Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Cudzoziemiec

Najczęściej zadawane pytania - Cudzoziemiec

POWRÓT DO MENU WYDZIAŁU

 

Podstawowe informacje

 

1. Na jakich zasadach cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Ogólne zasady zatrudniania cudzoziemców podane są w poradniku na stronie Materiały do pobrania: Kliknij. Cudzoziemiec , aby móc legalnie pracować w Polsce, musi posiadać podstawę legalnego pobytu i możliwość wykonywania pracy u konkretnego pracodawcy. Zasady wydawania zezwoleń na pracę podane są w Oknie PRACODAWCA: Kliknij. 

Zasady wydawania zezwoleń na pobyt podane są w Oknie ZEZWOLENIA NA POBYT: Kliknij.

 

2. Kończy mi się wiza lub pobyt w ramach ruchu bezwizowego. W jaki sposób mogę przedłużyć legalny pobyt w Polsce?

Cudzoziemiec, któremu kończy się wiza lub pobyt w ramach ruchu bezwizowego, a zamierza dalej przebywać w Polsce, powinien co do zasady złożyć wniosek o udzielenie

ZEZWOLENIA NA POBYT: Kliknij. W nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia wypadkach, możliwe jest PRZEDŁUŻENIE WIZY: Kliknij. Obywatele niektórych państw Ameryki Łacińskiej mają możliwość uzyskania przedłużenia POBYTU W RAMACH RUCHU BEZWIZOWEGO Kliknij. W każdym wypadku odpowiednie wnioski należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce. Ponadto, obywatele USA oraz niektórych innych państw mają możliwość odnowienia pobytu w ramach ruchu bezwizowego po każdorazowym wyjeździe ze strefy Schengen (dotyczy wyłącznie pobytu w Polsce). Lista tych państw dotępna jest na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: Kliknij. 

Szczegółowych informacji na temat zasad przekraczania granicy udzielić może Straż Graniczna.

 

3. Kończy mi się ważność zezwolenia na pobyt czasowy, jak mogę je ,,przedłużyć”?

Nie ma możliwości ,,przedłużenia” zezwolenia na pobyt czasowy. Należy złożyć wniosek o wydanie kolejnego ZEZWOLENIA NA POBYT: Kliknij lub wyjechać z Polski przed końcem ważności dotychczasowego. 

 

4. Kończy się ważność mojej Karty Pobytu, wydanej w związku z zezwoleniem na pobyt stały/pobyt rezydenta długoterminowego UE/osiedlenie się. W jaki sposób mogę ją przedłużyć?

Należy złożyć wniosek o wydanie/wymianę Karty Pobytu, zgodnie z procedurą podaną na stronie Karta Pobytu: Kliknij. Wniosek o wydanie karty pobytu należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.

 

5. Co to jest ,,informacja starosty”?

Test rynku pracy to informacja starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.  Aby ją uzyskać , pracodawca zgłasza ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na  główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Informacja starosty jest jednym z dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o zezwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Informacja, w jakich wypadkach nie jest ona wymagana, znajduje się odpowiednio na stronach: (link) i (link).

 

6. Złożyłem wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt na biurze podawczym, kiedy urząd się ze mną skontaktuje?

Ze względu na dużą ilość rozpatrywanych spraw czas oczekiwania na rejestrację wniosku i wystawienie pierwszego wezwania do uzupełnienia dokumentów w wypadku wniosków złożonych przez biuro podawcze lub pocztą wynosi nawet kilka miesięcy. Nie dotyczy to dokumentów złożonych w już toczących się postępowaniach, które są od razu przekazywane inspektorom.

 

7. Mam Kartę Polaka, na jakiej zasadzie mogę pracować i przebywać w Polsce, kiedy mogę uzyskać polskie obywatelstwo? 

Posiadacz Karty Polaka może przyjechać do Polski m.in. na podstawie wizy. W trakcie legalnego pobytu w Polsce może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały: Kliknij. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały cudzoziemiec zobowiązany jest do zwrotu Karty Polaka. Posiadacze Kart Polaka mogą podjąć pracę w Polsce bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia. Po roku pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemiec może złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego. Zasady nabywania obywatelstwa polskiego opisane są na stronie: Kliknij. 

