Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Uznanie za obywatela polskiego

Jak długo będę czekać na decyzję?

Decyzja jest wydawana w terminie 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Urząd przed wydaniem decyzji zwraca się do komendanta wojewódzkiego Policji, dyrektora delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, czy nabycie przez Ciebie obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy powinny udzielić odpowiedzi do 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może być przedłużony do 3 miesięcy.

Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych organów), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu klęski żywiołowej).

Podziel / Share
27.03.2014, Ilość wejść: 16819, Rejestr zmian
do góry