Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zezwolenia na pobyt-informacje

Jak długo będę czekać na decyzję?

Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o cudzoziemcach i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

 

  • zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  • postępowanie jest wszczynane po złożeniu w przewidzianym terminie pozbawionego braków formalnych wniosku lub po uzupełnieniu tych braków zgodnie z wezwaniem, we wskazanym terminie.
  • przed wydaniem decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE wojewoda zasięga informacji, czy wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobyt na tym terytorium stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; Policja, Straż Graniczna i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mają do 30 dni na udzielenie odpowiedzi, termin ten może jednak zostać wydłużony do 60 dni.
  • W trakcie prowadzonego postępowania , zgodnie z art. 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, z urzędu lub na wniosek stron podejmowane są wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Ponadto strona zostaje wezwana do uzupełnienia dokumentacji w terminie określonym w wezwaniu.
  • z uwagi na znaczny wzrost wpływających wniosków o zezwolenia pobytowe występują opóźnienia w rejestracji spraw do systemów informatycznych oraz w terminowym prowadzeniu postępowań administracyjnych, w związku z czym termin na podjęcie decyzji może ulec przedłużeniu.

 

Przykładowy czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy dla dwóch różnych wniosków:

 

Cudzoziemiec A

Cudzoziemiec składa kompletnie wypełniony wniosek, pozbawiony braków formalnych, podczas umówionej wizyty w Urzędzie. Spodziewany termin:
2 kwietnia 2019

2 stycznia 2019

Urząd po weryfikacji dokumentów wysyła zapytanie do Policji, ABW i Straży Granicznej

7 stycznia 2019

Urząd wysyła wezwanie do uzupełnienia przez Cudzoziemców braków materialnych wniosku, w tym niektórych aktualnych dokumentów (np. ubezpieczenie, potwierdzenie miejsca zamieszkania) w terminie 14 dni. Spodziewany termin wydania decyzji zostaje zmieniony na 9 maja 2019

1 kwietnia 2019

Cudzoziemiec uzupełnia wymagane dokumenty w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania.

15 kwietnia 2019

Następuje podjęcie decyzji, o czym Cudzoziemiec informowany jest w aplikacji do sprawdzania statusu sprawy online. Przygotowywana jest karta pobytu.

9 maja 2019

Cudzoziemiec otrzymuje SMS z terminem odbioru karty pobytu i decyzji.

23 maja 2019

Cudzoziemiec odbiera w Urzędzie decyzję wraz z Kartą Pobytu we wskazanym terminie.

30 maja 2019

 

 

Cudzoziemiec B

Wysłany pocztą wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt

2 stycznia 2019

wniosek wpływa do kancelarii urzędu

11 stycznia 2019

Urząd rejestruje wniosek w systemie informatycznym

14 stycznia 2019

Urząd wysyła wezwanie do uzupełnienia braków formalnych  w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma

13 lutego 2019

wezwanie awizowane na poczcie

19 lutego 2019

cudzoziemiec odbiera awizowane wezwanie

4 marca 2019

Cudzoziemiec stawia się w Urzędzie, aby złożyć odciski palców, okazać oryginał paszportu i uzupełnić pozostałe braki materialne we wniosku

11 marca 2019

Urząd po weryfikacji dokumentów wysyła zapytanie do Policji, ABW i Straży Granicznej

18 marca 2019

Jeden z organów informuje Urząd o konieczności przedłużenia postępowania wyjaśniającego do 60 dni.

15 kwietnia 2019

Urząd wysyła wezwanie do uzupełnienia przez Cudzoziemców braków materialnych wniosku, w tym niektórych aktualnych dokumentów (np. ubezpieczenie, potwierdzenie miejsca zamieszkania) w terminie 14 dni. Spodziewany termin wydania decyzji zostaje wskazany na 9 lipca 2019

9 maja 2019

Cudzoziemiec uzupełnia dokumenty w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania.

23 maja 2019

Dokumentacja w postępowaniu okazuje się niekompletna, cudzoziemiec nie złożył wszystkich wymaganych w danej okoliczności dokumentów lub niektóre dokumenty okazały się być nieaktualne. Urząd wysyła kolejne wezwanie do uzupełnienia przez Cudzoziemców braków materialnych wniosku. Spodziewany termin wydania decyzji zostaje wskazany na 9 września 2019

6 lipca 2019

Cudzoziemiec uzupełnia dokumenty w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania.

20 lipca 2019

Urząd wydaje decyzję, o czym Cudzoziemiec informowany jest w aplikacji do sprawdzania statusu sprawy online. Przygotowywana jest karta pobytu.

9 września 2019

Cudzoziemiec otrzymuje SMS z terminem odbioru karty pobytu i decyzji.

23 września 2019

 

Uwaga! Powyższe schematy są jedynie przykładami, w jaki sposób, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ustawy o cudzoziemcach, mogą być rozpatrywane 2 różne wnioski, złożone w tym samym dniu. Czas oczekiwania na zezwolenie był znacząco różny, co pokazuje jaką ważną rolę ma aktywna współpraca wnioskodawcy z urzędem i terminowe składanie kompletnej, aktualnej dokumentacji. Każdy wniosek rozpatrywany jest jednak indywidualnie i ostateczny termin wydania decyzji i poszczególnych czynności może być różny.

Podziel / Share
05.09.2018, Ilość wejść: 40647, Rejestr zmian
do góry