 

8. W jaki sposób mogę uzyskać wgląd w akta mojej sprawy?

11 czerwca 2018 r. został uruchomiony kalendarz internetowy dotyczący zapoznania się z aktami w SPRAWACH Z ZAKRESU LEGALIZACJI POBYTU. Zapoznanie się z aktami jest możliwe WYŁĄCZNIE w sprawach toczących się przed wojewodą mazowieckim. Umawiając się na zapoznanie z aktami należy BEZWZGLĘDNIE podać numer sprawy, w przeciwnym razie nie będzie możliwe wcześniejsze przygotowanie akt na przegląd, imię i nazwisko cudzoziemca  oraz osoby zapoznającej się z aktami celem ustalenia jej prawa do wglądu do akt sprawy.  Urząd zastrzega sobie prawo anulowania wizyty w przypadku braku lub negatywnej weryfikacji danych zawartych w formularzu.
Zapoznanie z aktami będzie możliwe  na stanowisku w Biurze Podawczym. Na przegląd jednej sprawy przeznaczone jest 20 minut.
Jednocześnie informujemy, że osoba udostępniająca akta sprawy NIE UDZIELA informacji w związku z toczącym się postępowaniem, a jedynie udostępnia akta celem dokonywania z nich odpisów, fotografii i notatek.  Nie będzie również możliwości załączania dokumentów do akt sprawy podczas przeglądu akt.
Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie spotka się z Państwa zainteresowaniem i zastąpi dotychczasowy tradycyjny wniosek o przegląd akt.
Jednocześnie informujemy, że w sprawach zakończonych wniosek o przegląd akt sprawy należy złożyć tak, jak dotychczas, w formie papierowej, za pośrednictwem biura podawczego lub poczty.

 

9. Co to jest  stabilne, regularne źródło dochodu?

Cudzoziemiec, składając dokumenty o niektóre typy zezwoleń na pobyt, powinien wykazać stabilne i regularne źródło dochodu, wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce. Od 1 października 2018 r. wynosi  on co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701  zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej. Dokumentem potwierdzającym posiadanie stabilnego źródła dochodu może być np. umowa o pracę, umowa zlecenie czy też umowa najmu, gwarantująca wynajmującemu regularny dochód itp. Wyciąg z konta nie jest dokumentem potwierdzającym stabilny, regularny dochód, ponieważ przedstawia stan rachunku bankowego tylko w danym momencie i jest to wyczerpywalne źródło dochodu. W przypadku regularnych wpływów na konto należy więc udokumentować ich źródło. W wypadku wniosków o zezwolenie na pobyt dla członków rodzin (np. dzieci, małżonków) można przedstawić dokumenty potwierdzający dochód zarabiającego członka rodziny, np. umowę o pracę rodzica. 

 

10. Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt  w imieniu małoletnich?

Wniosek w imieniu małoletniego mogą złożyć rodzice lub jeden rodzic (nie jest wtedy konieczne upoważnienie ze strony drugiego rodzica) oraz ustanowiony przez sąd opiekun. Nie może składać wniosku o zezwolenie na pobyt w imieniu małoletniego pełnomocnik rodzica, przebywającego za granicą.

 

11. Zmieniłem adres zamieszkania, co powinienem zrobić?

O każdej zmianie adresu zamieszkania i adresu do korespondencji  należy poinformować Urząd w formie pisemnej, składając list przez biuro podawcze lub wysyłając pocztą. Jeśli cudzoziemiec ma już wydaną Kartę Pobytu i zmianie uległ podany adres zameldowania, należy złożyć wniosek o wydanie/wymianę Karty Pobytu, zgodnie z informacją na stronie Karta Pobytu: Kliknij

 

Uzupełnianie dokumentów

 

UWAGA! Szczegółowe informacje na temat zasad uzupełniania dokumentach w sprawach dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt znajdują się na stronie: ZASADY UZUPEŁNIANIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW W TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH: Kliknij

 

1. W jakim terminie należy składać dokumenty po otrzymaniu wezwania?

Dokumenty należy składać w terminie i na zasadach wskazanych w treści wezwania.

