Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zezwolenie na pobyt stały

Warunki, które muszę spełnić

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;
 • zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • w przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność;
 • dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach, odpowiednio uwierzytelnionych kserokopiach lub w kserokopiach wraz z oryginałami do wglądu;
 • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 

ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

 

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona sprawa, gdy:

 • przy składaniu wniosku nie złożysz odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu lub  nie stawisz się na ich złożenie w wyznaczonym terminie

Zobacz: ZASADY UZUPEŁNIANIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW W TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH: Kliknij.

 • w dniu złożenia wniosku przebywasz w Polsce na podstawie następujących tytułów pobytowych:

   zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

   wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

   zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.
 • jesteś zatrzymana/-y, umieszczona/-y w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec Ciebie środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju;
 • odbywasz karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowana/-y;
 • zostałaś/-eś zobowiązana/-y do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu;
 • jesteś obowiązana/-y opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen, wizy krajowej, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, odmowie, umorzeniu lub pozbawieniu nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, cofnięciu zgody na pobyt tolerowany – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została doręczona;
 • przebywasz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

STEMPEL W PASZPORCIE

 

 • Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku;
 • Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stanie się ostateczna;
 • Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym;
 • Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosku i odnośnie uzyskiwania stempla dostępne są na stronie MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O LEGALIZACJĘ POBYTU, ZASADY ICH PRZYJMOWANIA I UMAWIANIE WIZYT: Kliknij. 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

O polskim pochodzeniu

 

Do ustalenia polskiego pochodzenia osoby, stosuje się przepisy art. 5 ust. 1 oraz odpowiednio przepisy art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858).

Za osobę polskiego pochodzenia zostaniesz uznana/-y, jeśli deklarujesz narodowość polską i spełniasz łącznie następujące warunki:

 • co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
 • wykażesz swój związek z polskością.

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie polskiego pochodzenia mogą być dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące Ciebie lub Twoich rodziców, dziadków lub pradziadków, w szczególności:

 • polskie dokumenty tożsamości,
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisu albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

UWAGA: składając oryginały dokumentów nie zapomnij dołączyć również ich kserokopii. 

Oryginały dokumentów złożone bez ich kserokopii są załączane do akt sprawy jako materiał dowodowy I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI ! 

 

Utrata ważności Karty Polaka

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2007r. Nr 180, poz. 1280 z późn. zm.) Karta Polaka traci ważność z chwilą nabycia obywatelstwa polskiego albo uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

O zezwoleniu na pobyt stały dla małżonka obywatela polskiego:

 

Jeżeli jesteś małżonkiem obywatela polskiego i chcesz otrzymać zezwolenie na pobyt stały, musisz spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata  przed dniem, w którym został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz
 • bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywać nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

PRZYKŁAD I : 

 Cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt czasowy wydane ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim ważne przez okres 2 lat (od 22.09.2015 do 21.09.2017),

  2 lata pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim mija w dniu 21.09.2017 r.

  wniosek o pobyt stały należy złożyć dokładnie w dniu 21.09.2017 r.  

PRZYKŁAD II : 

  Cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt czasowy wydane ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim ważne przez okres 3 lat (od 22.09.2015 r. do 21.09.2018 r.),  lub kolejne zezwolenie na pobyt czasowy wydane ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim (pierwsze od 23.09.2015 r. do 21.09.2016 r., kolejne od 01.10.2016 r. do 30.09.2019 r., a wniosek o udzielenie drugiego zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie trwania pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy tj. do dnia 21.09.2016 r.)

  2 lata pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim mija w dniu 22.09.2017 r. 

  wniosek o pobyt stały należy złożyć najwcześniej w dniu 22.09.2017 r.  

 

WYMAGANIA ODNOŚNIE DŁUGOŚCI POBYTU

 

Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia zezwolenia na pobyt stały, chyba że przerwa była spowodowana:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego  siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • towarzyszeniem cudzoziemcowi, wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko;
 • szczególną sytuacją osobistą wymagająca obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy;
 • wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.
   

 

OBOWIĄZEK OPUSZCZENIA POLSKI PO ODMOWIE, UMORZENIU ALBO COFNIĘCIU ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY

 • Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały, decyzja o umorzeniu postępowania w ww. sprawie lub decyzja o cofnięciu posiadanego przez niego zezwolenia stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona, chyba że uprawniony jest on do dalszego pobytu na terytorium Polski na innej podstawie.

 

 

COFNIĘCIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY

 

Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na pobyt stały, jeżeli:

 1) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub

2) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) w postępowaniu w sprawie udzielenia mu tego zezwolenia:

a) złożył on wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub

b) zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego, lub

4) został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności, lub

5) opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat.

Zezwolenie na pobyt stały, którego podstawą było pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim, można cofnąć, jeżeli cudzoziemiec rozwiódł się w ciągu 2 lat od dnia, w którym udzielono mu zezwolenia na pobyt stały.

Uwaga: Zezwolenie na pobyt stały udzielone cudzoziemcowi polskiego pochodzenia zamierzającemu osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe cofa się w przypadkach, o których mowa w punkcie 1, 3 lub 5;

Zezwolenie na pobyt stały udzielone cudzoziemcowi posiadającemu azyl cofa się w przypadku pozbawienia go azylu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zezwolenie na pobyt stały wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego.

 

Podziel / Share
02.04.2014, Ilość wejść: 47582, Rejestr zmian
do góry