Pomoc dla niepełnosprawnych

Senior+ edycja 2018

Program Senior + edycja 2018 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W dniu 01.03.2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniający nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2018.

Główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+” to zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych.

Wysokość środków w ramach dodatkowego naboru planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 25 631 748,54 zł.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”), a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wyniesie miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie „Senior+”.

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem „Konkurs Senior + edycja 2018” w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa lub złożyć osobiście.

Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady ubiegania się o środki znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/politykasenioralna/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach programuwieloletniego-senior--na-lata-2015-2020-edycja-w-2018-/ oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/program-senior/senior-edycja-2018.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn, śr, pt w godz 9:00-12:00, pod nr tel: (022) 661 18 47. Informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udzielają pracownicy Oddziału Programów i Projektów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 pod nr tel: (022) 695 71 90, (022) 695 71 82.

 

Podziel / Share
02.03.2018, Ilość wejść: 1130, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry