Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

1. Kiedy weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach?

Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2017 r., za wyjątkiem przepisów dotyczących rejestrów.

2. Czy Cudzoziemiec, posiadacz Karty Polaka zamierzający osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe i ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały zwolniony jest z opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowego zezwolenia?

Tak, Cudzoziemiec ubiegający się o pobyt stały ze względu na posiadanie ważnej Karty Polaka i zamierzający osiedlić się w Polsce na stałe jest zwolniony z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na pobyt stały w wysokości 640 zł.

3. Ile wynosi opłata skarbowa za zlożenie wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej?

Opłata skarbowa wynosi 10 PLN.

4. Kiedy weszły w życie przepisy dot. przyznawania świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej?

Przepisy dotyczące świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

5. Na jaki okres przyznawane jest świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej?

Świadczenie pieniężne może być przyznane na wniosek Cudzoziemca  na okres do 9 miesięcy.

6. Do kogo należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego? Gdzie mogę pobrać wniosek i jakie dokumenty należy do niego dołączyć?

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek na pobyt stały na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Świadczenie przyznawane będzie w drodze decyzji i wypłacane będzie przez starostę wskazanego przez wojewodę w okresach miesięcznych.

Wzór formularza wniosku o przyznanie świadczeń pieniężnych oraz sposób przyznawania pomocy wraz z listą wymaganych dokumentów zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu.

7. Czy członkowie mojej rodziny muszą przebywać razem ze mną na terytorium Polski, aby otrzymać świadczenie pieniężne?

Tak. Przy ustalaniu wysokości świadczenia pieniężnego uwzględniani będą wyłącznie członkowie rodziny wnioskodawcy, czyli małżonek wnioskodawcy oraz małoletnie dzieci pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, którzy przebywają z nim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Jaka jest wysokość świadczeń pieniężnych?

Świadczenia pieniężne ustalane będą w kwocie stanowiącej:

1. w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka

2. w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% ww. kwot.

9. Złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w grudniu, czy będę mógł ubiegać się o świadczenie pieniężne?

NIE. Świadczenie będzie przysługiwało Cudzoziemcowi, który posiada Kartę Polaka i złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po dniu 1 stycznia 2017 r.

10. Czy każdy po złożeniu wniosku otrzyma świadczenie pieniężne?

Świadczenia pieniężne będą wypłacane z limitu środków zaplanowanych w ustawie budżetowej. W pzypadku gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie poziom 75% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.

11 Czy można ubiegać się o wydanie Karty Polaka na terytorium Polski?

Ustawa przewiduje możliwość wyznaczenia przez Radę Ministrów wojewody jako organu właściwego w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie Karty Polaka oraz wydania decyzji w tych sprawach. Przepis ten wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2017 r., i dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego nad przepisami wykonawczymi do ustawy, możliwe będzie jego wprowadzenie.

12. Czy po uzyskaniu karty pobytu  wydanej na podstawie posiadania ważnej Karty Polaka, obowiązany będę do jej zwrotu?

Tak, Cudzoziemiec zobowiązany będzie do zwrotu  posiadanej Karty Polaka w chwili odbioru karty pobytu.

13. Kiedy mogę złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego z tytułu posiadania Karty Polaka?

Wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego może złożyć każda osoba, która przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym; wniosek składa się za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Osoby przebywające w Polsce nielegalnie lub legalnie na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym mogą złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem właściwego dla miejsca stałego zamieszkania konsula. Do złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego nie jest wymagane posiadanie Karty Polaka.

14. Mam Kartę Polaka i zamierzam osiedlić się w Polsce. Czy mogę ubiegać się od razu o uznanie za obywatela polskiego?

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie  2 września 2016 r. przewiduje możliwość złożenia wniosku o uznanie za obywatela polskiego przez cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka, i jednocześnie posiadającego znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem. Oznacza to, że osoby, które w związku z posiadaną Kartą Polaka otrzymały zezwolenie na pobyt stały i przebywają nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą po upływie roku od dnia uzyskania prawa stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego.

15. Posiadam Kartę Polaka, czy do nabycia obywatelstwa polskiego muszę posiadać certyfikat językowy?

Tak. Posiadanie urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego, czyli świadectwa ukończenia szkoły w Polsce, świadectwa ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim lub certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o uznanie za obywatela polskiego. Dokument taki nie jest wymagany do złożenia wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego.

16. Gdzie mogę uzyskać certyfikat językowy?

Certyfikat znajomości języka polskiego wydaje Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po zdaniu wymaganego egzaminu z języka polskiego. Wszelkie informacje na temat egzaminu, ośrodków egzaminacyjnych, opłat oraz terminów znajdują się na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl

17. Przebywam i pracuję w Polsce na podstawie Karty Polaka, czy mogę złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie?

Osoby zamieszkałe za granicą lub przebywające w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego mogą złożyć wyłącznie za pośrednictwem właściwego miejscowo konsula.

18. Czy zachowam Kartę Polaka, jeśli uzyskam obywatelstwo polskie?

NIE. Cudzoziemiec zobowiązany będzie do jej zwrotu niezwłocznie, tj. w chwili odbioru potwierdzenia nabycia obywatelstwa polskiego lub karty pobytu. Jeśli posiadacz Karty Polaka nabył obywatelstwo polskie lub uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadana Karta Polaka traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego lub uzyskania zezwolenia na pobyt stały.

19. Od jakiej daty będzie mi przyznane świadczenie pieniężne? Czy od razu otrzymam pieniądze?

Świadczenie pieniężne przyznawane jest z datą wydania decyzji ustalającej prawo do świadczenia i określającej liczbę miesięcy, na które przyznano świadczenie. Nie oznacza to jednak wypłaty pieniędzy następnego dnia. Jeżeli w terminie 14 dni od odbioru nie złożysz odwołania od decyzji, stanie się ona ostateczna i zostanie przekazana staroście. Następnie starosta wystąpi do wojewody z wnioskiem o przyznanie dotacji na wypłatę dla ciebie środków finansowych. Wypłaty świadczenia dokona starosta wskazany w decyzji

20. Otrzymałem decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego, ale moja żona urodziła właśnie dziecko i wraz z nim przyjedzie do Polski za miesiąc, czy im również będzie przysługiwało świadczenie pieniężne?

Świadczenie może im przysługiwać (jeżeli żona posiada Kartę Polaka), ale nie można ponownie złożyć wniosku obejmując nim przybyłych członków rodziny. Z chwilą przyjazdu pozostałych członków rodziny legitymujących się Kartą Polaka mogą oni samodzielnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, a następnie wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego.

21. Jakie dokumenty mają stanowić potwierdzenie zamieszkiwania członków rodziny na terytorium Polski razem ze mną (ubiegam się o przyznanie świadczenia pieniężnego)?

Dokumentami potwierdzającymi zamieszkanie członków rodziny mogą być np.: potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia lokalu, akt notarialny zakupu nieruchomości, umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Polski, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania), potwierdzenie uczęszczania dzieci do szkoły / żłobka. Prowadząc postępowanie wojewoda może wezwać cię do przedłożenia innych dokumentów, jeżeli uzna, że są one niezbędne dla wyjaśnienia sytuacji w kontekście ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego.

22. Czy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego może być złożony drogą pocztową lub za pośrednictwem pełnomocnika?

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego może być złożony osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, może być również przesłany za pośrednictwem poczty. Wymagane jest, aby wniosek był podpisany przez wnioskodawcę. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy (Dz. U. poz. 2274).

23. Czy dostanę zawiadomienie o wstrzymaniu rozpatrywania wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego po wyczerpaniu limitu środków z rezerwy budżetowej? Kiedy znowu zostanie rozpatrzony mój wniosek?

Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. Po ogłoszeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, wojewoda wstrzyma rozpatrywanie wniosków począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez ministra. Zostaniesz o tym fakcie powiadomiony pisemnie. Wstrzymanie nastąpi do czasu ponownego uruchomienia środków na wypłatę świadczeń pieniężnych z budżetu państwa. Przekazaniu do budżetów wojewodów środków z rezerwy celowej na wypłatę świadczeń w kolejnym roku, wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. Zostaniesz o tym powiadomiony pisemnie.

24. Czy mój współmałżonek jest stroną postępowania w sprawie o przyznanie świadczenia pieniężnego i czy będzie zawiadomiony o wszczęciu postępowania w tej sprawie? Czy otrzyma decyzję?

Stroną postępowania jesteś tylko ty - wnioskodawca. Decyzja wojewody dotycząca przyznania świadczenia pieniężnego odnosić się będzie do wnioskodawcy, któremu przyznawane jest świadczenie. Liczba i status wskazanych we wniosku członków rodziny stanowią jedynie czynnik uwzględniany przy określaniu wysokości świadczenia. Małżonek nie jest stroną postępowania o przyznanie świadczenia pieniężnego, chyba, że złoży samodzielnie wnioseko przyznanie świadczenia, po tym jak złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. Wtedy jednak nie będzie mógł być wskazany jako członek rodziny uwzględniany przy określaniu wysokości świadczenia w twoim wniosku.

25. Otrzymałem decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego, jednak wojewoda odmówił mi udzielenia zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. Czy zostanę powiadomiony o utracie świadczenia pieniężnego?

O zawieszeniu lub wstrzymaniu wypłaty świadczenia pieniężnego, osoba uprawniona do jego otrzymania, zostanie zawiadomiona odrębnym pismem. Zawiadomienie otrzyma również starosta uprawniony do wypłaty świadczenia.

26. Czy przysługuje mi świadczenie pieniężne w sytuacji, gdy posiadam Kartę Polaka, a przed 1 stycznia 2017 r. złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i otrzymałem decyzję odmowną, ewentualnie wniosek pozostawiono bez rozpoznania lub postępowanie w tej sprawie zostało umorzone (np. z powodu wycofania wniosku)? Czy po 1 stycznia 2017 r. mogę ponownie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i o przyznanie świadczenia pieniężnego?

Osobie, która przed dniem 1 stycznia 2017 r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, a następnie jej wniosek pozostawiono bez rozpoznania lub otrzymała decyzję odmowną albo umarzającą postępowanie, nie może być przyznane świadczenie pieniężne. Ustawao zmianie ustawy o Karcie Polaka mówi bowiem wprost, że aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka i zamierzający osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej musi złożyć wniosek (zgodnie z wykładnią językową – pierwszy wniosek) o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r.

27. Czy mogę złożyć wniosek o wydanie Karty Polaka do wojewody?

Obecnie organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności jest wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy za granicą.
Zmiana ustawy o Karcie Polaka przewiduje wprawdzie, że w przyszłości będzie możliwość złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności także do wojewody, jednak dotychczas nie został wyznaczony organ właściwy w Polsce w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie Karty Polaka ani obywatelstwo osób, od których mogą być przyjmowane wnioski o wydanie Karty Polaka.

28. Czy wnioskodawcą w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego może być małoletni cudzoziemiec?

Świadczenie pieniężne może być przyznane małoletniemu, posiadającemu Kartę Polaka, dla którego przedstawiciel ustawowy złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka w związku z zamiarem osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie złoży wniosek o przyznanie małoletniemu świadczenia pieniężnego. Ponieważ osoby małoletnie nie posiadają zdolności do czynności prawnych, ważne jest by wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego został podpisany przez przedstawiciela ustawowego małoletniego (matkę, ojca lub opiekuna prawnego).

Podziel / Share
30.12.2016, Ilość wejść: 31377, Rejestr zmian
do góry