Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zezwolenia na pobyt-informacje

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z  otrzymaną decyzją, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeśli odwołanie nie zostanie wniesione  w tym terminie, decyzja staje się ostateczna.

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, w Biurze Podawczym Wydziału przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie (parter, stanowisko 8, po pobraniu biletu z literą ,,A”), przez Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, (wejście F od Al. Solidarności) lub przesłać za pośrednictwem poczty. Do pisma z odwołaniem mogą być dołączone dokumenty, uzasadniające wskazane w nim okoliczności.

Jeśli wojewoda nie uwzględni odwołania i nie zmieni decyzji, odwołanie wraz z aktami sprawy przesyłane jest do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w ciągu 7 dni . Tą informację znajdziesz na swoim koncie w aplikacji do śledzenia statusu sprawy.

Postępowania odwoławcze prowadzone są w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie i tam należy kierować ewentualne zapytania oraz składać dodatkowe dokumenty. O wydaniu decyzji przez organ II instancji cudzoziemiec również informowany jest listownie.

 

Uwaga!

  • Cudzoziemiec zobowiązany jest opuścić terytorium RP w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stała się ostateczna.
  • Stempel w paszporcie cudzoziemca potwierdza legalność jego pobytu również w trakcie postępowania odwoławczego.
  • Postępowanie odwoławcze może trwać nawet kilka miesięcy.
  • Organ II instancji może utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję, uchylić w części lub całości, umorzyć postępowanie odwoławcze lub przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji. 
  • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
  • Zgodnie z art. 44 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w wypadku niepodjęcia wysłanej pocztą przesyłki z decyzją i jej zwrotu do Urzędu, pismo uznaje się za doręczone, a doręczenie uważa się za dokonane z upływem czternastego dnia od pierwszej próby doręczenia (awizo). Od tej daty liczone są również terminy na wniesienie odwołania i opuszczenie terytorium RP. Uzyskanie w późniejszym terminie duplikatu decyzji nie powoduje wznowienia tych terminów!
  • Decyzje w trybie przewidzianym w art. 132 KPA są uchylane lub zmieniane w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli dokumenty zostały załączone przed wydaniem decyzji ale nie zostały załączone do akt lub nastąpiło ewidentne niedopatrzenie ze strony organu. W pozostałych wypadkach, odwołanie przesyłane będzie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w trybie przewidzianym w art. 133. KPA. SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE: KLIKNIJ. 

 

                                       

Urząd ds. Cudzoziemców - Kliknij 

Podziel / Share
13.08.2018, Ilość wejść: 22543, Rejestr zmian
do góry