Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zezwolenia na pobyt-informacje

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY LUB REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE, ZASADY ICH PRZYJMOWANIA I UMAWIANIE WIZYT.

WAŻNE! Zmiana lokalizacji składania wniosków o udzielenie zezwoleń na POBYT STAŁY i REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE podczas umówionej wizyty.

 

Automatyczna infolinia: (22) 695-67-71 

Pobierz schemat: Kliknij 

 

 

Od 20 marca 2019 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej są przyjmowane podczas umówionych wizyt wyłącznie w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. KRUCZEJ 5/11 (wejście E).

Wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej będzie można składać wyłącznie przy ul. Kruczej 5/11 w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – wejście E. Osoby składające wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na podstawie posiadanej Karty Polaka będą mogły tam złożyć jednocześnie wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego.

W punkcie obsługi przy ul. Kruczej 5/11 możliwe jest złożenie podczas umówionej wizyty kompletnego wniosku wraz z odciskami palców. Wnioski podczas umówionej wizyty należy składać osobiście wraz z kompletem dokumentów . 

Dokumenty składane przy ul. Kruczej 5/11 będą weryfikowane na miejscu oraz potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pracownika Wydziału. Cudzoziemiec po złożeniu wniosku otrzyma login i hasło do sprawdzania statusu sprawy on-line. Jeśli wniosek nie będzie zawierał braków formalnych i zostanie złożony w okresie legalnego pobytu w Polsce, cudzoziemiec będzie mógł również uzyskać stempel w paszporcie.

W wypadku wystąpienia braków w dokumentacji, cudzoziemiec otrzyma  wezwanie wraz z terminem i instrukcją ich uzupełnienia. Braki w dokumentacji zgodnie z otrzymanym wezwaniem również należy uzupełnić w punkcie przy ul. Kruczej. W wypadku niezłożenia w terminie brakujących dokumentów, decyzja zostanie wydana na podstawie dostarczonych przez cudzoziemca materiałów.

W kalendarzu internetowym, po wskazaniu lokalizacji ,,Warszawa‘’ wybrać należy kolejkę:

S – wnioski o zezwolenie na pobyt stały oraz rezydenta długoterminowego UE.

Instrukcja obsługi kalendarza internetowego: Pobierz

Punkt przy ul. Kruczej 5/11 czynny jest: w poniedziałki w godzinach 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

 

 Rejestracja mailowa wizyty dla cudzoziemców składających wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE razem z członkami rodziny.

 

Cudzoziemiec, chcący złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały oraz rezydenta długoterminowego UE w jednym terminie razem z członkami swojej rodziny (również w sytuacji, kiedy będą składali oni wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie połączenia z rodziną) może umówić się na wizytę, wysyłając zgłoszenie na adres email: wniosekrodzina@mazowieckie.pl .

Zapisujemy małżeństwo i dzieci lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają. Zasady rejestracji mailowej podane są u dołu strony.

 

 

Przyjęte rozwiązania mają na celu usprawnienie procedur składania wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt i w konsekwencji na szybsze prowadzenie postępowań.


 

Wypełnij elektronicznie i wydrukuj wniosek o pobyt - KLIKNIJ (czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE)

(uwaga! wypełnienie wniosku elektronicznie, nie jest jednoznaczne ze złożeniem go on-line)


Uwaga!

 • wybór niewłaściwej kolejki w kalendarzu będzie skutkować odmową przyjęcia wniosku podczas umówionej wizyty;
 • w związku z wprowadzonymi zmianami, nie będzie możliwe  zapisywanie się na składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE w delegaturze MUW w Radomiu oraz w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie;
 • w wypadku wizyt w celu złożenia wniosków, umawianych za pośrednictwem maila wniosekrodzina@mazowieckie.pl , informacje na temat czasu i miejsca składania wniosków podane zostaną w mailu wysłanym przez Urząd;
 • PROSIMY O NIEKIEROWANIE KORESPONDENCJI POCZTOWEJ NA ADRES PUNKTU NA UL. KRUCZEJ! Listy z dodatkowymi dokumentami należy wysyłać do siedziby Wydziału na ul. Marszałkowskiej 3/5;

Przypominamy, że złożenie kompletnego wniosku podczas umówionej wizyty oraz dołączenie wszystkich wymaganych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

Urząd w kalendarzu internetowym udostępnia ilość miejsc na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE w ilości wystarczającej dla obsłużenia wszystkich cudzoziemców. Ponieważ jednak miejsca są udostępniane na 21 dni do przodu, warto z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem zacząć szukać terminu wizyty.

 

 

Inne sposoby złożenia wniosku:

 

PRZYPOMINAMY, ŻE ZŁOŻENIE WNIOSKU BEZ UMÓWIONEJ WIZYTY, PRZEZ BIURO PODAWCZE LUB POCZTĄ, ZNACZĄCO WYDŁUŻA OKRES POSTĘPOWANIA I OCZEKIWANIA NA WYDANIE DECYZJI!

 

 

​ Za pośrednictwem biura podawczego, w delegaturze lub pocztą

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt można złożyć  bez umawiania, za pośrednictwem poczty albo  biura podawczego w siedzibie Wydziału lub w delegaturze. Jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia wniosku w Urzędzie lub datę stempla pocztowego. Przy składaniu w ten sposób wniosku nie są pobierane odciski palców, a składane dokumenty nie są weryfikowane za zgodność z oryginałem.  Nie ma również wówczas możliwości wbicia stempla w paszporcie, potwierdzającego złożenie wniosku.

Postępowanie wszczynane jest  dopiero po uzupełnieniu braków formalnych we wniosku, zgodnie z wezwaniem wysłanym przez Urząd. Czas oczekiwania na pierwsze wezwanie zależy od ilości wniosków oczekujących na rejestrację i może wynosić od kilku do kilkunastu tygodni. Wydłuża to również czas oczekiwania na podjęcie decyzji w sprawie. Szczegóły u dołu strony.

 

 

POUCZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW

 

ZASADY REJESTRACJI WIZYT W KALENDARZU INTERNETOWYM

 

 • Osoby korzystające z kalendarza zobowiązane są zapoznać się z regulaminami kolejek i zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zaakceptować je.
 • Osoba zapisane w systemie internetowej rezerwacji powinna stawić się co najmniej 10 min przed planowaną wizytą i podejść przed wskazane stanowisko. Spóźnienie powyżej 5 min może skutkować odmową przyjęcia dokumentów w Urzędzie.
 • Po dokonaniu rezerwacji internetowej nie ma możliwości zamiany osoby zapisanej. W celu odwołania wizyty należy wysłać wiadomość na adresy internetowe podane na stronie kalendarza.
 • Podanie niepełnych danych w formularzu, danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował usunięciem rezerwacji lub kategoryczną odmową przyjęcia wniosku.
 • Osoby stawiające się w Urzędzie na umówionych wizytach nie muszą pobierać żadnych dodatkowych numerków z biletomatu, potwierdzeniem wizyty jest wydruk numerka ze strony kalendarza lub maila potwierdzającego.

W związku z licznymi błędami w wypełnianiu kalendarza internetowego poniżej przedstawiamy objaśnienia dla poszczególnych rubryk.

PAMIĘTAJ WSZYSTKIE RUBRYKI MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE.