Pierwszym dniem terminu jest następny dzień po doręczeniu pisma (co oznacza, że jeśli pismo było odebrane np. 1 września i termin uzupełnienia dokumentów wyznaczono w ciągu 7 dni, 2 września jest  pierwszym dniem, a 8 września ostatnim dniem  na ich złożenie).

UWAGA! Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, za skutecznie doręczone uważane są również wezwania nieodebrane przez adresata. W razie nieodebrania pisma listonosz zostawia zawiadomienie o złożeniu pisma np. w urzędzie pocztowym wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w terminie 7 dni. W przypadku nie podjęcia przesyłki w tym terminie pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Po upływie tych 14 dni pismo uważa się za doręczone i trafia ono do akt sprawy.

Z tego względu ważne jest, aby strona postępowania niezwłocznie informowała Urząd o wszelkich zmianach adresu do korespondencji.

 

2. Co się stanie, jeśli nie złożę dokumentów w terminie określonym w wezwaniu?

W wypadku wezwań do uzupełnienia braków formalnych (zgodnie z art. 64. Kodeksu Postępowania Administracyjnego) nieuzupełnienie braków w wymaganym terminie może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. W wypadku uchybienia terminu strona może zwrócić się z prośbą  o przywrócenie terminu, jeśli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Prośbę należy złożyć w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia.

W wypadku wezwań do uzupełnienia braków materialnych, niezłożenie dokumentów we wskazanym terminie może skutkować przedłużeniem postępowania lub decyzją negatywną.

 

3. Otrzymałem wezwanie z Urzędu, nie rozumiem, jakie  dokładnie dokumenty mam donieść i w jaki sposób?

Lista wymaganych dokumentów razem z dokładnym wyjaśnieniem znajduje się w wezwaniu wysłanym przez Urząd, w związku z czym przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się z treścią pisma. W wypadku zezwoleń na pobyt lista wymaganych dokumentów podana jest również na stronie internetowej do sprawdzania statusu sprawy. Wyjaśnienie, co dokładnie oznaczają niektóre typy wymaganych dokumentów znajduje się również na stronie Urzędu, w odpowiednich zakładkach. Podane są tam również aktualne informacje o zasadach uzupełniania dokumentów.

 

4. Co oznacza ,,oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o liczbie osób pozostających na utrzymaniu” oraz ,,oświadczenie”?

W oświadczeniu  o liczbie osób pozostających na utrzymaniu Cudzoziemiec deklaruje, ile osób pozostaje na jego utrzymaniu. Tzw. ,,Oświadczenie” można pobrać ze strony: Wzory najczęściej używanych pism: Kliknij

 

5. Co oznacza ,,dokument potwierdzający dopełnienie obowiązku z art. 113 ustawy o cudzoziemcach”? 

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, ma obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia. Informację należy złożyć w formie pisemnej. Cudzoziemiec może być wezwany do złożenia dokumentu potwierdzającego dokonanie tego obowiązku (np. jeśli zakończył pracę u pracodawcy, na podstawie której otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, przed końcem jego ważności), np. kserokopii pisma na ten temat, postemplowanej przez Urząd, w którym było składane, lub napisanego przez siebie oświadczenia z wyjaśnieniem w tej sprawie.

 

6. W wezwaniu są wymienione niektóre dokumenty, które już wcześniej składałem w Urzędzie. Czemu jestem ponownie wzywany do ich uzupełnienia?

W wypadku niektórych dokumentów np. potwierdzenia ubezpieczenia, środków na koncie lub źródła dochodu, konieczne jest dostarczanie w trakcie procedury wydawania decyzji ich aktualizacji. Poza tym, czasem w dokumentach składanych wcześniej przez cudzoziemca znajdują się jakieś błędy lub braki, wówczas w wezwaniu z Urzędu zazwyczaj jest wskazane, co dokładnie trzeba uzupełnić. Bardzo rzadko może się również zdarzyć sytuacja, że jakiś dokument został przez stronę złożony, jednak wezwanie zostało wysłane zanim trafił on do osoby prowadzącej postępowanie. Jeśli cudzoziemiec jest pewien, że złożył wszystkie dokumenty w sposób prawidłowy, nie jest w stanie dostarczyć jakiegoś dokumentu lub zachodzą inne okoliczności, może napisać oświadczenie w sprawie.

 

7. Złożyłem wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, ale w toku procedury zmieniły się okoliczności, w związku z którymi planuję pozostać w Polsce (np. byłem studentem, teraz jednak znalazłem pracę i chcę otrzymać decyzję na tej podstawie. Co powinienem zrobić?

Przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli zmieniły się okoliczności, w związku z którymi cudzoziemiec planuje pobyt w Polsce, może on złożyć pisemną prośbę o zmianę podstawy wydawanej decyzji, załączając dokumenty wymagane w nowych okolicznościach i, w razie potrzeby, dokonując dodatkowej opłaty za rozpatrzenie sprawy (jeśli dotychczasowa opłata wynosiła 340 zł, np. ze względu na studia, a w chwili obecnej wnioskuje ze względu na pracę, gdzie opłata wynosi 440 zł- należy dodatkowo zapłacić 100 zł na wskazane konto).

 

8. Nie odebrałem korespondencji z Urzędu. Co powinienem zrobić?

Jeżeli korespondencja została wysłana prawidłowo na adres podany we wniosku a nie została odebrana - zostaje zwrócona do Urzędu z adnotacją „zwrot nie podjęto w terminie”.  Zgodnie z przepisami uważa się ją za prawidłowo doręczoną i załącza się do akt sprawy. Nieodebranie korespondencji nie zwalnia z obowiązku dostarczenia dokumentów. W takim przypadku, jeśli wezwanie nie dotyczyło uzupełnienia braków formalnych we wniosku,  można skontaktować się z tutejszym Urzędem poprzez formularz kontaktowy (Formularz kontaktowy: Kliknij) lub złożyć pismo z prośbą o przedłużenie postępowania z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji.

 

Pobyt cudzoziemca w Polsce i zobowiązanie do powrotu

 

1. Na mojej stronie do sprawdzania statusu sprawy widnieją wciąż te same informacje, dlaczego?

Z uwagi na znaczny wzrost wpływających wniosków o zezwolenia pobytowe występują opóźnienia w rejestracji spraw do systemów informatycznych oraz w terminowym prowadzeniu postępowań administracyjnych, w związku z czym termin na podjęcie czynności w sprawie i związane z tym zaktualizowanie statusu sprawy może ulec przedłużeniu.

 

2. Minął spodziewany termin wydania decyzji w mojej sprawie, co mogę zrobić?

Z uwagi na znaczny wzrost wpływających wniosków o zezwolenia pobytowe występują opóźnienia w terminowym prowadzeniu postępowań administracyjnych, w związku z czym należy oczekiwać na korespondencję w sprawie wysłaną za pośrednictwem Poczty Polskiej, ewentualnie na inną informację o przedłużeniu bądź zakończeniu postępowania.

 

2. Otrzymałem decyzję negatywną, odmowę udzielenia zezwolenia na pobyt. Kiedy powinienem wyjechać z Polski? 

Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, kiedy decyzja o odmowie udzielenia mu zezwolenia na pobyt stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia (Urząd do Spraw Cudzoziemców)– od dnia, w którym decyzja została cudzoziemcowi doręczona. Po wydaniu decyzji przez Wojewodę cudzoziemiec ma 14 dni na złożenie odwołania, zgodnie z pouczeniem. Termin na opuszczenie Polski liczony jest więc po upływie terminu na wniesienie odwołania. W razie złożenia odwołania, pobyt cudzoziemca w Polsce legalny jest przez czas trwania procedury odwoławczej. 

