Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zezwolenie na pobyt stały

Najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy mogę składać wniosek o zezwolenie na pobyt stały, jeśli jestem małżonkiem obywatela RP?

Po pierwsze bezpośrednio przed złożeniem wniosku należy przebywać w związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata.

Po drugie przed dniem złożenia wniosku należy przebywać w Polsce co najmniej 2 lata na podstawie jednego z tytułów pobytowych: 

- zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim (art. 158 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach)

- w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy

- w związku z uzyskaniem ochrony uzupełniającej

- w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Należy pamiętać również, że wymagany 2 letni pobyt w Polsce powinien być nieprzerwany. 

 

2. Pracuję i mieszkam w Polsce już 5 lat, czy mogę składać wniosek o zezwolenie na pobyt stały?

Nie.  W takim przypadku mógłby Pan złożyć wniosek o pobyt rezydenta długoterminowego UE. Należy jednakże pamiętać o spełnianiu również innych przesłanek niezbędnych do udzielenia tego zezwolenia. Zasady wnioskowania o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE opisane są na stronie: Kliknij. 

 

3. Jakie dokumenty mogą potwierdzić polskie pochodzenie? 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o repatriacji, dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków. Dowodami mogą być również inne dokumenty, a w szczególności o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej, potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie. 
 

4. Jakie dokumenty mogą potwierdzić zamiar pozostania w Polsce posiadacza Karty Polaka?

Do wniosku o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka należy załączyć dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe, np.:


- dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w Polsce, np. umowę o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, umowę zlecenia wraz z wystawionymi do niej rachunkami, umowę o dzieło - obowiązujące aktualnie i w dłuższej perspektywie w przyszłości;
- dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP, np. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- dokumenty potwierdzające założenie spółki na terenie RP, np. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- dokumenty potwierdzające podjęcie nauki w Polsce, np. aktualne zaświadczenie z uczelni;
- kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP lub aktualnej karty pobytu czasowego;
- akty własności lokali na terytorium RP;
- dowody zamieszkania w Polce na stałe członków rodziny (małżonka, rodziców, dzieci), np. kopię decyzji o zezwoleniu na pobyt stały, kopię kary pobytu, kopię dowodu osobistego wraz z dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo, np. akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem na język polski, akt urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski;
- w przypadku dzieci w wieku szkolnym, do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki na terytorium RP, np. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.

Podziel / Share
19.09.2018, Ilość wejść: 7987, Rejestr zmian
do góry