 • IMIĘ (IMIONA)  - musisz wpisać zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • NAZWISKO - musisz wpisać zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • DATA URODZENIA - musisz wpisać zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • OBYWATELSTWO - musisz wpisać zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • POBYT W POLSCE NA PODSTAWIE - musisz wybrać rodzaj tytułu pobytowego zgodnego ze stanem faktycznym, na którym cudzoziemiec przebywa w Polsce.
 • JEŚLI WYBRANO INNE -  musisz wpisać: pobyt nielegalny pobyt w ruchu bezwizowym lub - w przypadku, gdy wniosek jest składany w celu połączenia z rodziną i cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP - należy wpisać: wniosek dotyczy cudzoziemca, który przebywa za granicą.
 • SERIA I NUMER TYTUŁU POBYTOWEGO: musisz wpisać poprawnie  serię i numer karty pobytu, wizy wydanej przez władze RP lub innego państwa Schengen, jeśli cudzoziemiec przebywa w ruchu bezwizowym, nielegalnie lub za granicą, a wniosek jest składany w celu połączenia z rodziną - należy wpisać serię i numer paszportu lub dokumentu podróży - z zaznaczeniem, że jest to paszport.
 • WYDANY PRZEZ: dotyczy tytułu pobytowego - należy wpisać: organ wydający wizę/kartę, lub - w przypadku paszportu - organ wydający paszport.
 • IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE: musisz wpisać imię i nazwisko pełnomocnika występującego w sprawie wnioskodawcy, jeśli nie występuje pełnomocnik - należy wpisać ,,nie dotyczy”.
 • NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO: musisz wpisać numer telefonu kontaktowego cudzoziemca lub pełnomocnika.
 • RODZAJ SKŁADANEGO WNIOSKU: musisz wybrać właściwy wniosek.
 • POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ JEGO AKCEPTACJĘ: przed akceptacją musisz zapoznać się z regulaminem rezerwacji internetowych dostępnym na stronie internetowej urzędu. Brak akceptacji regulaminu będzie skutkować usunięciem rezerwacji.

 

 ​ZASADY REJESTRACJI MAILOWEJ

 

 • W treści maila musisz podać dane dotyczące osób objętych wnioskami: imię i nazwisko cudzoziemca, numer paszportu cudzoziemca, posiadany obecnie tytuł pobytowy (wiza wydana przez władze polskie, polska karta pobytu, wiza wydana przez inne państwo Schengen, ruch bezwizowy, pobyt nielegalny), data legalnego pobytu cudzoziemca.  Ponadto musisz podać imiona i nazwiska członków rodziny cudzoziemca, dla których będą składane wnioski, ich numery paszportów i daty ich legalnego pobytu. Dodatkowo podaj swój numer telefonu kontaktowy i imię i nazwisko pełnomocnika.
 • W ciągu 3 dni roboczych otrzymasz na swój adres mailowy informację o wolnym dostępnym w Urzędzie terminie na złożenie wniosków.
 • O kolejności zapisów decyduje data legalnego pobytu, która jest weryfikowana przez pracowników podczas składania wniosku.
 • Prosimy o rzetelne podawanie danych zgodnych ze stanem faktycznym. Niepełne dane uniemożliwiają zapisanie cudzoziemca. Urząd zastrzega możliwość odmowy przyjęcia wniosków od cudzoziemców, którzy podali nieprawdziwe dane podczas zapisu. Nie ma możliwości zmiany osoby zapisanej.
 • Osoba zapisane w systemie internetowej rezerwacji powinna stawić się co najmniej 10 min przed planowaną wizytą i podejść przed wskazane stanowisko. Spóźnienie powyżej 5 min może skutkować odmową przyjęcia dokumentów w Urzędzie. Osoby stawiające się w Urzędzie na umówionych wizytach nie muszą pobierać żadnych dodatkowych numerków z biletomatu, potwierdzeniem wizyty jest wydruk maila potwierdzającego.

 

 ​SKŁADANIE WNIOSKÓW INACZEJ NIŻ PODCZAS UMÓWIONEJ WIZYTY 

 (PRZEZ BIURO PODAWCZE LUB POCZTĄ)

 

 • Twój wniosek NIE JEST KOMPLETNY, jest obarczony brakami formalnymi, które uniemożliwiają rozpoczęcie postępowania (np. okazanie oryginału paszportu).
 • Przygotuj się na dłuższy okres oczekiwania na rejestrację i wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (około 2-3 miesięcy, czas oczekiwania na pierwsze wezwanie może zależeć od ilości złożonych wniosków)
 • O numerze sprawy dowiesz się poprzez sms, a login i hasło do elektronicznego sprawdzania statusu sprawy otrzymasz wraz z pierwszym wezwaniem
 • Barki formalne, do których uzupełnienia będziesz wezwany, należy złożyć w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania, w przeciwnym razie twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
 • Jeśli złożysz braki formalne, są one analizowane pod kątem prawidłowości złożonych dokumentów jak i terminu ich złożenia, co wiąże się z oczekiwaniem na zwrotne potwierdzenie odbioru lub wszczęciem procedury reklamacyjnej – ten etap zajmuje kolejne 2 miesiące.
 • Dopiero po weryfikacji formalnej, sprawa może zostać rozpatrzona merytorycznie.
 • Po wysłaniu zapytania do organów opiniujących (Straży Granicznej, Policji, ABW), wyznaczany jest termin rozstrzygnięcia sprawy i wystawiane jest wezwanie do uzupełniania dokumentów. Opiniowanie trwa 30 dni i może zostać przedłużone do 60 dni.
 • Złożenie kompletu dokumentów pozwala na szybsze procedowanie wniosku,
 • Zasady uzupełniania dokumentów podane są w zakładce ZASADY UZUPEŁNIANIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW W TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY LUB REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE (link)

 

 STEMPLE W PASZPORCIE

 

 • Zgodnie z art. 108 ustawy o cudzoziemcach, stampilę w paszporcie umieszcza się, gdy są spełnione łącznie dwie przesłanki: wniosek został złożony w terminie przewidzianym ustawą, tj. do ostatniego dnia legalnego pobytu i nie zawiera braków formalnych lub braki te zostały uzupełnione w terminie. 
 • Stampilę można uzyskać w momencie osobistego złożenia wniosku, niezależnie od tego, czy cudzoziemiec posiada ważną kartę pobytu czy wizę, pod warunkiem, że można bezsprzecznie ustalić, że wniosek został złożony podczas legalnego pobytu cudzoziemca (wiąże się to m.in. z prawidłowym odczytem stempli przekroczenia granicy, ustaleniem czy wiza nie jest podrobiona, ustaleniem, czy cudzoziemiec może przebywać w Polsce na podstawie dokumentu wydanego przez inne państwo Schengen etc.). Stampili w paszporcie, pomimo osobistego złożenia wniosku, NIE UZYSKAJĄ OSOBY, KTÓRE SKŁADAJĄ WNIOSEK W TRAKCIE NIELEGALNEGO POBYTU.
 • Osoby, które złożyły wniosek za pośrednictwem poczty, w kancelarii lub na biurze podawczym, mogą uzyskać stampilę w paszporcie dopiero po zakończeniu weryfikacji formalnej wniosku (PRAWIDŁOWOŚĆ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW ORAZ TERMINU ICH ZŁOŻENIA- PATRZ WYŻEJ), gdy sprawa jest rozpatrywana pod względem merytorycznym, pod warunkiem, że można bezsprzecznie ustalić, że wniosek został złożony podczas legalnego pobytu cudzoziemca (wiąże się to m.in. z prawidłowym odczytem stempli przekroczenia granicy, ustaleniem czy wiza nie jest podrobiona, ustaleniem, czy cudzoziemiec może przebywać w Polsce na podstawie dokumentu wydanego przez inne państwo Schengen etc.).
 • Uwaga! STAMPILA POTAWIERDZA ZŁOŻENIE WNIOSKU O POBYT CZASOWY, STAŁY LUB REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO, natomiast NIE UPRAWNIA  do podróżowania po strefie Schengen. Na podstawie stampili można opuścić terytorium RP do państwa trzeciego, powrót do Polski w takiej sytuacji będzie możliwy dopiero po uzyskaniu stosownej wizy lub w ramach ruchu bezwizowego, jeśli państwo obywatelstwa cudzoziemca zostało objęte ruchem bezwizowym. Szczegółowych informacji na temat zasad przekraczania granic może udzielić Straż Graniczna.
 • Dla osób, które nie uzyskały stempla w chwili składania wniosku, jego wstawienie do paszportu będzie możliwe jedynie po dokonaniu rezerwacji wizyty za pośrednictwem kalendarza internetowego poprzez link w aplikacji do śledzenia statusu sprawy https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWsc/pl, po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów i udostępnieniu takiej możliwości przez Urząd.

 

Wypełnij elektronicznie i wydrukuj wniosek o pobyt - KLIKNIJ (czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE)

(uwaga! wypełnienie wniosku elektronicznie, nie jest jednoznaczne ze złożeniem go on-line)

Podziel / Share
26.02.2019, Ilość wejść: 23571, Rejestr zmian
do góry