Pomoc dla niepełnosprawnych

Senior+ edycja 2018

Program Senior + edycja 2018

W dniu 28.11.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2018.

Główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+” to zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych.

Na realizację programu w 2018 roku zaplanowano kwotę – 80 mln złotych. 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”), a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wyniesie miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie „Senior+”.

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem „Konkurs Senior + edycja 2018”, w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior--na-lata-2015-2020-edycja-w-2018-/

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej MRPIPS udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn, śr, pt w godz 9:00-12:00, pod nr tel: (022) 661 18 47. 

Informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udzielają pracownicy Oddziału Programów i Projektów Wydziału Polityki Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 pod nr tel: (022) 695 71 90, (022) 695 71 82.

 

Podziel / Share
04.12.2017, Ilość wejść: 2952, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry