumenty potwierdzające Twoje aktualne źródła utrzymania, np. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej itd.;
 10. Dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia zawodowe, np. stopnie i tytuły naukowe i zawodowe, prace twórcze, publicystykę, nagrody, wykonane projekty itd.;
 11. Dokumenty potwierdzające prowadzoną przez Ciebie działalność polityczną i społeczną;
 12. Dokumenty Twoich rodziców i dalszych wstępnych, pod warunkiem że posiadali/posiadają obywatelstwo polskie lub są/byli osobami narodowości polskiej; 
 13. Dokumenty świadczące o posiadaniu przez Ciebie obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego;   
 14. Dodatkowe dokumenty, które chcesz załączyć do wniosku (np. listy polecające, opinie itp.).

 

 Zwróć uwagę!:

Jeżeli we wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego podajesz określone dane i informacje, to zarazem musisz przedstawić dokumenty, które te dane
i informacje potwierdzają. Nie ma jedynie obowiązku udokumentowania twojego adresu zamieszkania, informacji o znajomości języka polskiego oraz tego, czy ubiegałeś/aś się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości.

Wypełniając wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, posługujesz się tymi danymi osobowymi, które widnieją w odpisach aktów stanu cywilnego wydanych przez polski urząd stanu cywilnego.

 

 • Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które chcesz objąć swoim wnioskiem, to dodatkowo załączasz:
 1. Zdjęcie biometryczne dziecka; 
 2. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki; 
 3. Stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi; 
 4. Kartę pobytu dziecka, jeśli mieszka ono w Polsce;
 5. Decyzję zezwalającą dziecku na pobyt na terytorium RP, jeżeli mieszka ono w Polsce;
 6. Dodatkowe dokumenty dotyczące dziecka, które chcesz załączyć do wniosku (np. opinie, świadectwa szkolne, dyplomy itp.);
 7. Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego. Oświadczenie przyjmuje:
  wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica, tj. ten wojewoda, który wydał rodzicowi aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - jeżeli rodzic mieszka w Polsce, 
  polski konsul - jeżeli rodzic ten mieszka stale za granią lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
  Rodzic składający oświadczenie załącza do wniosku ważną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny lub dokument tożsamości obywatela UE).
 8. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego. Oświadczenie przyjmuje:
  wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, tj. ten wojewoda, który wydał dziecku aktualną kartę pobytu - jeżeli mieszka ono w Polsce, 
  polski konsul - jeżeli dziecko stale mieszka za granią lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
  Dziecko składające oświadczenie załącza do wniosku ważną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny lub dokument tożsamości obywatela UE).
 • Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które posiada obywatelstwo polskie, to dodatkowo załączasz:
 1. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka; 
 2. Stronę ważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi dziecka lub dowód osobisty potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, pod warunkiem że ww. dokumenty zostały dla dziecka wydane.
   
 • Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które nie posiada obywatelstwa polskiego i nie chcesz objąć dziecka wnioskiem, to dodatkowo załączasz:
 1. Odpis aktu urodzenia dziecka (w tym przypadku akt nie musi być wydany przez polski urząd stanu cywilnego);
 2. Stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi lub dowód osobisty bądź jakikolwiek inny dokument, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo dziecka.
Podziel / Share
27.03.2014, Ilość wejść: 111102, Rejestr zmian
do góry