Pomoc dla niepełnosprawnych

Maluch+ 2017

Informacja o Programie Maluch + 2017

Informacja dotycząca składania ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.

 

21 listopada 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch konkurs „Maluch plus” 2017, którego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Środki finansowe w ramach Programu w wysokości 151 mln zł zostaną rozdysponowane na 4 moduły:

1) moduł 1 (dla gmin) – utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania lub samo utworzenie miejsc.

2)  moduł 2 - dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do 31 grudnia 2016 r. z udziałem programu „Maluch”,
- dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki (w tym miejsc opieki w instytucjach prowadzonych przez uczelnie oraz podmioty współpracujące z uczelniami).


3) moduł 3  (dla uczelni oraz podmiotów prowadzących i tworzących instytucje opieki nad dziećmi w studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych): utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania tych miejsc opieki, jak też samo utworzenie miejsc.


4) moduł 4 (dla podmiotów niegminnych): utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania lub samo utworzenie miejsc.
 
Oferty składa się w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP! (w tym obowiązkowy kosztorys kosztów dla modułu 1, 3 i 4 oraz program inwestycji dla modułu 1, 3 i 4 – dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.mazowieckie.pl w zakładce Polityka Społeczna/ Maluch).

Przy składaniu ofert dla modułu 1, 3 i 4 należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub opieka dziennego opiekuna. W przypadku modułu 3, do oferty składanej przez podmioty współpracujące z uczelniami należy dołączyć umowę lub porozumienie między uczelnią a podmiotem współpracującym w sprawie prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi.

Oferty należy złożyć w terminach do:

9 grudnia 2016 r. – moduł 2, 3, 4
16 grudnia 2016 r. – moduł 1


na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej
ul. Czerniakowska 44
00 – 717  Warszawa

 
Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem „Oferta na konkurs Maluch plus” 2017 lub złożyć osobiście. W przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.
Przesyłając oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) w temacie należy wpisać „Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 1- nazwa gminy, której dotyczy oferta”,
„Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 2 (dla gmin) - nazwa gminy, której dotyczy oferta, (w przypadku podmiotów niegminnych) - nazwa gminy – skrócona nazwa podmiotu, którego dotyczy oferta”,
(w przypadku uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami) – nazwa gminy skrócona nazwa uczelni, a przypadku podmiotu współpracującego, z dodatkiem skróconej nazwy podmiotu współpracującego”.


Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 3 „oferta Maluch 2016 - nazwa gminy – skrócona nazwa uczelni”, a w przypadku podmiotu współpracującego z dodaniem skróconej nazwy podmiotu współpracującego”.


Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 4 nazwa gminy – skrócona nazwa podmiotu, którego dotyczy oferta”.
 
Treść Programu oraz ogłoszenie o konkursie ofert zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl i www.zlobki.mpips.gov.pl).

 

Osoby do kontaktu:

1) Agnieszka Grygoruk – (22) 695-71-32,

2) Anna Rżysko – (22) 695-71-85

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami konkursu i przeczytanie Programu Maluch plus 2017!!!

 

Podziel / Share
29.11.2016, Ilość wejść: 6292, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry