Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

  • W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego nie obejmuje członków Twojej najbliższej rodziny, składasz:

1.Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami; pamiętaj o czytelnym podpisaniu wniosku swoim imieniem i nazwiskiem; Pobierz:   

2.Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pierwszej strony ważnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży) z danymi osobowymi, na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3.Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Twojej ważnej Karty Polaka;

4.Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN.

 

  • W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmuje członków Twojej najbliższej rodziny przebywających z Tobą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. współmałżonka lub małoletnie dzieci pozostające pod Twoją władzą rodzicielską lub Twojego współmałżonka, należy złożyć:

1.Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami; pamiętaj o czytelnym podpisaniu wniosku swoim imieniem o nazwiskiem; Pobierz: 

2.Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pierwszej strony ważnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży) z danymi osobowymi, na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3.Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Twojej ważnej Karty Polaka;

4.Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zapisanych stron ważnych  dokumentów  potwierdzających tożsamość każdego łonka najbliższej rodziny objętego wnioskiem (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego których nastąpił ich wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5.Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych aktów stanu cywilnego łonków Twojej najbliższej rodziny potwierdzających stopień pokrewieństwa lub  wskazujących na zawarcie z Tobą związku małżeńskiego, tj. aktu małżeństwa, akty aktów urodzenia dzieci; sporządzone sporządzonych w języku ojczystym wraz z ich tłumaczeniami na język polski lub umiejscowionych aktów (tj. wydanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego);

6.Dokumenty potwierdzające zamieszkanie razem z Tobą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łonków najbliższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu współmałżonka, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez współmałżonka, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka dzieci, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej przez współmałżonka pracy.

7.Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN.

 

Uwaga!

  • W przypadku, gdy otrzymałeś decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego na okres krótszy niż 9 miesięcy, wówczas składasz:

1.Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z zaznaczeniem, że jest to kolejny wniosek; wniosek wypełnia się czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami; pamiętaj o czytelnym podpisaniu wniosku swoim imieniem i nazwiskiem. Pobierz: 

2.Kopię pierwszej decyzji o przyznaniu Ci świadczenia pieniężnego;

3.Kopię dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (np. kopię pierwszej strony Twojego paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży z danymi osobowymi lub kopię Twojej karty pobytu);

4.Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN.

 

  • W przypadku, gdy kolejnym wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmujesz członków rodziny, którym świadczenie zostało przyznane w pierwszej decyzji, wówczas składasz:

1.Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z zaznaczeniem, że jest to kolejny wniosek; wniosek wypełnia się czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami; pamiętaj o czytelnym podpisaniu wniosku swoim imieniem i nazwiskiem. Pobierz: 

2.Kopię pierwszej decyzji o przyznaniu Ci świadczenia pieniężnego;

3.Kopię dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (np. kopię pierwszej strony Twojego paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży z danymi osobowymi lub kopię Twojej karty pobytu);

4.Kopie dokumentów potwierdzających tożsamość każdego łonka rodziny objętego wnioskiem (np. kopie pierwszych stron paszportów zagranicznych lub dokumentów podróży z danymi osobowymi lub kopie kart pobytu);

5.Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN.

 

  • W przypadku, gdy kolejnym wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmujesz członków Twojej najbliższej rodziny przebywających z Tobą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. współmałżonka lub małoletnie dzieci pozostające pod Twoją władzą rodzicielską lub Twojego współmałżonka, którzy nie byli objęci pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia, wówczas składasz:

1.Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z zaznaczeniem, że jest to kolejny wniosek; wniosek wypełnia się czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami; pamiętaj o czytelnym podpisaniu wniosku swoim imieniem i nazwiskiem. Pobierz: 

2.Kopię pierwszej decyzji o przyznaniu Ci świadczenia pieniężnego;

3.Kopię dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (np. kopię pierwszej strony Twojego paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży z danymi osobowymi lub kopię Twojej karty pobytu);

4.Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zapisanych stron ważnych  dokumentów  potwierdzających tożsamość każdego łonka najbliższej rodziny objętego wnioskiem (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego których nastąpił ich wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5.Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych aktów stanu cywilnego łonków Twojej najbliższej rodziny potwierdzających stopień pokrewieństwa lub  wskazujących na zawarcie z Tobą związku małżeńskiego, tj. aktu małżeństwa, akty aktów urodzenia dzieci; sporządzone sporządzonych w języku ojczystym wraz z ich tłumaczeniami na język polski lub umiejscowionych aktów (tj. wydanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego);

6.Dokumenty potwierdzające zamieszkanie razem z Tobą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łonków najbliższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu współmałżonka, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez współmałżonka, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka dzieci, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej przez współmałżonka pracy.

7.Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN.

Podziel / Share
30.12.2016, Ilość wejść: 30039, Rejestr zmian
do góry