Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Aktualności

Zasady finansowania realizacji programów oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 wprowadzony Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w punkcie 3.4. wskazał programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie jako element systemu oddziaływań ukierunkowanych na zmianę zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jest to kolejny kierunek oddziaływań wobec sprawców przemocy, obok realizowanych przez powiaty, programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie o jakich mowa w art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390).

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jako realizatora zadania polegającego na opracowaniu i realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie wskazał jednostki samorządu terytorialnego – szczebla gminnego oraz powiatowego we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie środki na realizację zadania poczynając od 2017 roku zapewnia budżet państwa. W związku z powyższym Wojewoda przekazuje jednostce samorządu terytorialnego, której zlecono realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, środki finansowe na jego realizację w danym roku kalendarzowym.

Wysokość przyznanych jednostce samorządu terytorialnego środków jest uzależniona od:

 • wysokości środków znajdujących się w budżecie Wojewody, przeznaczonych na realizację tego zadania w danym roku kalendarzowym,
 • liczby wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • liczby odbiorców programu, określonych w złożonym wniosku,
 • jakości złożonych ofert oraz wysokości przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Kalkulując koszt realizacji zadania, należy pamiętać, że zgodnie z założeniami „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” , koszt realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla jednej osoby stosującej przemoc wynosi nie więcej niż 846 zł rocznie.

Jednostka samorządu terytorialnego, ubiegająca się o środki na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zobowiązana jest do złożenia oferty zawierającej:

1. Rzetelną diagnozę potrzeb w tym zakresie,  w tym odniesienie do powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

2. Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, opracowany przez jednostkę ubiegającą się o dofinansowanie zadania, przy założeniu że podstawowym celem Programu jest zatrzymanie przemocy w rodzinach osób uczestniczących w Programie. Program może wykorzystywać różne formy oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych. Czas programu zależny będzie od przyjętych metod pracy oraz form zajęć jednak powinien być nie krótszy niż 25 godzin zajęć. Wskazanym byłoby, aby odbiorcami programu psychologiczno-terapeutycznego były osoby, które wcześniej ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, czego efektem może być utrwalenie zmian postaw i zachowań nabytych w trakcie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

3. Nazwę i dane teleadresowe jednostki samorządu terytorialnego ubiegającego się o dofinansowanie.

4. Nazwę i dane teleadresowe podmiotu realizującego zadanie.

5. Wskazanie czy realizacja programu zakłada jakąś formę współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6. Wskazanie miejsca realizacji zadania.

7. Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych osób prowadzących zajęcia.

8. Czas trwania Programu, z podaniem miesięcy, w których będą realizowane.

9. Ogólny koszt realizacji zadania w danym roku kalendarzowym z podziałem na rodzaje wydatków.

10. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, sporządzoną według wzoru:

liczba osób x koszt realizacji (przy założeniu, iż koszt realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla jednej osoby stosującej przemoc wynosi nie więcej niż 846 zł rocznie),

11. Opis zakładanych rezultatów oraz sposobów ewaluacji i monitorowania stanu jego wykonania i jego efektów.

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego realizację programu.

Oferty powinny zawierać:

 • wypełniony wniosek o środki na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – załącznik Nr 1,
 • program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • pismo dotyczące terminów przekazywania środków na realizację zadania,
 • powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W przypadku przyznania przez Wojewodę środków finansowych na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do:

 • prowadzenia dokumentacji umożliwiającej dokonanie oceny realizacji zadania,
 • przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdania merytorycznego z wykonywanego zadania w terminie do 15 dni od dnia zakończenia danej edycji programu według załączonych wzorów, 
 • przekazywania co kwartał (do 10 dnia w pierwszym miesiącu następnego kwartału) Wojewodzie Mazowieckiemu pisemnej informacji o stanie realizacji zadania według załączonego wzoru,
 • zwrotu Wojewodzie Mazowieckiemu niewykorzystanych środków w terminie 15 dni od zakończenia realizacji programu,
 •  zwrotu środków w razie stwierdzenia, w ramach sprawowanego przez Wojewodę nadzoru, niewłaściwego ich wykorzystania,
 • ostatecznego rozliczenia, według wzoru, wykonania zadania do dnia 15 stycznia następnego roku.

Wojewoda zastrzega sobie prawo do bieżącego kontrolowania wykorzystania środków przekazanych na realizację programów psychologiczno-terepeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz do wglądu w dokumentację związaną z jego realizacją.

Podziel / Share
28.11.2016, Ilość wejść: 1669, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy
do góry