 

3. Złożyłem wniosek o zezwolenie na pobyt w Polsce. Kiedy będę mógł uzyskać stempel w paszporcie i do czego on uprawnia?

Stempel w paszporcie można uzyskać po złożeniu w terminie kompletnego wniosku (tzn. pozbawionego braków formalnych) o udzielenie zezwolenia na pobyt. Oznacza to, że w wypadku wniosków złożonych m.in. za pośrednictwem Biura Podawczego lub pocztą, kiedy nie były składane odciski palców i nie był okazywany paszport, uzyskanie stempla możliwe jest dopiero po uzupełnieniu tych braków zgodnie z wezwaniem. Stempel w paszporcie potwierdza legalność pobytu cudzoziemca w Polsce w czasie trwania procedury wydawania zezwolenia na pobyt. Na jego podstawie cudzoziemiec może wyjechać do państwa pochodzenia, stempel nie upoważnia jednak do podróżowania po strefie Schengen lub wyjazdu do innych państw, jeśli cudzoziemiec nie jest uprawniony na innej podstawie (np. wizy) do wjazdu na ich terytorium. W niektórych wypadkach, cudzoziemiec przebywający na podstawie stempla może kontynuować zatrudnienie (Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę: Kliknij).

Zasady składania dokumentów w sprawach dotyczących udzielenia zezwoleń na pobyt czasowy opisane są na stronie: MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O LEGALIZACJĘ POBYTU, ZASADY ICH PRZYJMOWANIA I UMAWIANIE WIZYTKliknij. 

 

4. Mój wniosek został pozostawiony bez rozpoznania. Co to oznacza, co powinienem zrobić, czy mój pobyt w Polsce jest legalny?

W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania pobyt w Polsce po upływie ważności wizy, karty pobytu, ruchu bezwizowego przestaje być legalny. Cudzoziemiec powinien opuścić Polskę.

Cudzoziemiec ma możliwość złożyć prośbę o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Wraz z prośbą należy uzupełnić braki formalne, uprawdopodobnić brak winy przy niedochowaniu terminu do ich uzupełnienia. Należy pamiętać, że ww. prośbę powinno się złożyć w terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi.

 

5.. ,, Zgodnie z art. 113 ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia”- co to oznacza? W jaki sposób mam poinformować wojewodę o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia?

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, ma obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia (np. zakończeniu studiów, zakończeniu pracy, ustaniu innych okoliczności). Informację należy złożyć w formie pisemnej.

 

6. Złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt, ale w toku procedury zdecydowałem się zrezygnować z dalszego pobytu w Polsce. Jak mogę zakończyć postępowanie w mojej sprawie i legalnie wyjechać z Polski?

W takiej sytuacji należy złożyć podanie o umorzenie postępowania.  Legalnie opuścić terytorium Polski można posiadając ważny tytuł pobytowy, np.: kartę pobytu, wizę, w ramach ruchu bezwizowego, posiadając stempel w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku o legalizację pobytu.

 

7. Mam zezwolenie na pobyt czasowy, jednak chciałbym z niego zrezygnować i wyjechać z Polski. Co powinienem zrobić?

 

W przypadku ustania przyczyny udzielenia zezwolenia cudzoziemiec ma obowiązek poinformować wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia, np. zakończeniu wykonywania pracy, skreśleniu z listy studentów, rezygnacji z nauki, zamknięciu działalności gospodarczej.

Po spełnieniu tego obowiązku cudzoziemiec może wyjechać z Polski, a wojewoda cofa udzielone zezwolenie.

 

8. Zgubiłem/zniszczyłem Kartę Pobytu, co powinienem zrobić?

Procedura wymiany Karty Pobytu opisana jest na stronie Karta Pobytu: Kliknij

Podziel / Share
19.09.2018, Ilość wejść: 26343, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry