Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zezwolenia na pobyt-informacje

ZASADY UZUPEŁNIANIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW W TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH

UWAGA! Dla wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, składanych podczas umówionej wizyty w punkcie przy ul. Kruczej 5/11 po 20 marca 2019 r. obowiązywać będą nowe zasady uzupełniania dokumentów: Kliknij. 

Prosimy dokładnie zapoznać się z informacjami poniżej. W razie dodatkowych wątpliwości, w sprawach związanych z obsługą wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, składanych w punkcie przy ul. Kruczej 5/11, proszę kontaktować się z Wydziałem Spraw Cudzoziemców: nr. infolinii:  (22) 695 67 73, formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/ . WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH NIE JEST KOMÓRKĄ WŁAŚCIWĄ W TYM ZAKRESIE. 

Dokumenty w toczących się postępowaniach należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymywanych z Urzędu wezwań, na zasadach i w terminach w nich podanych. Prosimy o dokładne zapoznawanie się z treścią otrzymywanych z Urzędu pism.

 

UZUPEŁNIANIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU

 

  • Po otrzymaniu wezwania wystawionego na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do uzupełnienia braków formalnych wniosku (np. kserokopia paszportu wraz z oryginałem do wglądu, uzupełnienie wniosku we wskazanych częściach, załącznik nr 1 do wniosku, osobiste stawiennictwo), wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie, w pokoju 25 (stanowisku 14) po pobraniu biletu z literą ,,C”, okazując otrzymane pismo.

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie podanym w wezwaniu (licząc dni wolne od pracy). W wypadku nieuzupełnienia we wskazanym terminie wszystkich wymaganych dokumentów bądź uzupełnienia nieprawidłowych wniosek może zostać pozostawiony bez rozpoznania.

W wypadku uchybienia terminu wskazanego w wezwaniu bądź otrzymania zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, można złożyć pisemną prośbę o przywrócenie terminu do uzupełniania braków formalnych wniosku.

 

Składając prośbę o przywrócenie terminu do uzupełniania braków formalnych wniosku należy  spełnić ŁĄCZNIE  4 przesłanki:

1.  wniesienie pisemnej prośby o przywrócenie terminu (wraz z oryginalnym, czytelnym podpisem)

2. wniesienie prośby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ustania powodu, dla którego nie możliwe było dostarczenie dokumentów  wymaganym terminie

3. pisemne wyjaśnienie w treści prośby o przywrócenie terminu powodu nieuzupełnienia wskazanych w wezwaniu dokumentów w wymaganym terminie

4. złożenie wraz z prośbą o przywrócenie terminu wymaganych dokumentów wskazanych w wezwaniu (łącznie z potwierdzeniem osobistego stawiennictwa)

 

Prośbę o przywrócenie terminu wraz z wymaganymi dokumentami oraz koniecznością osobistego stawiennictwa należy uzupełnić w pok. 25 (stanowisku 14), po pobraniu biletu z literą ,,C, okazując otrzymane zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

 

Uzupełnienie brakujących dokumentów bądź pismo z prośbą o przywrócenie terminu razem z wymaganymi dokumentami można również złożyć za pośrednictwem Biura Podawczego (stanowisko 8, po pobraniu biletu z literą ,,A”) lub przez Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności. Składane w ten sposób dokumenty nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem.  

 

UZUPEŁNIANIE BRAKÓW MATERIALNYCH WNIOSKU

 

W trakcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pobyt Urząd może wzywać Cudzoziemca do uzupełnienia dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia okoliczności wskazanych we wniosku.

Dokumenty powinny zostać złożone w terminie wskazanym w piśmie. W wypadku niezłożenia wymaganych dokumentów, decyzja zostanie wydana w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

  • Uzupełnienie brakującej dokumentacji następuje osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie - Antresola, pokój A08 (stanowisko nr 18), wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem KALENDARZA INTERNETOWEGO dostępnego poprzez link w aplikacji do śledzenia statusu sprawy (link przekierowuje bezpośrednio do kolejki, w której można uzyskać bilet z literą ,,B”; numerek ,,B” nie jest dostępny w biletomatach w siedzibie Wydziału). Podczas umówionej wizyty przyjmowane będą wyłącznie dokumenty w konkretnej sprawie, poprzez status której dokonano rezerwacji.

Login i hasło do aplikacji otrzymaliście Państwo w momencie składania wniosku w urzędzie. Osoby, które wysłały wnioski pocztą - login i hasło otrzymają wraz z pismem wzywającym do uzupełnienia braków formalnych.  Osoby, które nie posiadają loginu i hasła mogą go uzyskać wysyłając zapytanie przez formularz kontaktowy.

 

LINK DO APLIKACJI

 

W postępowaniu administracyjnym kopia dokumentu nie stanowi dowodu, należy przedstawiać oryginały dokumentów lub kopie poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego. Uzupełniając dokumenty należy okazać wezwanie, potwierdzenie rejestracji oraz przedłożyć oryginały wymienionych dokumentów wraz z ich kopiami celem załączenia do akt sprawy.

Wyłącznie na umówionej wizycie kopie składanych dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu. 

 

  • Oryginały dokumentów, bądź ich kopie potwierdzone notarialnie, mogą być także składane bez umawiania za pośrednictwem Biura Podawczego Wydziału przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie (parter, stanowisko 8, po pobraniu biletu z literą ,,A”), przesłane za pośrednictwem poczty lub przez Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności.

Składane w ten sposób dokumenty nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem. 

 

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości uzupełnienia braków materialnych pobierając bilet z literą „C”.

 

 

SKŁADANIE DODATKOWYCH DOKUMENTÓW

 

  • Dodatkowe dokumenty bez wezwania (np. informację o zmianie adresu do korespondencji) mogą być składane za pośrednictwem Biura Podawczego Wydziału przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie (parter, stanowisko 8, po pobraniu biletu z literą ,,A”), przesłane za pośrednictwem poczty lub przez Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności.

 

 

WZORY NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH PISM W SPRAWACH O WYDANIE ZEZWOLENIA NA POBYT: KLIKNIJ

Podziel / Share
26.06.2018, Ilość wejść: 69934, Rejestr zmian
do góry