Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

 Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec który posiada Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej, musi złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r. Wniosek składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

 Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka (art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach). Świadczenie pieniężne przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP i może być przyznane na okres do 9 miesięcy.

 Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. Wniosek składa się wyłącznie na formularzu urzędowo określonym.

 Cudzoziemcowi, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przed 1 stycznia 2017 r. – świadczenie pieniężne nie przysługuje.

 Cudzoziemiec, któremu zostanie przyznane świadczenie pieniężne - otrzyma decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

 Świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej wypłacane jest ze środków zaplanowanych w ustawie budżetowej. Gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie poziom 75% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosi informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.

Aktualne informacje dotyczące świadczenia pieniężnego można również znaleźć w zakładce:

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/swiadczenia-pieniezne-d/aktualnosci/33474,Aktualnosci-i-informacje.html.

 Wnioski, których rozpatrywanie zostało wstrzymane, będą rozpatrywane po ponownym uruchomieniu środków na wypłatę świadczenia pieniężnego.

 Cudzoziemiec obowiązany jest do pisemnego poinformowania urzędu o każdej zmianie adresu zamieszkania.

 Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale lub urzędowo poświadczonych kopiach, pozostałe dokumenty można poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza lub bezpłatnie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu złożenia wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kserokopie.

 Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

 Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN (więcej informacji dotyczących opłaty: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/swiadczenia-pieniezne-d/swiadczenie-pieniezne-d/33428,Jakie-oplaty-musze-wniesc.html)

 W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

Podziel / Share
30.12.2016, Ilość wejść: 17258, Rejestr zmian
do góry