Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zezwolenia na pobyt-informacje

Warunki, które muszę spełnić

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;
 • zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
 • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 

ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

 

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona sprawa, gdy:

 • przy składaniu wniosku nie złożysz odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu,
 • Przebywasz w Polsce na podstawie następujących tytułów pobytowych:

zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoteraminowego UE,

wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,

zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu,

zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub decyzji o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • gdy ubiegasz się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu,
 • jesteś zatrzymana/-y, umieszczona/-y w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec Ciebie środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju,
 • odbywasz karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany,
 • zostałaś/-eś zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu,
 • jesteś obowiązana/-y opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen, wizy krajowej, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, odmowie, umorzeniu lub pozbawieniu nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, cofnięciu zgody na pobyt tolerowany – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została doręczona,
 • przebywasz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (chyba że ubiegasz się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną).

 

STEMPEL W PASZPORCIE

 

 • Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca stempel, który potwierdza złożenie wniosku;
 • Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna;
 • Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać bezpośrednio do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym;
 • Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosku i odnośnie uzyskiwania stempla dostępne są na stronie: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-pobyt/zezwolenia-na-pobyt-inf/36462,MIEJSCE-SKLADANIA-WNIOSKOW-O-LEGALIZACJE-POBYTU-ZASADY-ICH-PRZYJMOWANIA-I-UMAWIA.html

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM ZEZWOLENIA

 

 • Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zgodnie z art. 113 ustawy o cudzoziemcach, zawiadamia wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia (jeżeli zezwolenia udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drugiej instancji, zawiadomienie kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji);
 • Informację należy złożyć w formie pisemnej, przez Biuro Podawcze lub pocztą;
 • Uchybienie temu obowiązkowi może skutkować odmową udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

 

OBOWIĄZEK OPUSZCZENIA POLSKI PO ODMOWIE, UMORZENIU ALBO COFNIĘCIU ZEZWOLENIA

 

 • Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy lub decyzja o cofnięciu posiadanego przez niego zezwolenia stała się ostateczna (tzn. minął termin na wniesienie odwołania, a cudzoziemiec nie złożył odwołania lub jeśli zrzekł się prawa do wniesienia odwołania), a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona, chyba że uprawniony jest on do pobytu na terytorium Polski na innej podstawie

 

PRAWO DO WYKONYWANIA PRACY

 

 • Szczegółowe informacje na temat możliwości wykonywania pracy opisane są na stronie:

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-prace-dl-1/cudzoziemcy-zwolnieni-z/32662,Cudzoziemcy-zwolnieni-z-obowiazku-posiadania-zezwolenia-na-prace.html

 

COFNIĘCIE ZEZWOLENIA NA POBYT

 

 • Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać cofnięte przez wojewodę. Okoliczności uzasadniające cofnięcie zezwolenia zachodzą, kiedy:
 1. ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, lub
 2. przestał on spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu, lub
 3. obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany, lub
 4. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, lub
 5. w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy:
   

  a)złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub

  b)zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego, lub

 6. zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 7. nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa, lub
 8. podlegając obowiązkowi leczenia na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie wyraża zgody na to leczenie.

 

Z dniem uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wygasa z mocy prawa posiadane przez cudzoziemca zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie na pobyt czasowy wygasa z mocy prawa z dniem nabycia obywatelstwa polskiego.

Podziel / Share
05.09.2018, Ilość wejść: 51029, Rejestr zmian
do góry