Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Uznanie za obywatela polskiego

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie mogę osobiście złożyć wniosek?  Czy wniosek można wysłać pocztą?

Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Szczegółowe zasady składania wniosku opisane sa na stronie:

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/obywatelstwo/uznanie-za-obywatela-p/14769,Gdzie-moge-zlozyc-wniosek.html

 • Ile wynosi opłata skarbowa?

Opłata skarbowa za decyzję o uznaniu za obywatela polskiego wynosi 219 PLN.
 

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

 • Jak mogę potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem?

Dokumenty mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem np. przez polskiego notariusza lub polskiego konsula. Dokumenty mogą być również poświadczone w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w czasie składania wniosku.

 • Gdzie za granicą mogę potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem?

Dokumenty mogą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem w polskiej ambasadzie lub polskim konsulacie.

 • Czy dokumenty, które dołączyłem do wniosku zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania?

Nie, dokumenty załączane do wniosku nie są zwracane, ponieważ stanowią dowód w sprawie.

 • Kto może przetłumaczyć dokumenty na język polski?

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 • Czy mogę dołączyć do wniosku mój zagraniczny akt urodzenia z tłumaczeniem?

Nie, do wniosku trzeba dołączyć odpis aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego. W tym celu trzeba umiejscowić (wpisać do ksiąg stanu cywilnego) treść zagranicznego odpisu aktu urodzenia. Umiejscowieniu podlegają sporządzone za granicą akty urodzenia, akty małżeństwa i akty zgonu.

 • Co to znaczy, że odpis mojego aktu małżeństwa powinien być aktualny?

Do wniosku należy załączyć aktualny - czyli nie starszy niż trzy miesiące - odpis aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego.

 • Jakie dane powinny być zawarte w odpisie mojego aktu urodzenia?

Akt urodzenia powinien zawierać: imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki.

 • Moje nazwisko oraz miejsce urodzenia różnią się pomiędzy umiejscowionym w Polsce aktem urodzenia i małżeństwa, ponieważ tłumacz odmiennie dokonał ich transliteracji z języka ojczystego na język polski. Czy dane te muszą być jednolite?

Tak, wydane przez polski urząd stanu cywilnego akty stanu cywilnego muszą zawierać jednolitą pisownię imienia i nazwiska wnioskodawcy, miejsca jego urodzenia, imion i nazwisk rodowych rodziców.    

 • Jakie dokumenty potwierdzają posiadanie nieprzerwanego pobytu w Polsce?

Dokumentami, które potwierdzają posiadanie nieprzerwanego pobytu w Polsce są np. kopie całych paszportów ze stemplami, bilety lotnicze, delegacje służbowe.

 • Jakie dokumenty mogę złożyć, żeby potwierdzić, że posiadam stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce?

Dokumentami potwierdzającymi stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce są np. zaświadczenie o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia, potwierdzona przez urząd skarbowy kopia PIT za ubiegły rok, zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu, raport RMUA  - w przypadku umów zawartych w krótkim okresie czasu, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem  jego wielkości również w hektarach przeliczeniowych.

 • Co to jest urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego?

Za urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego uważa się świadectwo ukończenia szkoły w Polsce lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim albo certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1.

 • Czy certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego musi potwierdzać znajomość języka polskiego na określonym poziomie?

Certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego musi potwierdzać biegłość językową co najmniej na poziomie B1.

 • Chciałabym złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego dla mnie i mojego syna. Czy ojciec dziecka musi wyrazić zgodę na uznanie go za obywatela polskiego?

Tak, drugi z rodziców musi wyrazić zgodę na uznanie małoletniego dziecka za obywatela polskiego. Takie oświadczenie powinno być przyjęte przez właściwego miejscowo wojewodę (jeżeli rodzic ten mieszka w Polsce) lub przez polskiego konsula (jeżeli rodzic ten mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym).

 • Kiedy dziecko musi wyrazić zgodę na uznanie go za obywatela polskiego?

Dziecko musi wyrazić zgodę na uznanie go za obywatela polskiego, jeżeli skończyło 16 lat. Oświadczenie powinno być przyjęte przez właściwego miejscowo wojewodę (jeżeli dziecko mieszka w Polsce) lub przez polskiego konsula (jeżeli dziecko mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym).

 • Nabyłam obywatelstwo polskie i chciałbym obecnie złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego wyłącznie mojego małoletniego syna, który otrzymał zezwolenie na osiedlenie w Polsce. Czy ojciec dziecka musi wyrazić zgodę na uznanie go za obywatela polskiego?

W tym przypadku wniosek o uznanie za obywatela polskiego musi zostać podpisany przez oboje rodziców, co oznacza że nie jest wystarczające wyrażenie przez drugiego z rodziców jedynie zgody w formie oświadczenia.

 • Niedawno złożyłem wniosek o uznanie za obywatela polskiego. Następnie zmieniłem adres zamieszkania. Powinienem powiadomić o tym urząd?

W trakcie powadzonego postępowania wnioskodawca ma obowiązek zawiadomić urząd o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysyła się na dotychczasowy adres ze skutkiem doręczenia.

 • Ile trwa wydanie decyzji?

Decyzja jest wydawana w terminie 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Urząd przed wydaniem decyzji zwraca się do komendanta wojewódzkiego Policji, dyrektora delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, czy nabycie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy powinny udzielić odpowiedzi do 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może być przedłużony do 3 miesięcy.

Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych organów), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony ( np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu klęski żywiołowej).

 • Jak mogę się odwołać od decyzji?

Odwołanie od decyzji składa się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Podziel / Share
27.03.2014, Ilość wejść: 17088, Rejestr zmian
do góry