Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert w ramach nowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

W dniu 11 stycznia 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała nowy program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym..

Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. Nową kwestią w tym obszarze, której nie uwzględniał dotychczasowy Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, jest inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy socjalnej z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.

W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły wraz z celami szczegółowymi:

  • MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności poprzez prowadzenie działań profilaktycznych;

  • MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;

  • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów (dotyczy: ogrzewalni, noclegowni i schronisk – w rozumieniu art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);

  • MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Na wsparcie finansowe projektów realizujących cele Programu w 2018 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dysponuje kwotą w wysokości 6 mln zł.

Ze względu na obecną sytuację na rynku pracy w Polsce, edycja 2018 Programu będzie koncentrowała się głównie na wsparciu finansowym działań w ramach Modułu II, czyli aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.

O dofinansowanie projektów w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, czyli organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego).

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dopiskiem Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym, w terminie do dnia 7 lutego 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Adres do korespondencji:

Wydział Polityki Społecznej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym/

 

Osoby do kontaktu:
1) Mirosław Czaplicki – 29 746 62 28,
2) Elżbieta Szczykutowicz – 22 695 71 23.

 

Załączniki:

  1. Program pomocy osobom bezdomnym.
  2. Ogłoszenie MRPiPS o otwartym konkursie ofert.
  3. Oświadczenie – tytuł prawny do nieruchomości.
  4. Oświadczenie o charakterze prowadzonej placówki udzielającej wsparcia osobom bezdomnym.
  5. Oświadczenie że placówka nie zmieni sposobu użytkowania i nie zostanie zbyta w ciągu 5 lat.
Podziel / Share
18.01.2018, Ilość wejść: 858, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry