Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zezwolenia na pobyt-informacje

ZASADY UZUPEŁNIANIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW W TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY LUB REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

Nowe zasady uzupełniania dokumentów w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE dla wniosków składanych w punkcie przy ul. Kruczej 5/11. *

Pobierz schemat: Kliknij 

 

Dokumenty w toczących się postępowaniach należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymywanych z Urzędu wezwań, na zasadach i w terminach w nich podanych. Prosimy o dokładne zapoznawanie się z treścią otrzymywanych z Urzędu pism. 

PROSIMY O NIEKIEROWANIE KORESPONDENCJI POCZTOWEJ NA ADRES PUNKTU NA UL. KRUCZEJ! Listy z dodatkowymi dokumentami należy wysyłać do siedziby Wydziału na ul. Marszałkowskiej 3/5;

 

UZUPEŁNIANIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU

 

  • W wypadku złożenie podczas umówionej wizyty w punkcie przy ul. Kruczej 5/11 niekompletnego wniosku, zawierającego braki formalne (np. kserokopia paszportu wraz z oryginałem do wglądu, uzupełnienie wniosku we wskazanych częściach, osobiste stawiennictwo) , cudzoziemcowi wręcza się wezwanie do ich uzupełnienia.  

Braki formalne należy uzupełnić zgodnie z otrzymanym wezwanie w terminie 7 dni wyłącznie w punkcie przy ul. Kruczej 5/11, okazując otrzymane pismo.

W wypadku nieuzupełnienia we wskazanym terminie wszystkich wymaganych dokumentów bądź uzupełnienia w sposób nieprawidłowy, wniosek może zostać pozostawiony bez rozpoznania*.

Nie ma możliwości uzupełnienia braków formalnych dla wniosków złożonych w punkcie przy ul. Kruczej, pobierając bilet z literą „C” w siedzibie WSC przy ul. Marszałkowskiej 3/5.

 

UZUPEŁNIANIE BRAKÓW MATERIALNYCH WNIOSKU

 

  • W wypadku złożenie podczas umówionej wizyty w punkcie przy ul. Kruczej 5/11 wniosku, zawierającego braki materialne (np. akt urodzenia, dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie) , cudzoziemcowi wręcza się wezwanie do ich uzupełnienia. 

Braki materialne należy uzupełnić zgodnie z otrzymanym wezwaniem w wyznaczonym terminie wyłącznie w punkcie przy ul. Kruczej 5/11, okazując otrzymane pismo.

Kopie dokumentów mogą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem wyłącznie podczas składania dokumentów w wyznaczonym terminie.

W wypadku nieuzupełnienia we wskazanym terminie wszystkich wymaganych dokumentów bądź uzupełnienia w sposób nieprawidłowy, decyzja zostanie wydana w oparciu o wcześniej złożone dokumenty.

 

UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW W TOKU POSTĘPOWANIA

 

  • W trakcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pobyt Urząd może wzywać Cudzoziemca do uzupełnienia dodatkowych dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia okoliczności wskazanych we wniosku.

Dokumenty powinny zostać złożone w terminie i na zasadach wskazanych w piśmie. W wypadku niezłożenia wymaganych dokumentów, decyzja zostanie wydana w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

 

  • Dodatkowe dokumenty bez wezwania (np. informację o zmianie adresu do korespondencji) mogą być składane za pośrednictwem Biura Podawczego Wydziału przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie (parter, stanowisko 8, po pobraniu biletu z literą ,,A”), przesłane za pośrednictwem poczty lub przez Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności.

 

*UWAGA!

 

Uzupełnianie dokumentów w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE dla wniosków złożonych podczas umówionej wizyt PRZED 20 marca 2019 r. w Warszawie lub w Radomiu, albo bez umawiania wizyty, pocztą lub przez Biuro Podawcze, odbywa się na dotychczasowych zasadach: Kliknij.

 

PRZYPOMINAMY, ŻE ZŁOŻENIE WNIOSKU BEZ UMÓWIONEJ WIZYTY, PRZEZ BIURO PODAWCZE LUB POCZTĄ, ZNACZĄCO WYDŁUŻA OKRES POSTĘPOWANIA I OCZEKIWANIA NA WYDANIE DECYZJI!

 

WZORY NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH PISM W SPRAWACH O WYDANIE ZEZWOLENIA NA POBYT: KLIKNIJ

 

PAMIĘTAJ!
 

  • W postępowaniu administracyjnym kopia dokumentu nie stanowi dowodu, należy przedstawiać oryginały dokumentów lub kopie poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.
  • Wyłącznie na umówionej wizycie kopie składanych dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu. 
Podziel / Share
26.02.2019, Ilość wejść: 6056, Rejestr zmian
do góry