Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Aktualności

Zasady finansowania realizacji programów oddziaływań korekcyjno –edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390) opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat. Środki na realizację zadania, w myśl art. 6 ust. 5 powołanej wyżej ustawy, zapewnia budżet państwa.

 

Programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie opracowywane i realizowane są w oparciu o:

- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259),

-  „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

 

Wojewoda przekazuje jednostce samorządu terytorialnego, realizującej program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, lub zlecającej jego prowadzenie, środki na jego realizację w danym roku kalendarzowym.

 

Wysokość przyznanych powiatowi środków jest uzależniona od:

- wysokości środków znajdujących się w budżecie Wojewody, przeznaczonych na realizację tego zadania w danym roku kalendarzowym,

- liczby wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- liczby odbiorców programu, określonych w złożonym wniosku,

- jakości złożonych ofert oraz wysokości przewidywanych kosztów realizacji zadania.

 

Kalkulując koszt realizacji zadania, należy pamiętać, że zgodnie z założeniami „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”, koszt realizacji programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla jednej osoby stosującej przemoc wynosi nie więcej niż 846 zł rocznie.


Jednostka samorządu terytorialnego, ubiegająca się o środki na realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zobowiązana jest do złożenia oferty zawierającej:

1. Rzetelną diagnozę potrzeb w tym zakresie, w tym odniesienie do powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2. Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc                           w rodzinie, opracowany przez jednostkę ubiegającą się o dofinansowanie zadania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Ramowym programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” opracowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na mocy art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy (Ramowy Program znajduje się na oficjalnej stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl w zakładce Programy - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Akty prawne i inne dokumenty). Czas programu zależny będzie od przyjętych metod pracy oraz form zajęć jednak powinien być nie krótszy niż 60 godzin zajęć.

3. Nazwę i dane teleadresowe jednostki samorządu terytorialnego ubiegającego się o dofinansowanie.
4. Nazwę i dane teleadresowe podmiotu realizującego zadanie.

5. Wskazanie miejsca realizacji zadania.

6. Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych osób prowadzących zajęcia.

7. Liczbę edycji programu, jaka będzie realizowana w danym roku kalendarzowym.

8. Czas trwania każdej edycji programu, z podaniem miesięcy, w których będą realizowane.

9. Ogólny koszt realizacji zadania w danym roku kalendarzowym z podziałem na rodzaje wydatków.

10. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, sporządzoną oddzielnie dla każdej edycji programu według wzoru:

liczba osób x koszt realizacji (przy założeniu, iż koszt realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla jednej osoby stosującej przemoc wynosi nie więcej niż 846 zł rocznie),

11. Opis zakładanych rezultatów oraz sposobów ewaluacji i monitorowania stanu jego wykonania i jego efektów.

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego realizację programu.


Oferty powinny zawierać:

- wypełniony wniosek o środki na realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – załącznik Nr 1,

- program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

- pismo dotyczące terminów przekazywania środków na realizację zadania,

- powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

 

W przypadku przyznania przez Wojewodę środków finansowych na realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do:

- prowadzenia dokumentacji umożliwiającej dokonanie oceny realizacji zadania,

- przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdania merytorycznego z wykonywanego zadania w terminie do 15 dni od dnia zakończenia danej edycji programu według załączonych wzorów, 

- przekazywania co kwartał (do 10 dnia w pierwszym miesiącu następnego kwartału) Wojewodzie Mazowieckiemu pisemnej informacji o stanie realizacji zadania według załączonego wzoru,

- zwrotu Wojewodzie Mazowieckiemu niewykorzystanych środków w terminie 15 dni od zakończenia realizacji programu,

- zwrotu środków w razie stwierdzenia, w ramach sprawowanego przez Wojewodę nadzoru, niewłaściwego ich wykorzystania,

- ostatecznego rozliczenia, według wzoru, wykonania zadania do dnia 15 stycznia następnego roku.

Wojewoda zastrzega sobie prawo do bieżącego kontrolowania wykorzystania środków przekazanych na realizację oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz do wglądu w dokumentację związaną z jego realizacją.

Podziel / Share
28.11.2016, Ilość wejść: 1386, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry