Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Organizacje pozarządowe

OTWARTY KONKURS OFERT w ramach nowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019

W dniu 4 grudnia 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała nową wersję programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.
Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.

W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły wraz z celami szczegółowymi:

  • MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;

  • MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;

  • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów W ramach Modułu III promowane i preferowane będą następujące działania:
1) przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych,
2) adaptacja pomieszczeń w istniejących placówkach dla osób bezdomnych,
3) zakup nowego wyposażenia do placówek, które będzie służyć podniesieniu ich standardu;

  • MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.


Na wsparcie finansowe projektów realizujących cele Programu w 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dysponuje kwotą w wysokości 6 mln zł.
Ze względu na obecną sytuację na rynku pracy w Polsce, edycja 2019 Programu będzie koncentrowała się głównie na wsparciu finansowym działań w ramach Modułu II, czyli aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.


O dofinansowanie projektów w ramach Programu mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy osobom bezdomnym.


Ofertę w postaci papierowej wraz z załącznikami wymienionymi w części IV ogłoszenia, (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć ofertę w powyższym terminie osobiście.
Adres do korespondencji:
Wydział Polityki Społecznej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura –
Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, 07-410
Ostrołęka.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnymedycja-2019


W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu, należy kontaktować się z pracownikami Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej: Panią Iwoną Rogozińską, pod numerem telefonu:
(22) 661-12-56 lub z Panią Kamilą Sodo pod numerem telefonu: (22) 661-14-83.
Osoby do kontaktu w wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie:
1) Mirosław Czaplicki – 29 746 62 28,
2) Hanna Młynarczyk – 29 746 62 21,
3) Elżbieta Szczykutowicz – 22 695 71 23.
Załączniki:
1. Program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.
2. Ogłoszenie MRPiPS o otwartym konkursie ofert.
3. Oświadczenie o charakterze prowadzonej placówki udzielającej wsparcia osobom
bezdomnym.

4. Oświadczenie – tytuł prawny do nieruchomości.
5. Oświadczenie że placówka nie zmieni sposobu użytkowania i nie zostanie zbyta w ciągu 5 lat.

Podziel / Share
19.12.2018, Ilość wejść: 290, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry